Medewerker dienst DIV - VIA TALENT EXCHANGE (FOD Financiën) (m/v/x)

FOD Financiën
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT23013

Taal

Nederlands

Diploma

 • Master
 • Bachelor
 • Hoger secundair
 • Lager secundair of geen diploma
 • Ander

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1210 Sint-Joost-ten-Node

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Opgelet: De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange

Het uitvoeren van controles, inspecties of audits binnen een specifiek domein om ervoor te zorgen dat de wettelijke en reglementaire bepalingen worden nageleefd.

 

Als dossierbeheerder zijn uw belangrijkste opdrachten en taken:

 • Verwerken van de aanvragen van nummerplaten via het DIV-loket na controle van de geldigheid van het E705-document
 • Beantwoorden van vragen van burgers via het DIV-loket over de te volgen procedure voor het inklaren van voertuigen
 • De verwerking van per mail ontvangen aanvragen van nummerplaten ontvangen van DIV agentschappen 
 • De verwerking van per post bij de DIV ontvangen aanvragen voor nummerplaten die door de douane moeten worden gevalideerd
 • Verwerking van aanvragen voor diplomatieke nummerplaten ontvangen van SHAPE, ambassades, de Europese Unie en andere internationale organisaties
 • Toewijzing van transitplaten voor voertuigen die voor de export worden verkocht
 • Het opzoeken van de status van voertuigen in de EUCARIS-database voor collega's van de FOD Financiën

Werkgever

Het Team DIV Brussel maakt deel uit van de Administratie Operaties van de Algemene Administratie Douane en Accijnzen. Team DIV Brussel is binnen de Afdeling Aangiftebeheer Brussel verantwoordelijk voor de controle van het E705-document in het kader van de toekenning van een nationale nummerplaat. Het team is ook belast met de goedkeuring van nummerplaten voor diplomaten op dienstreis in België. Bovendien speelt de dienst een belangrijke rol in het kader van de uitvoer van voertuigen. Zij is bevoegd voor de afgifte van transitplaten.

 

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen draagt fundamenteel bij tot de behartiging van de fiscale, economische en maatschappelijke belangen van België en de Europese Unie die verband houden met het vervoer, het vervaardigen, het verwerken en het voorhanden hebben van douane- en accijnsgoederen. Zij draagt bij tot het versterken van de noodzakelijke financiële middelen van haar opdrachtgevers, voor het vervullen van hun taken van algemeen belang.

 

Naast haar fiscale rol vervult de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen ook nog belangrijke taken op economisch en maatschappelijk vlak. Zij draagt fundamenteel bij tot de economische welvaart door actief deel te nemen aan de uitvoering van maatregelen ter bescherming, ordening en stimulering van de Europese markt waardoor het concurrentievermogen van onze ondernemingen kan verbeteren, hetgeen de bevolking ten goede komt. Op maatschappelijk vlak streeft de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen binnen de grenzen van haar bevoegdheden naar het behoud, de bescherming of waar het kan naar de verbetering van de gezondheid van mens, fauna en flora, van de kwaliteit van ons leefmilieu en de veiligheid van onze samenleving.

 

Door haar exclusieve band met betrekking tot het grensoverschrijdend verkeer van goederen en personen is zij zowel in het binnenland als aan de buitengrens aanwezig om controles uit te voeren van de goederen alsook de reglementeringen te doen naleven die nauw aansluiten bij de interessesfeer van haar hoofdtaak zoals de controle op afvalstoffen, verdovende middelen, namaakgoederen, springstoffen en (massavernietigings)wapens.

 

Samenvattend kan gesteld worden dat de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een zeer uitgebreid takenpakket heeft.

 

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving.

 

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is:

 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land;
 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden;
 • zijn vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar;
 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit …;

een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.    

 

Competenties

Competenties

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.

 

 

Troeven

 • Je beschikt over een goede kennis van het Frans.

Aanbod

Huidig pakket 

Telewerk is occasioneel mogelijk

Duur van de opdracht: 12 maanden

Procedure

1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie.

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken.

 
2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je expertise en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.

Meer info : talentexchange@minfin.fed.be

Solliciteren

Opgelet: De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange

Om te postuleren stuur je een sollicitatiebrief en een recent CV, ten laatste voor 12/02/2023, naar volgend e-mailadres: talentexchange@minfin.fed.be

Extra info

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Hilde Bogaerts
  Ik geloof dat je een ander pas volledig kan begrijpen en helpen als je hetzelfde hebt meegemaakt.
  Hilde Bogaerts
  Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
  -
  FOD Financiën
  More about Hilde Bogaerts
 • Portret Gaëtan Crepin
  Je hebt heel wat mooie projecten zoals Tax-on-web, SEDA voor de douane en nog andere voor het kadaster.
  Gaëtan Crepin
  Functioneel analist
  -
  FOD Financiën
  More about Gaëtan Crepin
 • Portret Gamal Khaldi
  Dankzij een cultuur waarin interne mobiliteit zijn plaats heeft, kan je je makkelijk gaan toeleggen op een andere rol.
  Gamal Khaldi
  Verantwoordelijke databeheer
  -
  FOD Financiën
  More about Gamal Khaldi
 • Portret Hans D'Hondt
  We zijn van een formele top-down hiërarchie overgestapt naar een model dat mensen als volwassenen behandelt en gebaseerd is op vertrouwen en accountability.
  Hans D'Hondt
  Voorzitter van het Directiecomité
  -
  FOD Financiën
  More about Hans D'Hondt
 • Portret Angélique Minacapelli
  Voor mijn leidinggevende ben ik een stagiair als een ander.
  Angélique Minacapelli
  Expert beheer van juridische dossiers
  -
  FOD Financiën
  More about Angélique Minacapelli
 • Portret Franck Drossart
  Bij de overheid krijg ik alle kansen om mezelf te ontplooien.
  Franck Drossart
  Douanier gespecialiseerd in fraudebestrijding
  -
  FOD Financiën
  More about Franck Drossart