A1 - Expert - voor de dienst Internationale en Europese Financiële Aangelegenheden (m/v/x)

FOD Financiën
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT24076

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1040 Etterbeek

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Je maakt deel uit van een team binnen de dienst IEFA dat, onder leiding  van de Belgische vertegenwoordiger in het Economic and Financial Committee de dossiers die op Europees niveau tot de bevoegdheden van de Raad Ecofin en de Eurogroep behoren (met uitsluiting van fiscale onderwerpen) opvolgt en analyseert. 

Je werkt in dit kader mee aan de beleidsvoorbereiding en aan de standpuntbepaling van de FOD en België en bent betrokken bij of bent verantwoordelijk voor de uitvoering van beslissingen die in deze dossiers worden genomen.

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Werkgever

De FOD Financiën beheert de middelen die het mogelijk maken aan de collectieve behoeften van onze samenleving te voldoen. Dit betekent dat dankzij ons werk de burgers er zeker kunnen van zijn dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en juiste manier worden geïnd. Bovendien zorgen wij ervoor dat de middelen efficiënt worden verdeeld om de zaken die we allemaal gebruiken te kunnen realiseren: infrastructuur, sociale zekerheid, …

De Algemene Administratie van de Thesaurie streeft ernaar de centrale publieke actor te zijn op financieel gebied. Het nastreven van missies met hoge toegevoegde waarde bepaalt ons dagelijks leven. De zeven belangrijkste domeinen van expertise van de Algemene Administratie van de Thesaurie zijn:

 

 • Deelnemen aan het proces voor de uitwerking en opstelling van financiële wetgeving;
 • Centraliseren van de inkomsten en uitgaven van de Belgische Schatkist;
 • Het aanbieden van diensten voor het beheer van derdengelden;
 • De Staat vertegenwoordigen bij internationale en bilaterale verhoudingen inzake financiën;
 • Het beheren van de Koninklijke Munt van België;
 • Bijdragen aan de strijd tegen het witwassen van geld en financiering van terrorisme;
 • Het garantiestelsel voor deposito's en financiële instrumenten beheren.

De dienst IEFA is het aanspreekpunt van België met de internationale financiële instellingen, de Europese Unie voor wat de financiële aspecten betreft en de bilaterale financiële betrekkingen met het buitenland.

 - Activiteiten:

 • Beleidsvoorbereiding: uitwerken van de standpunten van de FOD Financiën die aan de Minister worden voorgelegd inzake internationale financiële aangelegenheden;
 • Implementatie: eenmaal de beslissingen door de Belgische overheid genomen zijn, worden deze omgezet in praktische besluiten;
 • Belangenbehartiging: de beslissingen en/of houdingen van de Minister of de regering worden verdedigd door middel van de vertegenwoordigingen en deelname aan internationale en nationale vergaderingen.

 

- Activiteitsniveau:

 • Europese instellingen:
  • Coördinatie van financiële en monetaire materies (niet-fiscale) in het kader van de Ecofinraden uitgevoerd door de administratie in nauwe samenwerking met de beleidscel;
  • De doorstorting van de financiële middelen aan de Europese Commissie.
 • Internationale financiële instellingen: Opvolging van het beheer en rechtstreekse gesprekspartner (Bretton-Woods instellingen en regionale ontwikkelingsbanken).
 • Bilaterale financiële betrekkingen met het buitenland:
  • Verantwoordelijkheden voor de financiële hulpverlening aan derde landen, in het bijzonder de ontwikkelingslanden;
  • Onderhandelingen aangaande schuldverlichting;
  • Vertegenwoordiging bij de instellingen die betrokken zijn bij de exportfinanciering.

 

- Verdeling (Clusters):

De materies zijn verdeeld over 4 homogene clusters:

 • Cluster Europa en Monetair (EM):
  • (EM01) Het geheel van Europese materies, inbegrepen de EIB en de betalingen en werkt samen met de Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie, met FSFM voor de onderwerpen die in de CEF behandeld worden en die binnen de bevoegdheid van FSFM vallen, en ook met andere stakeholders;
  • (EM02) Het geheel van IMF materies, inbegrepen de G4, samen met de NBB en in samenwerking met EM01 voor wat SCIMF betreft.
 • Cluster Internationale Financiële Instellingen en Verenigde Naties (MULTI):
  • (MULTI01) Het geheel van de materies behandeld door de regionale ontwikkelings- banken, de EBWO en de Wereldbankgroep (WBG), inbegrepen de Consultatieve Groepen die voortvloeien uit de WBG, in samenwerking met DGD indien nodig;
  • (MULTI02) De materies behandeld door de Raad van de Europese Ontwikkelings- bank;
  • (MULTI03) De materies behandeld door de Verenigde Naties, vooral de transversale materies zoals de financiering van de mechanismen die verband houden met het klimaat en de Post 2015 Agenda (overgang MDGs naar SDGs), in samenwerking met DGD en andere stakeholders.
 • Cluster Bilateraal (BI):
  • (BI01) De financiering van uitvoer en investering in het buitenland: Delcredere-Ducroire en de Belgische Maatschappij voor Internationale Investering, evenals de problematiek rond uitvoerkredieten in het kader van de OESO-discussies;
  • (BI02) De materies betreffende bilaterale overdrachten (Finexpo en Gebonden leningen van Staat tot Staat in samenwerking met BuZa en DGD), de problematiek van de schuld (Club van Paris, in samenwerking met Delcredere) en het Comité voor Ontwikkelingshulp van de OESO (in samenwerking met DGD).
 • Cluster Algemeen (A):
  • (A01) Beheerscontrole en contact met stafdiensten
  • (A02) Follow-up van de strategische en operationele plannen
  • (A03) Coördinatie van het secretariaat
  • (A04) Uitwerking en follow-up van de begroting
  • (A05) Boekhouding en betalingen
  • (A06) Vertaling

 

https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_en_diensten/algemene_administraties/thesaurie

Competenties

Generieke competenties

 • Informatie integreren: je legt verbanden tussen verschillende gegevens, bedenkt alternatieven en trekt passende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en initieert gerichte acties om beslissingen uit te voeren.
 • Werken in teamverband: je creëert en verbetert de teamgeest door je meningen en ideeën te delen en conflicten tussen collega's te helpen oplossen.
 • Servicegericht handelen: je ondersteunt interne en externe klanten met transparantie, integriteit en objectiviteit, waarbij je hen een persoonlijke service biedt en constructieve contacten onderhoudt.

Technische competenties

 • de structuur en doelstellingen van IEFA en met name de rol van de EU-cel.
 • Basiskennis van de Belgische besluitvormingsprocedures rond Europese dossiers.
 • Basiskennis van de rol van de belangrijkste Europese instellingen en de Europese besluitvormingsprocedures.

Troeven

 • Goede kennis van het Engels (zowel gesproken als geschreven).

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Aanbod

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Duur van de opdracht: maximum 12 maanden.

Telewerk is mogelijk.

Contract: terbeschikkingstelling via een Talent Exchange-overeenkomst.

Behoud huidig pakket

Procedure

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie: gelieve je kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken
 2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.

Solliciteren

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

 

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief EN een recent cv ten laatste op 19/05/2024 naar talentexchange@minfin.fed.be met het referentienummer XNT24076.

Extra info

De deelnemende organisaties van het Talent Exchange-netwerk zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing,...

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Hilde Bogaerts
  Ik geloof dat je een ander pas volledig kan begrijpen en helpen als je hetzelfde hebt meegemaakt.
  Hilde Bogaerts
  Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
  -
  FOD Financiën
  More about Hilde Bogaerts
 • Portret Gaëtan Crepin
  Je hebt heel wat mooie projecten zoals Tax-on-web, SEDA voor de douane en nog andere voor het kadaster.
  Gaëtan Crepin
  Functioneel analist
  -
  FOD Financiën
  More about Gaëtan Crepin
 • Portret Gamal Khaldi
  Dankzij een cultuur waarin interne mobiliteit zijn plaats heeft, kan je je makkelijk gaan toeleggen op een andere rol.
  Gamal Khaldi
  Verantwoordelijke databeheer
  -
  FOD Financiën
  More about Gamal Khaldi
 • Portret Hans D'Hondt
  We zijn van een formele top-down hiërarchie overgestapt naar een model dat mensen als volwassenen behandelt en gebaseerd is op vertrouwen en accountability.
  Hans D'Hondt
  Voorzitter van het Directiecomité
  -
  FOD Financiën
  More about Hans D'Hondt
 • Portret Angélique Minacapelli
  Voor mijn leidinggevende ben ik een stagiair als een ander.
  Angélique Minacapelli
  Expert beheer van juridische dossiers
  -
  FOD Financiën
  More about Angélique Minacapelli
 • Portret Franck Drossart
  Bij de overheid krijg ik alle kansen om mezelf te ontplooien.
  Franck Drossart
  Douanier gespecialiseerd in fraudebestrijding
  -
  FOD Financiën
  More about Franck Drossart