1 Nederlandstalige vertaler op statutaire basis (referentienummer 2024 B8/3/N) (m/v/x)

Gegevensbeschermingsautoriteit

Selectiecode

XNS24048

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

De Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna: GBA) gaat in de loop van de maand augustus-september 2024 over tot de statutaire werving van een Nederlandstalige vertaler voor het secretariaat-generaal van de GBA

De taken van het Algemeen Secretariaat omvatten het personeels-, begrotings- en informaticabeheer van de Gegevensbeschermingsautoriteit, alle juridische kwesties die verband houden met het beheer en de werking van de Gegevensbeschermingsautoriteit alsook de interne en externe communicatie.

Het beheert ook :

 • het toezicht op de maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen die een impact hebben op de bescherming van de persoonsgegevens (artikel 20, § 1, 1° WOG en artikel 9 RIO);
 • het opstellen van de lijst van de verwerkingen die een gevenbeschermingseffectbeoordeling vereisen;
 • het verstrekken van advies over een gegevensbeschermingseffectbeoordeling aan een verwerkingsverantwoordelijke in het kader van een raadpleging door de verwerkingsverantwoordelijke van de Gegevensbeschermingsautoriteit;
 • de goedkeuring van gedragscodes;
 • het bevorderen van de invoering van certificeringsmechanismen en het goedkeuren van de criteria voor certificering;
 • Het vaststellen en erkennen van criteria voor de accreditatie van een toezichthoudend orgaan voor gedragscodes;
 • instaan voor de accreditatie van een toezichthoudend orgaan voor gedragscodes;
 • goedkeuren van de modelcontractbepalingen en de bindende ondernemingsregels.

Aan de aanwervingsvoorwaarden moet uiterlijk op 16 juli 2024 voldaan zijn.

Doel van de functie

Deze functie behelst het bijstaan van de directeur van het Algemeen Secretariaat en de directeuren van de verschillende directies van de GBA, in hun verschillende taken en specifieke opdrachten.

Kerntaken

 • Vertalen van FR naar NL van alle documenten die noodzakelijk zijn voor de goede interne en externe werking van de GBA;                        
 • Vertaling van NL en FR naar EN van alle documenten die noodzakelijk zijn voor de goede interne en externe werking van de GBA;
 • Vertalen van EN naar NL van alle documenten die noodzakelijk zijn voor de goede interne en externe werking van de GBA;
 • Vertalen van EN naar FR is een pluspunt maar geen verplichting;
 • Ondersteunen van het correcte gebruik van zowel de nationale talen als het Engels in de schriftelijke en mondelinge communicatie binnen de GBA;
 • Uitvoeren, aanpassen en controleren van vertalingen om binnen de gestelde termijnen over de correcte teksten in beide landstalen en het Engels te kunnen beschikken;
 • Controleren van teksten op spelling, grammatica en stijl zodat de teksten correct en makkelijk leesbaar zijn;
 • Gebruik maken van de vertaaltool die de GBA gebruikt;
 • Herlezen/aanpassen/revisies van teksten vertaald door collega's in de vertaalafdeling, als door de directeuren en GBA-medewerkers of door een AI (ex.: vertaalsysteem / Deepl pro, enz);
 • Structureren en beheren van de agenda van de aangevraagde of de verwachte werkzaamheden zodat elke directie van de GBA het gevraagde werk op de afgesproken datum ontvangt;
 • Zich voortdurend documenteren, opleidingen volgen en studeren om op de hoogte te blijven van de evolutie van de twee landstalen en het Engels en zo de algemene werking van de GBA te bevorderen;
 • Er samen met de communicaticel garant staan voor een correct taalgebruik en erop toezien dat de inhoud van de verschillende versies van de website en het intranet van de GBA consistent is.

 

Werkgever

De GBA is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de grondbeginselen van de bescherming van de persoonsgegevens worden nageleefd. Zie voor meer informatie:  https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/de-autoriteit.

De GBA beschikt over een personeelskader van 93 medewerkers.

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Competenties

 Over welke competenties, kennis en ervaring dient de functiehouder te beschikken?

 • Niveau B : Bachelor of graduaat vertaler;
 • Uitstekende kennis van de tweede landstaal (het bezit van een art. 12 Selor-diploma is een pluspunt);
 • Uitstekende kennis van het Engels;
 • Ervaring met erkende juridische vertalingen (relevant document: CV, verklaring op erewoord en/of attest van vorige werkgever);
 • Vlot gebruik van Microsoft Office (Outlook, Word, Excel en Powerpoint);
 • Goede mondelinge communicatietechnieken;
 • Uitstekende schrijfvaardigheden.

 Pluspunten:

 • Vertalen van het EN naar het FR is een voordeel;
 • De kennis van een vertaaltool is een pluspunt.

Aanbod

U wordt aangeworven op de Nederlandse taalrol in de graad van directieassistant met de bijhorende weddenschaal B8/1: EUR 23.785 - 41.742 (100 %) - Geïndexeerd (2,0807): 49.489 - 86.582 EUR.

Relevante jaren ervaring zullen in rekening worden genomen.

Voordelen:

 • Gratis hospitalisatieverzekering;
 • Verplaatsingsvergoeding of gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
 • Schooltoelage;
 • Mogelijkheid om een taaltoelage te krijgen ;
 • Mogelijkheid tot telewerk (na een periode van 3 maanden);
 • Maaltijdcheques;
 • Toegang tot het restaurant voor het personeel van de Kamer;
 • Gratis toegang tot de sportzaal van de Kamer.

Procedure

De proeven worden georganiseerd door een examencommissie bestaande uit minstens drie personen.

Ze bestaan uit een kennisproef over de materie en een proef waarbij wordt nagegaan of de kandidaat over de vereiste generieke en specifieke vaardigheden beschikt.

Het examen verloopt in twee fasen: een schriftelijke proef over de materie en daarna een mondelinge proef voor de vereiste generieke en specifieke vaardigheden.

Afhankelijk van het aantal ontvangen kandidaturen behoudt de GBA zich het recht voor om een eliminerende voorproef te organiseren in de vorm van een meerkeuzetoets FR->NL.  Voor deze eliminerende voorproef worden 30 punten toegekend.  Er moeten minimaal 18 van de 30 punten worden behaald om te worden toegelaten tot de eerste kennistoets.

De eerste kennisproef bestaat uit verschillende vertaaltests (van FR naar NL en van NL naar EN) en wordt beoordeeld op 30 punten.  De kandidaat moet 18 punten halen om te slagen voor deze eerste proef.

Afhankelijk van het aantal kandidaten dat voor deze eerste schriftelijke proef is geslaagd, behoudt de GBA zich het recht voor om alleen de 10 kandidaten met de hoogste score uit te nodigen voor de tweede mondelinge proef voor generieke en specifieke vaardigheden.

Bij de tweede mondelinge proef wordt nagegaan of de kandidaat over de vereiste generieke en specifieke vaardigheden beschikt. De beoordeling gebeurt door afweging ten overstaan van het vooropgesteld profiel. Er wordt beslist met de vermelding "geschikt", "minder geschikt", "niet geschikt".

Iedere geslaagde kandidaat wordt op een reservelijst met rangschikking van resultaten geplaatst. Deze reservelijst blijft 1 jaar geldig (maximaal 2 keer te verlengen met 6 maanden). Opgemerkt moet worden dat de reservelijsten ook kunnen worden geraadpleegd en gebruikt voor contractuele functies binnen de GBA.

Solliciteren

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM: Dinsdag 16 juli 2024.

De inschrijving gebeurt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, uitsluitend per e-mail met vermelding van het referentienummer van het examen (2024 B8/3/N) naar het volgende e-mailadres: HR@apd-gba.be. U krijgt een ontvangstmelding toegezonden. 

De kandidatuur is slechts ontvankelijk op voorwaarde dat:

 • Het referentienummer van het examen duidelijk wordt vermeld in de mail waarin u zich kandidaat stelt;
 • Een afschrift van de voor het functieprofiel vereiste studiegetuigschriften, diploma’s of attesten wordt toegezonden. Uit deze documenten moet ook blijken dat de kandidaat kan worden ingeschreven op de taalrol waarop deze oproep tot kandidaten betrekking heeft (zie voor meer informatie: https://werkenvoor.be/nl/solliciteren/hoe-solliciteren/buitenlandse-en-anderstalige-diplomas) ;
 • Een curriculum vitae in de taal van de functie waarnaar u solliciteert wordt toegezonden;
 • Een afzonderlijke nota wordt toegezonden waarin uw motivatie voor de geambieerde functie duidelijk en geargumenteerd blijkt, en uw beroepservaring wordt toegelicht. Deze nota moet worden opgesteld in de taal van de functie waarnaar u solliciteert.

Indien niet aan ten minste één van de bovenstaande criteria wordt voldaan, wordt de kandidatuur afgewezen.

Meer uitleg kan verkregen worden door een e-mail te sturen naar HR@apd-gba.be. De functiebeschrijving en het examenreglement zijn eveneens te raadplegen op de website van de GBA: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/de-autoriteit/vacatures.

 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/de-autoriteit/vacatures

Extra info

De GBA voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selectie voor alle kandidaten.

Heeft u een handicap, stoornis of ziekte? Dan kunt u vragen om een redelijke aanpassing van de selectieprocedure, ook als u niet over een geldig attest beschikt. Beschrijf uw handicap/stoornis/ziekte en geef aan welke aanpassingen u kunnen helpen.

U bezorgt ons samen met uw sollicitatie, ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum, een passend attest met vermelding van uw naam en voornaam, en de code van het examen waaraan u wenst deel te nemen.