Operationeel agent (m/v/x)

FOD Binnenlandse Zaken
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT24069

Taal

Nederlands

Diploma

Hoger secundair

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

C

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Wanneer een noodsituatie uitbreekt, moet er snel en nauwkeurig worden gereageerd. Dat is een van de missies van het Nationaal Crisiscentrum. Een dertigtal operationele agenten waken dag en nacht over de veiligheid van ons land,  zij vormen de draaischijf voor het crisisbeheer.

Als operationeel agent verzamel, analyseer en verspreid je dringende informatie. Jij brengt mogelijke dreigingen in kaart, brengt de betrokken partijen op de hoogte en adviseert hen over de te nemen acties.

Daarbij sta je in nauw contact met politie- en hulpdiensten, overheden (bijvoorbeeld: Federale overheidsdienst Volksgezondheid, federale politie, Defensie, de inlichtingendiensten, diensten van de gouverneurs…) en internationale organisaties (bijvoorbeeld: IAEA, Europese commissie, crisiscentrums van buurlanden…).

Jij bent de crisis altijd een stapje voor. Zo ga je proactief op zoek naar relevante informatie en volg je de actualiteit op de voet. Met een kritische blik speur je het internet af. Hiervoor maak je gretig gebruik van de tools die voorhanden zijn en ben je op de hoogte van de ontwikkeling van nieuwe technologische middelen.

Snelheid én kwaliteit zijn cruciaal. Jij scheidt het kaf van het koren en leidt de dagelijkse stroom aan informatie in goede banen. Teamwork is essentieel. Bij de wissel van de wacht informeer je collega’s aan de hand van situatieverslagen over de stand van zaken. Daarnaast bied je technische, logistieke en administratieve ondersteuning bij crisismomenten.

Een noodsituatie houdt geen rekening met de kantooruren, als operationeel agent draai je dan ook mee in een 24u permanentiesysteem met een dagshift van 11u en een nachtshift van 14u. Jij verzekert de telefonische permanentie en treedt op als eerste lijn voor ministeriële kabinetten en externe diensten. Bij alarmering schakel jij nog een versnelling hoger en voer je eventuele waarschuwingsprocedures uit.

Natuurlijk sturen wij jou niet zomaar het veld in. On-the-job kan je steeds terugvallen op de expertise van de permanentiechef. Hij of zij leidt het team in goede banen en staat mee in voor jouw begeleiding en ontwikkeling.

Ook krijg je bij de start een intensieve opleiding. Wij leren jou alle kneepjes van het vak zodat je stevig in je schoenen staat. En dat heeft zo zijn voordelen. Zo ga je de eerste maand in een 9-to-5-regime aan de slag en maak je pas later de switch naar shiften.

Zin gekregen, maar twijfel je nog? Onze collega trekt je graag over de streep: Robin.Liefferinckx@nccn.fgov.be.

Werkgever

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen,… FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse Zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan zesduizend medewerkers verdeeld over de zes algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie, Digitale Innovatie & Oplossingen en Identiteit & Burgerzaken), de overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale Diensten van de Gouverneurs).

 

NATIONAAL CRISISCENTRUM 

Het Nationaal Crisiscentrum waakt 24/7 over de veiligheid van ons land. Als nationaal en internationaal contactpunt voor alarmering, verzamelt en analyseert het NCCN alle meldingen die een impact kunnen hebben op onze veiligheid en verspreidt deze informatie naar de bevoegde instanties.

Naast die actieve waakzaamheid verhoogt het NCCN ook de weerbaarheid van onze samenleving.

Op nationaal niveau staat het NCCN in voor de organisatie en coördinatie van de noodplanning en het crisisbeheer. Het NCCN coördineert ook de veiligheid van grote evenementen en de bescherming van personen en instellingen in België.

In de strijd tegen terrorisme en zware en georganiseerde criminaliteit verzamelt, behandelt en slaat de Belgische Passagierseenheid (BelPIU) gegevens van passagiers op die via internationaal transport reizen. Voortaan zullen via ETIAS ook niet-visumplichtige reizigers vooraf toestemming moeten vragen (reisautorisatie) om naar de EU te reizen.

Om dat alles te realiseren en crisissen het hoofd te bieden heeft het NCCN een performante, aangepaste en adequate infrastructuur, personeel en procedures nodig. In 2025 nemen we dan ook onze intrek in het nieuw gebouw.

Het Nationaal Crisiscentrum maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en telt een 200-tal medewerkers.

Als operationeel agent ga je aan de slag bij de dienst Operational Security and Crisis Support. Wij vormen het operationele hart van het Nationaal Crisiscentrum en zijn tegelijk de grootste dienst. Ons team staat onder leiding van permanentiechefs. Wij sporen informatie op en op basis van onze inschatting van de situatie worden maatregelen genomen. Door de overload aan informatie hanteren wij een tweesporensysteem. De eerste lijn is de permanentie die 24 uur op 24 actief is en alle inkomende informatie verwerkt. In tweede lijn behandelen we de meer specifieke dossiers waarvoor diepgaander werk of bijkomend onderzoek nodig is.

https://ibz.be/nl

Competenties

Generieke competenties

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door meningen en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je reageert resultaatgericht op stress door je eigen emoties onder controle te houden en constructief om te gaan met kritiek.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt verantwoordelijkheid voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competentie

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk!

Pluspunten

 • Je hebt kennis van de tweede landstaal.
 • Je hebt interesse in nieuwe systemen om informatie te delen (cartografie, videoconferentie, ...).

Aanbod

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Duur van de opdracht: maximum 12 maanden.

Terbeschikkingstelling via een Talent Exchange-overeenkomst.

Je behoudt jouw huidige weddeschaal en voordelen. Afhankelijk van de functie/dienst die u vervoegt, kunnen er bijkomende premies toegekend worden.

Je werkt binnen een permanentiesysteem met verschillende ploegen, onder leiding van een permanentiechef. Deze permanentie wordt 24u/24, 7 dagen op 7 verzekerd. Dit houdt dus in dat je ook nacht - en weekendprestaties zal moeten presteren. De shiften zijn georganiseerd volgens een systeem van afwisselende dagshiften (11u) en nachtshiften (14u).

Aanstellingsvoorwaarden:

 1. Houder zijn van een veiligheidsmachtiging  of bereid te zijn een veiligheidscontrole en een veiligheidsonderzoek te ondergaan overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. De meerderjarige personen die met u samenwonen, zullen worden verwittigd dat zij, mits zij hiermee akkoord gaan, eveneens het voorwerp zullen uitmaken van een veiligheidsonderzoek.  De gegevens en informatie die kunnen worden geraadpleegd, zijn beschreven in artikel 22sexies, §1, van de wet van 11 december 1998 wat de veiligheidsverificatie betreft, en in artikel 19 van de wet wat de veiligheidsmachtiging betreft. Het afgeven van een positief veiligheidsadvies en vervolgens een voor je functie vereiste veiligheidsmachtiging door de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) (overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen), is een absoluut noodzakelijke voorwaarde om een functie op het NCCN te kunnen uitoefenen:  Je treedt enkel in dienst als, en vanaf het moment dat je een positief veiligheidsadvies hebt gekregen van de NVO en je zal enkel in dienst kunnen blijven als je de vereiste veiligheidsmachtiging verkrijgt en behoudt.
  Veiligheidsverificatie: je zal enkel in dienst treden als je over een positief veiligheidsadvies beschikt.
  - Veiligheidsonderzoek:
     - Na je indiensttreding zal de NVO een veiligheidsonderzoek uitvoeren.
     - Na afloop van het veiligheidsonderzoek brengt de NVO een gemotiveerde beslissing uit over het al dan
       niet toekennen van de voor uw functie vereiste veiligheidsmachtiging.
     - Je zal enkel in dienst kunnen blijven als je de veiligheidsmachtiging verkrijgt en behoudt.
     - De NVO kan de machtiging intrekken.
     - Overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen,
       veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, kan je, in voorkomend geval, beroep aantekenen tegen een
       negatieve beslissing van de NVO.
 2. Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland.
 3. De burgerlijke en politieke rechten genieten.
 4. Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 5. Medisch geschikt zijn: 
  Dit houdt in dat je zal onderzocht worden door een arbeidsgeneesheer. Je kan enkel in dienst treden als je medisch geschikt wordt verklaard.

Procedure

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie: gelieve je kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken.
 2. Gesprek (max. 1u30): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht.

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.

Solliciteren

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent CV naar Jobs.NL@ibz.be, met vermelding van de jobtitel. Gelieve ook zeker aan te geven in welke organisatie je momenteel werkt en met welk statuut.

Extra info

De deelnemende organisaties van het Talent Exchange-netwerk zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo
 • Portret Armand
  Als we levens hebben kunnen redden, dat zijn natuurlijk goede dagen op het werk !
  Armand
  Calltaker bij de 112-centrale
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Armand