1 Vacante Franstalige statutaire en 2 vacante Franstalige contractuele betrekkingen inspecteur-auditor (2024 A1/3/F) (m/v/x)

Gegevensbeschermingsautoriteit

Selectiecode

XNS24050

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

In de loop van de maand september 2024 zal de Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna de GBA) overgaan tot de aanwerving van 1 Franstalige statutaire ambtenaar inspecteur-auditor en 2 Franstalige contractuele medewerkers inspecteur-auditor (code 2024 A1/3/F)

De Inspectiedienst is “het onderzoeksorgaan van de Gegevensbeschermingsautoriteit”. Dit betekent dat hij belast is met het onderzoek van klachten over en aanwijzingen van inbreuken op de wetgeving inzake persoonsgegevens. De Inspectiedienst heeft op basis van de wet van 3 december 2017 eigen medewerkers, onderzoeksmogelijkheden, een legitimatiebewijs en werkt volgens een procedure.

Aan de benoemingsvoorwaarden en aanwervingsvoorwaarden moeten zijn voldaan uiterlijk op 1 augustus 2024.

Doel van de functie

De inspecteur-auditor draagt bij tot de essentiële taken van de Inspectiedienst binnen de GBA (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/de-autoriteit/organisatie)

Kerntaken

 • Opstellen van procedures, instructies, nota’s en het bepalen van de wijze van uitvoeren van inspectie- en/of auditopdrachten.
 • Bijdragen aan de strategische benadering van gegevensbescherming met het oog op preventie en detectie van AVG non-conformiteit.
 • Meewerken aan monitoring in het kader van inspectie- en/of auditopdrachten en verbetering van de interne (samen-) werking, communicatie en procedures.
 • Coördineren, ondersteunen en in voorkomend geval zelfstandig uitvoeren van (grote en complexe) inspectie- en/of auditopdrachten in binnen- en buitenland in opdracht van de GBA.
 • Rapporteren over inspectie- en auditopdrachten, feitelijke vaststellingen en eventuele trends en formuleren van aanbevelingen in functie van audits (meestal in de eigen taal maar Engels valt hier niet uit te sluiten).
 • In het algemeen het mee bewaken van het imago en de reputatie van de GBA. Het betrokken worden bij transversale projecten binnen de GBA kan hiervan ook deel uitmaken.
 • Het geven van interne en desgevallend externe trainingen en opleidingen.
 • In kaart brengen van complexe onderzoekssituaties met het oog op het permanent verbeteren van de gebruikte onderzoeksmethodologie waarbij ook aandacht is voor de verbetering van interne werkprocessen.
 • Het voeren van dagdagelijkse inspectie- en/of auditopdrachten en dit zowel op basis van de nationale als de internationale regelgeving ter zake (al dan niet individueel dan wel als onderdeel van een (internationaal) team).
 • Begeleiden en coachen van de collega-inspecteurs door onder andere overleg te organiseren over hun werkzaamheden, ideeën en voorstellen.

 

 

Werkgever

De GBA is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de grondbeginselen van de bescherming van de persoonsgegevenscorrect worden nageleefd.

Voor meer informatie, zie : https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/de-autoriteit

De GBA beschikt over een personeelskader van 93 medewerkers.

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Competenties

 Over welke competenties, kennis en ervaring dient de functiehouder te beschikken?

 • Master of licentiaat-diploma;
 • (Basis)kennis van de internationale en nationale regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;
 • Basiskennis informatiebeveiliging;
 • Goede kennis van Microsoft Office (Outlook, Word, Excel en PowerPoint);
 • Een sterk synthetisch en analytisch vermogen;
 • Proactief en probleem-oplossend ingesteld zijn;
 • Gestructureerd werken;
 • Vertrouwelijkheid in acht nemen;
 • Een veiligheidsmachtiging kan gevraagd worden

 Pluspunten:

 • Het bezit van een getuigschrift van met vrucht gevolgde studies in forensische audit met een curriculum van tenminste 90 uur (bijvoorbeeld een Masterclass Fraud Auditing (MCFA)) en/of een erkenning als Registered Fraud Auditor (IFA) of als Certified Fraud Examiner (ACFE);
 • Relevante werkervaring inzake auditwerkzaamheden (interne of ICT audit, interne of externe controle, compliance en risicobeheer) en/of uitvoeren van feitenonderzoek;
 • Ervaring als functionaris voor gegevensbescherming of in een functie die verband houdt met gegevensbescherming;
 • Relevante certificaten m.b.t. gegevens -en privacybescherming (vb. CIPP/E, CIPM, enz.) of bereid zijn deze te behalen;
 • Een goede actieve kennis van de tweede landstaal en van het Engels;
 • Ervaring met IT/technologie/informatiesystemen en bedrijfsprocessen.

 

Aanbod

U wordt aangeworven in de Franstalige taalrol in de graad van adjunct-adviseur (niveau A) met de bijhorende weddenschaal A1. Weddeschaal A1: 28.421 – 41.841 EUR (100 %) - geïndexeerd (2,0807) : 59.136 – 87.059EUR.

Voordelen:

 • Gratis hospitalisatieverzekering;
 • Verplaatsingsvergoeding of gratis abonnement voor woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
 • Schooltoelage;
 • Taaltoelage;
 • Mogelijkheid tot telewerk;
 • Maaltijdcheques;
 • Toegang tot het restaurant voor het personeel van de Kamer;
 • Gratis toegang tot de sportzaal van de Kamer.

Procedure

Er wordt een voorselectie uitgevoerd op basis van de ontvangen kandidaturen. De kandidaten die het best beantwoorden aan het gezochte profiel zullen uitgenodigd worden. De proeven worden georganiseerd door een examencommissie bestaande uit minstens drie personen.

Afhankelijk van het aantal ontvangen en pregeselecteerde kandidaturen behoudt de GBA zich het recht voor om een eliminerende voorproef te organiseren in de vorm van een meerkeuzetoets.  Voor deze eliminerende voorproef worden 20 punten toegekend.  Er moeten minimaal 12 van de 20 punten worden behaald om te worden toegelaten tot de mondelinge kennisproef voor de vereiste generieke en specifieke competenties.

Afhankelijk van het aantal kandidaten dat slaagt voor deze eliminerende pre-test, behoudt de GBA zich het recht voor om alleen de 10 best scorende kandidaten uit te nodigen voor de mondelinge kennisproef voor de vereiste generieke en specifieke competenties.

De kennisproef bestaat uit een mondeling interview voorafgegaan door een schriftelijke voorbereiding en wordt gewaardeerd op 20 punten. De kandidaat moet 12 punten halen om te slagen.

Bij de mondelinge proef wordt nagegaan of de kandidaat over de vereiste generieke en specifieke comptetenties beschikt. De beoordeling gebeurt door afweging ten overstaan van het vooropgesteld profiel.

Op het einde van de proeven wordt een proces-verbaal opgesteld met desgevallend de rangschikking van de kandidaten en het resultaat dat elke kandidaat behaalde. Deze rangschikking telt 3 groepen: A = geschikt en geslaagd, B = minder geschikt en geslaagd, C = niet geschikt en/of niet geslaagd. In voorkomend geval wordt binnen elke groep een eindrangschikking opgesteld in functie van het totaal aantal bekomen punten. Bij een ex-aequo binnen eenzelfde groep, zal de jury een nieuwe rangschikking opstellen op basis van de kwalificaties die eigen zijn aan elke kandidaat.

De statutaire en contractuele reservelijsten blijven 1 jaar geldig (maximaal 2 keer te verlengen met 6 maanden).

Er wordt op gewezen dat de opgestelde reservelijsten ook kunnen worden geraadpleegd en gebruikt voor andere contractuele functies bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Solliciteren

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM: Dinsdag 6 augustus 2024.

De inschrijving gebeurt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, uitsluitend per e-mail met vermelding van het referentienummer van het examen (2024 A1/3/F) naar het volgende e-mailadres: HR@apd-gba.be. U krijgt een ontvangstmelding toegezonden. 

De kandidatuur is slechts ontvankelijk op voorwaarde dat:

 • Het nummer van het examen duidelijk wordt vermeld in de mail waarin u zich kandidaat stelt;
 • Een afschrift van de voor het functieprofiel vereiste studiegetuigschriften of diploma’s wordt toegezonden. Uit deze stukken dient ook te blijken dat de kandidaat op de betreffende taalrol kan ingeschreven worden (Voor meer informatie zie: https://werkenvoor.be/nl/solliciteren/hoe-solliciteren/buitenlandse-en-anderstalige-diplomas );
 • Een curriculum vitae in de taal van de functie waarnaar u solliciteert wordt toegezonden;
 • Een afzonderlijke nota wordt toegezonden waarin uw motivatie voor de geambieerde functie duidelijk en geargumenteerd blijkt, en uw eventuele beroepservaring wordt toegelicht. Deze nota moet worden opgesteld in de taal van de functie waarnaar u solliciteert.

Indien niet aan ten minste één van de bovenstaande criteria wordt voldaan, wordt de kandidatuur afgewezen.

Meer uitleg kan verkregen worden door een e-mail te sturen naar HR@apd-gba.be. De functiebeschrijving en het examenreglement zijn eveneens te raadplegen op de website van de GBA:

 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/de-autoriteit/vacatures.

Extra info

De GBA voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selectie voor alle kandidaten.

Heeft u een handicap, stoornis of ziekte? Dan kunt u vragen om een redelijke aanpassing van de selectieprocedure, ook als u niet over een geldig attest beschikt. Beschrijf uw handicap/stoornis/ziekte en geef aan welke aanpassingen u kunnen helpen.

U bezorgt ons samen met uw sollicitatie, ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum, een passend attest met vermelding van uw naam en voornaam, en de code van het examen waaraan u wenst deel te nemen.