Management Assistant voor het NCCN (m/v/x)

FOD Binnenlandse Zaken
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT24099

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

B

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Het beleidsondersteuningsteam rapporteert rechtstreeks aan de directeur-generaal en zijn adjuncten en bevindt zich in het middelpunt van de organisatie. Ze ondersteunt het management.

Als lid van het beleidsondersteuningsteam, draagt u bij tot de voorbereiding van de strategische vergaderingen van de directeur-generaal (zoals het Directiecomité van de FOD Binnenlandse zaken en het Directiecomité van het NCCN). U volgt de vergaderingen van het Directiecomité van het NCCN op en maakt er een verslag van. U helpt bij de organisatie van de jaarlijkse evenementen die door de directeur-generaal van het NCCN worden georganiseerd. U bent ook het aanspreekpunt voor het behandelen van externe vragen betreffende de verschillende interne directies.

Het beleidsondersteuningsteam speelt ook een belangrijke rol in de organisatieontwikkeling van het NCCN. Als lid van het beleidsondersteuningsteam neemt u deel aan de initiatieven van de FOD Binnenlandse Zaken met betrekking tot organisatiebeheersing.

U heeft dan ook regelmatig in contact met collega's van de verschillende directies binnen het NCCN en neemt actief deel aan projecten, werkgroepen en vergaderingen.

Werkgever

Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN)

De Algemene Directie Nationaal Crisiscentrum (NCCN) maakt deel uit van de FOD Binnenlandse Zaken. Het NCCN staat 24u/24 en 7d/7 ten dienste van verschillende regeringsinstanties en nooddiensten. Het ontwikkelt een globale strategie om de veiligheid en weerbaarheid van België te versterken.

Het organiseert de noodplanning en het crisisbeheer op nationaal niveau. Het werkt ook samen met internationale partners en partnerorganisaties (EU, NAVO, VN, ...).

Als nationaal en internationaal contactpunt voor alarmering, zorgt het voor actieve waakzaamheid, en verzamelt en analyseert het informatie met betrekking tot de veiligheid van het land en verspreidt het deze onder de bevoegde instanties. Het coördineert eveneens de veiligheid van grote evenementen en de bescherming van personen en instellingen in België.

Het NCCN voert een nationale risicoanalyse uit en is het nationaal en internationaal contactpunt voor de kritieke infrastructuren.

Kortom, voor het NCCN staan vier missies centraal: actief toezicht houden, de veerkracht van onze samenleving vergroten, noodplanning en crisisbeheer op nationaal niveau organiseren en passagiersgegevens verwerken in het kader van de bestrijding van terrorisme en zware criminaliteit.

Meer informatie over de activiteiten en de opdrachten van de Algemene Directie Nationaal Crisiscentrum is beschikbaar op haar website: www.crisiscentrum.be

FOD BINNENLANDSE ZAKEN

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen … FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over de zes algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie, Digitale Innovatie & Oplossingen en Identiteit & Burgerzaken), de overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale diensten van de Gouverneurs).

https://www.ibz.be/

Competenties

Generieke competenties:

 • Objectieve behalen: Je beschikt over de inzet, wil en ambitie om resultaten te boeken en neemt de verantwoordelijkheid op voor de correctheid van de ondernomen acties.
 • Informatie Analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Omgaan met stress: Je reageert resultaatgericht op stress, beheerst je eigen emoties en gaat constructief om met kritiek.
 • Werken in een team: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.

Technische competenties:

 • Je hebt een goede kennis van de meest gebruikelijke IT-applicaties (Word, Excel, PowerPoint, enz.).
 • Je bent in staat om je duidelijk en verstaanbaar uit te drukken, zowel mondeling als schriftelijk, en zorgt ervoor dat gegevens correct worden gecommuniceerd.
 • Je hebt voldoende kennis van het Frans om in een tweetalige omgeving te kunnen werken.

Toeven: 

 • Je hebt kennis in Business Continuity Management (BCM).
 • Je hebt kennis in risicoanalyse en beoordeling van organisatiematuriteit.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk!

Aanbod

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Duur van de opdracht: maximum 12 maanden.

Het arbeidsregime is bespreekbaar, met het oog op flexibiliteit. 

Telewerk is mogelijk.

Contract: terbeschikkingstelling via een Talent Exchange-overeenkomst.

Je behoudt jouw huidige weddeschaal en voordelen. 

Aanstellingsvoorwaarden

 • houder zijn van een veiligheidsmachtiging  of bereid te zijn een veiligheidscontrole en een veiligheidsonderzoek te ondergaan overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. De meerderjarige personen die met u samenwonen, zullen worden verwittigd dat zij, mits zij hiermee akkoord gaan, eveneens het voorwerp zullen uitmaken van een veiligheidsonderzoek.  De gegevens en informatie die kunnen worden geraadpleegd, zijn beschreven in artikel 22sexies, §1, van de wet van 11 december 1998 wat de veiligheidsverificatie betreft, en in artikel 19 van de wet wat de veiligheidsmachtiging betreft. Het afgeven van een positief veiligheidsadvies en vervolgens een voor je functie vereiste veiligheidsmachtiging door de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) (overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen), is een absoluut noodzakelijke voorwaarde om een functie op het NCCN te kunnen uitoefenen:  Je treedt enkel in dienst als, en vanaf het moment dat je een positief veiligheidsadvies hebt gekregen van de NVO en je zal enkel in dienst kunnen blijven als je de vereiste veiligheidsmachtiging verkrijgt en behoudt.
 • Veiligheidsverificatie: Je zal enkel in dienst treden als u over een positief veiligheidsadvies beschikt.
 • Veiligheidsonderzoek:
  • Na je indiensttreding zal de NVO een veiligheidsonderzoek uitvoeren;
  • Na afloop van het veiligheidsonderzoek brengt de NVO een gemotiveerde beslissing uit over het al dan niet toekennen van de voor uw functie vereiste veiligheidsmachtiging;
  • Je zal enkel in dienst kunnen blijven als je de veiligheidsmachtiging verkrijgt en behoudt;
  • De NVO kan de machtiging intrekken;
  • Overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, kan je, in voorkomend geval, beroep aantekenen tegen een negatieve beslissing van de NVO.

Procedure

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie: gelieve je kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken
 2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.

Solliciteren

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent CV naar Jobs.NL@ibz.be, met vermelding van de jobtitel. Gezien er verschillende functies zijn, dien je in je sollicitatie duidelijk te vermelden voor welke functie je graag wilt solliciteren. Gelieve ook zeker aan te geven in welke organisatie je momenteel werkt en met welk statuut.

Extra info

De deelnemende organisaties van het Talent Exchange-netwerk zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing,...

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo
 • Portret Armand
  Als we levens hebben kunnen redden, dat zijn natuurlijk goede dagen op het werk !
  Armand
  Calltaker bij de 112-centrale
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Armand