Projectmedewerker noodplanning (m/v/x)

FOD Binnenlandse Zaken
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT24100

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Het Nationaal Crisiscentrum is op zoek naar een medewerker van niveau A voor de dienst noodplanning. Binnen de dienst word je ingezet op een aantal thematische dossiers. De dienst noodplanning werkt onder andere rond volgende thema's: nucleair, Seveso, energie, water, cyber-telecom en terrorisme. Binnen je takenpakket ben je verantwoordelijk voor het verzamelen en overbrengen van informatie binnen het NCCN en naar partners, het behandelen van interne en externe vragen, het sluiten van akkoorden met verschillende partners, het voorbereiden en het leiden van vergaderingen en het opstellen van verslagen van deze vergaderingen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het vertalen van de afspraken en akkoorden in procedures en noodplannen. In tijden van crisis ondersteun je het crisisbeheer op nationaal niveau. Je bent bereid je flexibel op te stellen, de kansen die de crisis biedt te herkennen en te vertalen naar structurele afspraken voor toekomstige noodsituaties. We zoeken een proactief en zelfstandig talent met uitstekende organisatorische vaardigheden die in staat is obstakels te signaleren maar daar vooral ook oplossingen voor vindt. 

Werkgever

Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN)

De Algemene Directie Nationaal Crisiscentrum (NCCN) maakt deel uit van de FOD Binnenlandse Zaken. Het NCCN staat 24u/24 en 7d/7 ten dienste van verschillende regeringsinstanties en nooddiensten. Het ontwikkelt een globale strategie om de veiligheid en weerbaarheid van België te versterken.

Het organiseert de noodplanning en het crisisbeheer op nationaal niveau. Het werkt ook samen met internationale partners en partnerorganisaties (EU, NAVO, VN, ...).

Als nationaal en internationaal contactpunt voor alarmering, zorgt het voor actieve waakzaamheid, en verzamelt en analyseert het informatie met betrekking tot de veiligheid van het land en verspreidt het deze onder de bevoegde instanties. Het coördineert eveneens de veiligheid van grote evenementen en de bescherming van personen en instellingen in België.

Het NCCN voert een nationale risicoanalyse uit en is het nationaal en internationaal contactpunt voor de kritieke infrastructuren.

Kortom, voor het NCCN staan vier missies centraal: actief toezicht houden, de veerkracht van onze samenleving vergroten, noodplanning en crisisbeheer op nationaal niveau organiseren en passagiersgegevens verwerken in het kader van de bestrijding van terrorisme en zware criminaliteit.

Meer informatie over de activiteiten en de opdrachten van de Algemene Directie Nationaal Crisiscentrum is beschikbaar op haar website: www.crisiscentrum.be

FOD BINNENLANDSE ZAKEN

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen … FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over de zes algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie, Digitale Innovatie & Oplossingen en Identiteit & Burgerzaken), de overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale diensten van de Gouverneurs).

https://www.ibz.be/

Competenties

Technische competenties:

 • Mondelinge communicatie: je drukt je duidelijk en begrijpelijk uit.


Generieke competenties:

 • Je ondersteunt interne en externe klanten met transparantie, integriteit en objectiviteit, biedt hen een persoonlijke service en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je behandelt en lost problemen zelfstandig op, zoekt alternatieven en implementeert oplossingen.
 • Je creëert en verbetert de teamgeest door je meningen en ideeën te delen en conflicten tussen collega's te helpen oplossen.
 • Je toont betrokkenheid, gedrevenheid en ambitie om resultaten te behalen en neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de ondernomen acties.


Troeven: 

 • Kennis van de tweede landstaal.
 • Kennis van het Belgische institutionele landschap.
 • Kennis van sommige partners van het NCCN en hun missies (bv. bepaalde FOD's zoals FOD Economie, FOD Mobiliteit, FOD Volksgezondheid, hulpdiensten, enz.).

 

Een goede motivatie is belangrijk!

Aanbod

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Duur van de opdracht: maximum 12 maanden.

Het arbeidsregime is bespreekbaar, met het oog op flexibiliteit. 

Telewerk is mogelijk.

Contract: terbeschikkingstelling via een Talent Exchange-overeenkomst.

Je behoudt jouw huidige weddeschaal en voordelen. 

Aanstellingsvoorwaarden

 • houder zijn van een veiligheidsmachtiging  of bereid te zijn een veiligheidscontrole en een veiligheidsonderzoek te ondergaan overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. De meerderjarige personen die met u samenwonen, zullen worden verwittigd dat zij, mits zij hiermee akkoord gaan, eveneens het voorwerp zullen uitmaken van een veiligheidsonderzoek.  De gegevens en informatie die kunnen worden geraadpleegd, zijn beschreven in artikel 22sexies, §1, van de wet van 11 december 1998 wat de veiligheidsverificatie betreft, en in artikel 19 van de wet wat de veiligheidsmachtiging betreft. Het afgeven van een positief veiligheidsadvies en vervolgens een voor je functie vereiste veiligheidsmachtiging door de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) (overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen), is een absoluut noodzakelijke voorwaarde om een functie op het NCCN te kunnen uitoefenen:  Je treedt enkel in dienst als, en vanaf het moment dat je een positief veiligheidsadvies hebt gekregen van de NVO en je zal enkel in dienst kunnen blijven als je de vereiste veiligheidsmachtiging verkrijgt en behoudt.
 • Veiligheidsverificatie: Je zal enkel in dienst treden als u over een positief veiligheidsadvies beschikt.
 • Veiligheidsonderzoek:
  • Na je indiensttreding zal de NVO een veiligheidsonderzoek uitvoeren;
  • Na afloop van het veiligheidsonderzoek brengt de NVO een gemotiveerde beslissing uit over het al dan niet toekennen van de voor uw functie vereiste veiligheidsmachtiging;
  • Je zal enkel in dienst kunnen blijven als je de veiligheidsmachtiging verkrijgt en behoudt;
  • De NVO kan de machtiging intrekken;
  • Overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, kan je, in voorkomend geval, beroep aantekenen tegen een negatieve beslissing van de NVO.

Procedure

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie: gelieve je kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken
 2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.

Solliciteren

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent CV naar Jobs.NL@ibz.be, met vermelding van de jobtitel. Gezien er verschillende functies zijn, dien je in je sollicitatie duidelijk te vermelden voor welke functie je graag wilt solliciteren. Gelieve ook zeker aan te geven in welke organisatie je momenteel werkt en met welk statuut.

Extra info

De deelnemende organisaties van het Talent Exchange-netwerk zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing,...

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo
 • Portret Armand
  Als we levens hebben kunnen redden, dat zijn natuurlijk goede dagen op het werk !
  Armand
  Calltaker bij de 112-centrale
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Armand