Projectmedewerker Human Resource Management voor Dienst Vreemdelingenzaken (m/v/x)

FOD Binnenlandse Zaken
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT24073

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties.

Voor Dienst Vreemdelingenzaken zijn we op zoek naar iemand die een beperkt onderzoek kan doen naar verzuim, verloop, optimalisatie van het menselijk kapitaal binnen de gesloten centra. Dit betreft een ruime populatie medewerkers die in moeilijke omstandigheden en vaak in continue uurroosters instaan voor de vasthouding van vreemdelingen met het oog op hun verwijdering.

Je werkt voor deze opdracht nauw samen met de HR dienst van Dienst Vreemdelingenzaken en met de dienst Algemene Controle en Coördinatie Centra (ACCC). Deze dienst houdt toezicht op de opvolging en de toepassing van het KB van 2 augustus 2002 betreffende het regime en de werkingsmaatregelen in de gesloten centra onder het beheer van de Dienst Vreemdelingenzaken, de richtlijnen van de Minister en de richtlijnen van de Algemene Directie. Verder doet deze dienst onderzoek naar en verzorgt ze de opvolging van specifieke problemen die hiermee verband houden.

Het doel van het onderzoek is om in eerste instantie een concreet zicht te krijgen op de oorzaken van het verzuim en het verloop van personeelsleden binnen de Afdeling gesloten centra. In het verlengde van dat onderzoek verwachten we tot concrete aanbevelingen te komen. Dit alles ondersteund door literatuur of best-practices bij vergelijkbare organisaties.

Concreet houdt dit volgende taken in:

 • Je voert een beperkte literatuurstudie uit over het onderwerp die een theoretische basis vormt voor het onderzoek en de aanbevelingen;
 • Je analyseert bestaand cijfermateriaal;
 • Je verzamelt nieuwe cijfers door middel van kwantitatief onderzoek;
 • Je formuleert onderzoekshypotheses;
 • Je voert een kwalitatief onderzoek uit, waarbij je interviews doet met medewerkers en stakeholders;
 • Je formuleert je conclusies in een beknopt rapport, en stelt concrete aanbevelingen op.

Het onderzoek richt zich voornamelijk op de gesloten centra. Het is belangrijk dat je bereidt bent de organisatie voldoende te leren kennen en begrijpen. Dit houdt ook in dat je bereid bent ter plaatse te gaan in de verschillende gesloten centra.

Werkgever

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) staat in voor de uitvoering van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. DVZ stimuleert daarenboven de vrijwillige terugkeer en verzekert de verwijdering van personen in onrechtmatig verblijf.

De gesloten centra van DVZ hebben binnen het kader van het vreemdelingenbeleid als specifieke opdracht vreemdelingen vast te houden met het oog op hun eventuele verwijdering.
In afwachting van een verwijdering, verlenen de centra aan de bewoners opvang, psychologische, medische en sociale begeleiding met respect voor de fundamentele menselijke waarden zoals veiligheid, privacy, gezondheid, religieuze beleving en persoonlijke ontwikkeling. De centra vormen hiermee een belangrijk gegeven in de strijd tegen de illegale immigratie.

Sedert augustus 2022 is het opvangcentrum Zaventem operationeel. Aan dit centrum worden enkel asielzoekers toegewezen bij wie de DVZ een Eurodac 1 – hit heeft vastgesteld. De Eurodac 1 – hit wijst op een eerder asielverzoek in een andere Europese lidstaat. In dit centrum wordt alle expertise van DVZ en Fedasil samengebracht. Het beheer van dit centrum valt onder de Dienst Vreemdelingenzaken omdat zij instaan voor het opstarten van de dossiers richting terugkeer. Fedasil heeft een ondersteunende rol wat betreft logistiek en opvang in het kader van de opvangwet van 12 januari 2007.

Momenteel werken ongeveer 1000 personeelsleden voor de centrale diensten te Brussel en nog eens een 1000-tal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas, Holsbeek, Zaventem en Vottem.

 
Meer informatie hierover en de wettelijke regelingen die hierop van toepassing zijn, vind je op de website van Dienst Vreemdelingenzaken (Immigration Office | IBZ). Bekijk ook het filmpje van DVZ.

FOD Binnenlandse Zaken

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen,… FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Ons motto: “uw veiligheid, ons beroep”.

Als FOD Binnenlandse Zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

 

Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over:

- zes algemene directies:

 • Civiele Veiligheid
 • Nationaal Crisiscentrum
 • Dienst Vreemdelingenzaken
 • Veiligheid & Preventie
 • Identiteit & Burgerzaken
 • Innovatie & Digitale oplossingen

- vier onafhankelijke diensten:

 • Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen
 • de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
 • de Vaste Commissie voor Taaltoezicht
 • de Federale diensten van de Gouverneur

- overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten.

https://dofi.ibz.be/nl

Competenties

Gedragsvaardigheden

 • Informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.
 • Communiceren: Zich uitdrukken op een duidelijke en begrijpelijke manier zowel schriftelijk als mondeling en gegevens correct rapporteren.
 • Adviseren: Advies geven aan zijn/haar gesprekspartners en een vertrouwensrelatie met hen opbouwen op basis van zijn/haar expertise.
 • Servicegericht handelen: interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier begeleiden, hen een persoonlijke dienstverlening leveren en constructieve contacten onderhouden
 • Objectieven behalen: Beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische vaardigheden:  

 • Je hebt een grondige kennis van statistiek en onderzoeksmethoden

Troeven:

 • Je hebt een goede kennis van het Frans
 • Ervaring in onderzoek
 • Ervaring in de HR domeinen selectie, planning of welzijn

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Je motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Aanbod

Opgelet: deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk

Je behoudt jouw huidige salarisschaal. De FOD waar je momenteel tewerkgesteld bent, blijft verantwoordelijk voor de uitbetaling van jouw loon.

Procedure

Stap 1: analyse van de cv’s op basis van het profiel en de motivatie

Bedankt om jouw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en ons een recent cv en een overtuigende motivatiebrief aan te leveren.

Stap 2: gesprek (ca. 1 uur)

Als jouw profiel overeenstemt met het gevraagde profiel, word je uitgenodigd voor een gesprek bij de HR dienst van Dienst Vreemdelingenzaken. Tijdens dit gesprek worden je profiel, je motivatie, ervaring en interesse voor de opdracht besproken.

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.

Solliciteren

Opgelet: deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 20 mei 2024 naar het volgende e-mailadres: jobs.NL@ibz.be, met vermelding van de jobtitel.

Gelieve ook zeker aan te geven in welke organisatie je momenteel werkt en met welk statuut.

Extra info

We voeren een actief diversiteitsbeleid en zorgen voor gelijke kansen, gelijke behandeling en gelijke toegang tot selecties voor alle kandidaten.

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo
 • Portret Armand
  Als we levens hebben kunnen redden, dat zijn natuurlijk goede dagen op het werk !
  Armand
  Calltaker bij de 112-centrale
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Armand