Jurist/Projecthouder ondermijnende criminaliteit VIA TALENT EXCHANGE (FOD Binnenlandse Zaken) (m/v/x)

FOD Binnenlandse Zaken
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT23138

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1040 Etterbeek

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

OPGELET! Dit is een vacature van het Talent Exchange netwerk. De openstaande vacatures in d netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://bosa.belgium.be/nl/deelnemende-organisaties-aan-het-netwerk-talent-plus

Zoek jij een nieuwe uitdaging en wil jij je steentje bijdragen aan een meer veilige samenleving? Weet je van aanpakken en zet je graag nieuwe projecten op? Dan ben je bij ons aan het juiste adres!

Wil jij de lokale overheden ondersteunen op het vlak van preventie en bestrijding van criminaliteit en overlast? Dan is de functie van projecthouder/dossierbeheerder ondermijnende criminaliteit zeker iets voor jou.

 

Que? Ondermijnende criminaliteit? Bestuurlijke handhaving?

Bepaalde vormen van criminaliteit en overlast blijken wel eens uitlopers zijn van (georganiseerde) criminele bendes die gebruik maken van legale structuren in een gemeente om hun illegale activiteiten te ontplooien. Zo worden bijvoorbeeld illegale winsten uit drughandel wel eens witgewassen in horecazaken of nachtwinkels. Achter de façade van bepaalde legale massagesalons gaat soms schrijnende mensenhandel schuil. De effecten van die illegale activiteiten uiten zich ook in eerste instantie op lokaal niveau. Lokale drugshandel zorgt voor overlast veroorzaakt door drugverslaafden en kleine criminaliteit. Dit kan dan weer leiden tot ernstigere misdrijven of verloedering van de buurt, waardoor de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel worden aangetast en het vertrouwen in de overheid en onze maatschappelijke structuren wordt geschaad. Dit effect heet ook wel ondermijning.

 

Is het dan niet aan politie en gerechtelijke overheid om die criminelen aan te pakken?

Ondermijnende criminaliteit is heel complex en neemt vele vormen aan. Daarom moeten bestuurlijke en gerechtelijke overheden de handen in elkaar slaan en elk vanuit hun eigen bevoegdheden de strijd aangaan.

Maar bestuurlijke lokale overheden zijn zich vaak niet bewust van de preventieve en repressieve mogelijkheden waarover zij - mits een gedegen bestuurlijk handhavingsbeleid - beschikken om criminele entiteiten het hoofd te bieden.

De nieuwe wet op de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit geeft de lokale overheden meer mogelijkheden om maatregelen te nemen tegen ondermijnende criminaliteit. Zo kunnen zij na een doorgedreven ‘integriteitsonderzoek’ vergunningen weigeren, schorsen of intrekken en/of malafide handelszaken sluiten. Er wordt tevens bij de Algemene Directie Veiligheid en Preventie (ADVP) een Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare besturen (DIOB) opgericht die als centrale instantie toegang zal kunnen krijgen tot relevante informatie, bijvoorbeeld van de gerechtelijke overheid, de antiwitwascel, de belastingsinspectie, de sociale inspectie, … Op basis hiervan zal de DIOB de lokale besturen adviseren in het kader van het integriteitsonderzoek. Dit betekent dat de DIOB op verzoek van de gemeenten zal onderzoeken of er in een concreet geval een gevaar bestaat dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt voor het benutten van crimineel verkregen voordeel of het plegen van strafbare feiten. Dit gevaar wordt gemotiveerd in een schriftelijk DIOB-advies aan de gemeente. Dit advies stoelt op de resultaten van infovergaring bij diverse opsporings- en toezichtshoudende instanties, zoals politie, fiscus, economische inspecties etc.

 

Het team ‘ondermijnende criminaliteit’ binnen ADVP/DIOB zal een voortrekkersrol vervullen en de lokale overheden sensibiliseren aangaande ondermijnende criminaliteit, de mogelijkheden waarover zij beschikken om de ontwikkeling van criminele activiteiten op het grondgebied van hun gemeente een halt toe te roepen en hen begeleiden en ondersteunen bij de toepassing van de nieuwe wet op de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit.

 

Concrete taken:

Jouw taken zullen onder andere bestaan uit:

 • het verlenen van integriteitsadviezen in toepassing van de nieuwe wet bestuurlijke aanpak ondermijnende criminaliteit
 • het ontwikkelen van projecten en tools (toolboxen, opleidingen en infosessies) ter sensibilisering en ondersteuning van de lokale besturen
 • Het ontwikkelen van een netwerk van interne en externe partners (politie, parket, burgemeesters, preventieadviseurs en handhavingsambtenaren, gemeentediensten, …)
 • Analyse van concrete situaties, ontwikkelingen, casussen, vragen, …. Als aanspreekpunt ‘ondermijnende criminaliteit’ antwoorden op vragen van interne en externe klanten en het verlenen van het leveren van bestuurlijke, juridische en inhoudelijke expertise
 • Beleidsaanbevelingen en -voorstellen formuleren
 • Bijdragen aan de uitbouw van een kenniscentrum ondermijnende criminaliteit

 

Goed om weten…

Motivatie is voor ons de belangrijkste factor. We houden van een “doe-mentaliteit” en de kneepjes van het vak  leer je wel “on the job”. Een zekere ervaring met of basiskennis inzake lokale bestuurlijke handhaving is mooi meegenomen, maar geen must.  Zolang jij maar bereid bent te leren en je te verdiepen in alle aspecten van de problematiek, dan zit je bij ons goed.

Je kan vanuit je functie mogelijk in aanraking komen met gevoelige informatie. Hou rekening met het gegeven dat je je instemming zal moeten geven met een veiligheidsonderzoek met het oog op het bekomen van een veiligheidsmachtiging.

Werkgever

De Algemene Directie Veiligheid en Preventie (Handelstraat 96, 1040 Brussel) is verantwoordelijk voor de conceptuele ontwikkeling en de inhoud van een alomvattend en geïntegreerd veiligheidsbeleid voor de minister van Binnenlandse Zaken. Wij ondersteunen de gemeenten en de politiezones bij de ontwikkeling van een lokaal veiligheidsbeleid. En we zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen, evalueren en controleren van het beleid op diverse gebieden, zoals voetbalveiligheid en private veiligheid. Daarnaast houden wij toezicht op de organisatie en de werking van de lokale politie en zijn we belast met het beheer van geschillen inzake de burgerlijke aansprakelijkheid van de federale politie.

In de toekomst zullen wij de gemeenten ook ondersteunen bij de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Ondermijnende criminaliteit? Bepaalde vormen van criminaliteit en overlast blijken wel eens uitlopers te zijn van georganiseerde criminele bendes die gebruik maken van legale structuren in een gemeente om hun illegale activiteiten te ontplooien. Zo worden bijvoorbeeld illegale winsten uit drugshandel wel eens witgewassen in horecazaken of nachtwinkels. De effecten van die illegale activiteiten uiten zich in eerste instantie op lokaal niveau waardoor de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel worden aangetast en het vertrouwen in de overheid en onze maatschappelijke structuren wordt ‘ondermijnd’.

De taak van de ADVP inzake ondermijnende criminaliteit begint bij het versterken van het lokale bewustzijn en het verkrijgen van inzicht in de activiteiten van de ondermijnende criminaliteit en eindigt bij de ondersteuning in de aanpak ervan, en – zodra de wet bestuurlijke handhavingondermijnende criminaliteit in werking is getreden - in concrete cases door het verstrekken van integriteitsadviezen. Daarnaast leveren wij bestuurlijke, juridische en inhoudelijke expertise op de verschillende thema’s ter ondersteuning van partners bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

FOD BINNENLANDSE ZAKEN

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen … FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen. 

Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over de zes algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie, Digitale Innovatie & Oplossingen en Instellingen & Bevolking), de overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale diensten van de Gouverneurs).

https://www.ibz.be/nl/veiligheid-en-preventie

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je bent in staat interne en externe klanten op een transparante,integere en objectieve manier te begeleiden , hen een persoonlijke dienstverlening te leveren en constructieve contacten te onderhouden.
 • Je plant en beheert actief je eigen groei door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt verantwoordelijkheid voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Opgelet! Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

 

Pluspunten

 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden. 
 • Een basiskennis van de wetgeving in kwestie is mooi meegenomen.

Aanbod

Deze opdracht is tijdelijk en is enkel bestemd voor statutaire personeelsleden of voor personeelsleden met een contract van onbepaalde duur tewerkgesteld bij één van de organisaties die deelnemen aan het Talent Exchange netwerk. Deze opdracht biedt de mogelijkheid om bij te dragen aan de uitvoering van innoverende projecten binnen een groeiende organisatie.  

Je behoudt jouw huidige salarisschaal. De FOD waar je momenteel tewerkgesteld bent, blijft verantwoordelijk voor de uitbetaling van jouw loon.

Je behoudt jouw voordelen en wedde.

Je moet in het bezit zijn van een positief veiligheidsattest vereist voor de functie of bereid zijn een veiligheidsonderzoek te ondergaan VOOR de indiensttreding en dit met verplicht positief resultaat, zoniet betekent dit een grond van uitsluiting (overeenkomstig de Wet van 11 december 1998 betreende de classicatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, gewijzigd door de wet van 03-05-2005). 

Procedure

Stap 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie.

Bedankt om jouw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en ons een recent cv en een overtuigende motivatiebrief aan te leveren.

Stap 2. Gesprek (ca. 1 uur)

Als jouw profiel overeenstemt met het gevraagde profiel, word je uitgenodigd voor een gesprek bij de Algemene Directie Veiligheid en Preventie. Tijdens dit interview worden van je profiel, je competenties, je motivatie, ervaring en interesse voor de opdracht besproken.

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.

Solliciteren

Opgelet! De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://bosa.belgium.be/nl/deelnemende-organisaties-aan-het-netwerk-talent-plus

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 20 september 2023 naar het volgende e-mailadres: Jobs.NL@ibz.be, met vermelding van de jobtitel. Gelieve ook zeker aan te geven in welke organisatie je momenteel werkt en met welk statuut.

Extra info

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent Exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijkheid van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing,...

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo
 • Portret Armand
  Als we levens hebben kunnen redden, dat zijn natuurlijk goede dagen op het werk !
  Armand
  Calltaker bij de 112-centrale
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Armand