Business analist Douane en Accijnzen (m/v/x)

FOD Financiën
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT24089

Taal

Nederlands

Diploma

 • Master
 • Bachelor
 • Hoger secundair
 • Lager secundair of geen diploma

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1030 Schaarbeek

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Ben jij gepassioneerd door het stimuleren van efficiëntie en innovatie in de grensoverschrijdende handel? Welkom bij de AAD&A! Waar je een cruciale rol zult spelen in het optimaliseren van onze operaties en het faciliteren van een vlottere internationale handel.

Als Business Analist help je mee aan de modernisering van onze processen, waarbij je je analytische vaardigheden inzet om verbetermogelijkheden te identificeren zodat strategische oplossingen geïmplementeerd kunnen worden. In nauwe samenwerking met interne en externe partners verzamel en analyseer je gegevens om inzicht te krijgen in bestaande workflows, knelpunten aan te wijzen en innovatieve strategieën voor te stellen om de efficiëntie en naleving te verbeteren.

Concreet zal je:

 • De behoeften van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) naar de stafdienst ICT vertalen, maar ook de mogelijkheden en beperkingen inzake ICT aan de AAD&A communiceren. Dit teneinde realistische oplossingen te implementeren die technisch haalbaar zijn en tevens voldoen aan de behoeften van AAD&A binnen de nationale en EU-kaders.
 • Je verzamelt en analyseert de behoeften van interne en externe klanten bijvoorbeeld door de uitvoering van een business en/of functionele analyse;
 • De behoeften van de AAD&A in kaart brengen om enerzijds een zicht te hebben op de concrete vragen en anderzijds de functionele analyses te vereenvoudigen;
 • De bestaande processen, procedures en toepassingen evalueren om enerzijds te onderzoeken of ze voldoen aan de nieuwe behoeften van AAD&A en anderzijds na te gaan of er verbeteringen mogelijk zijn;
 • Helpen bij het selecteren en evalueren van de meest geschikte ICT-oplossingen, teneinde oplossingen te implementeren die voldoen aan de behoeften en middelen van AAD&A;
 • Testen en evalueren van de resultaten van de ICT-toepassingen teneinde er zich van te vergewissen dat ze voldoen aan de door de AAD&A gestelde eisen;
 • Opvolgen van de evoluties in het vakgebied om proactief te kunnen reageren op de nieuwe mogelijkheden, rekening houdend met de wensen van de AAD&A;
 • Optimaliseren van de beproefde methodes, technieken en procedures door onderlinge toetsing en door het formuleren van verbetervoorstellen;
 • Communiceren met interne en externe gebruikers en rapporteren aan de hiërarchie;

Er wordt interne opleiding en begeleiding voorzien in het team.

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Werkgever

De FOD Financiën beheert de middelen die het mogelijk maken aan de collectieve behoeften van onze samenleving te voldoen. Dit betekent dat dankzij ons werk de burgers er zeker kunnen van zijn dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en juiste manier worden geïnd. Bovendien zorgen wij ervoor dat de middelen efficiënt worden verdeeld om de zaken die we allemaal gebruiken te kunnen realiseren: infrastructuur, sociale zekerheid, …                             

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen draagt fundamenteel bij tot de behartiging van de fiscale, economische en maatschappelijke belangen van België en de Europese Unie die verband houden met het vervoer, het vervaardigen, het verwerken en het voorhanden hebben van douane- en accijnsgoederen. Zij draagt bij tot het versterken van de noodzakelijke financiële middelen van haar opdrachtgevers, voor het vervullen van hun taken van algemeen belang.

Naast haar fiscale rol vervult de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen ook nog belangrijke taken op economisch en maatschappelijk vlak. Zij draagt fundamenteel bij tot de economische welvaart door actief deel te nemen aan de uitvoering van maatregelen ter bescherming, ordening en stimulering van de Europese markt waardoor het concurrentievermogen van onze ondernemingen kan verbeteren, hetgeen de bevolking ten goede komt. Op maatschappelijk vlak streeft de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen binnen de grenzen van haar bevoegdheden naar het behoud, de bescherming of waar het kan naar de verbetering van de gezondheid van mens, fauna en flora, van de kwaliteit van ons leefmilieu en de veiligheid van onze samenleving.

Door haar exclusieve band met betrekking tot het grensoverschrijdend verkeer van goederen en personen is zij zowel in het binnenland als aan de buitengrens aanwezig om controles uit te voeren van de goederen alsook de reglementeringen te doen naleven die nauw aansluiten bij de interessesfeer van haar hoofdtaak zoals de controle op afvalstoffen, verdovende middelen, namaakgoederen, springstoffen en (massavernietigings)wapens.

Samenvattend kan gesteld worden dat de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een zeer uitgebreid takenpakket heeft.

Het Departement Informatiemanagement is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het onderhoud van de IT-toepassingen die door de nationale of communautaire reglementeringen worden opgelegd en/of die noodzakelijk zijn om de operationele activiteiten te ondersteunen, met inbegrip van het gegevensbeheer. Het departement beheert eveneens de helpdesk voor de economische operatoren en voor de gebruikers binnen de AAD&A.

De dienst Applicatiebeheer en Business Analyse houdt zich voornamelijk bezig met het ontwikkelen van en het meewerken aan nieuwe toepassingen. Ook het onderhoud en het opvolgen van de in productiestelling van deze toepassingen behoren tot het takenpakket. Zij vertaalt de businessbehoeften in analyses, schema’s en processen van informatieverwerking en begeleidt de ontwikkelaars van de toepassingen tijdens de implementatie: Het analyseren van de noodzaak, de technische haalbaarheid en de economische rendabiliteit (kosten-baten) van de gespecialiseerde ICT-toepassingen, om toepassingen te implementeren die enerzijds tegemoetkomen aan de huidige en toekomstige noden van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en die anderzijds technisch realiseerbaar zijn. De opvolging verzekeren van de belangrijkste gespecialiseerde ICT-toepassingen om te garanderen dat de toepassingen steeds optimaal tegemoetkomen aan de noden van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. De medewerkers van deze dienst adviseren en omkaderen de business in de zoektocht naar aangepaste oplossingen.

De nieuwe projecten en aanpassingen aan bestaande systemen worden vooral gestuurd op Europees niveau. Het is de taak om deze nieuwe projecten en aanpassingen aan bestaande systemen in dergelijke mate uit te bouwen dat zij voor alle betrokken partijen een toegevoegde waarde betekenen.

https://financien.belgium.be/nl

Competenties

Generieke competenties:

 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je geeft advies aan gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie op met hen op basis van uw expertise.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Expertise:

Een gebruikerskennis hebben op het gebied van:

 • het beheer van informaticagegevens (db, datamining en datawarehouse);
 • de methodes en technieken om te testen;
 • de methodes om processen te analyseren en vorm te geven;
 • business analysetechnieken beheersen teneinde de vertaling te maken van de behoeftes naar ICT.

Troeven:

 • Aangezien je zal werken in een tweetalige omgeving, is een goede kennis van het Frans (en eventueel Engels) een meerwaarde.
 • Je hebt kennis van de structuur, de strategie en de werking van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Aanbod

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Duur van de opdracht: maximum 12 maanden.

Het arbeidsregime is bespreekbaar, met het oog op flexibiliteit (minimum 50%).

Telewerk is mogelijk.

Contract: terbeschikkingstelling via een Talent Exchange-overeenkomst.

Behoud huidig pakket.

Procedure

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie: gelieve je kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken
 2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.

Solliciteren

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief EN een recent cv ten laatste op 16/06/2024 naar talentexchange@minfin.fed.be met het referentienummer XNT24089.

https://werkenvoor.be/nl

Extra info

De deelnemende organisaties van het Talent Exchange-netwerk zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing,...

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Hilde Bogaerts
  Ik geloof dat je een ander pas volledig kan begrijpen en helpen als je hetzelfde hebt meegemaakt.
  Hilde Bogaerts
  Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
  -
  FOD Financiën
  More about Hilde Bogaerts
 • Portret Gaëtan Crepin
  Je hebt heel wat mooie projecten zoals Tax-on-web, SEDA voor de douane en nog andere voor het kadaster.
  Gaëtan Crepin
  Functioneel analist
  -
  FOD Financiën
  More about Gaëtan Crepin
 • Portret Gamal Khaldi
  Dankzij een cultuur waarin interne mobiliteit zijn plaats heeft, kan je je makkelijk gaan toeleggen op een andere rol.
  Gamal Khaldi
  Verantwoordelijke databeheer
  -
  FOD Financiën
  More about Gamal Khaldi
 • Portret Hans D'Hondt
  We zijn van een formele top-down hiërarchie overgestapt naar een model dat mensen als volwassenen behandelt en gebaseerd is op vertrouwen en accountability.
  Hans D'Hondt
  Voorzitter van het Directiecomité
  -
  FOD Financiën
  More about Hans D'Hondt
 • Portret Angélique Minacapelli
  Voor mijn leidinggevende ben ik een stagiair als een ander.
  Angélique Minacapelli
  Expert beheer van juridische dossiers
  -
  FOD Financiën
  More about Angélique Minacapelli
 • Portret Franck Drossart
  Bij de overheid krijg ik alle kansen om mezelf te ontplooien.
  Franck Drossart
  Douanier gespecialiseerd in fraudebestrijding
  -
  FOD Financiën
  More about Franck Drossart