Ontwerper van een faciliteit voor kennisveiligheid (m/v/x)

POD Wetenschapsbeleid
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT24106

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Word je gedreven door de dynamische wereld van internationale samenwerkingen in onderzoek en innovatie?

En wil je graag bijdragen aan de missie van kennisveiligheid binnen onderzoek en innovatie?

Dan is deze functie bij de Dienst federale, interfederale en internationale coördinatie van de POD Wetenschapsbeleid (BELSPO) misschien wel iets voor jou!

De Dienst federale, interfederale en internationale coördinatie van de POD Wetenschapsbeleid (BELSPO) zoekt extra talent voor het uitwerken van ondersteunende faciliteit ‘kennisveiligheid’ ter beantwoording van behoeften van Belgische belanghebbende entiteiten op verschillende niveaus inzake een verantwoordelijke internationale samenwerking in onderzoek en innovatie.

Kennisveiligheid betreft voornamelijk ongewenste overdracht van gevoelige kennis en technologie - en het kennispotentieel behoort tot strategische belangen van ons land (competitiviteit, innovatie-kracht). Internationale samenwerkingen in onderzoek en innovatie nemen alsmaar toe en tegelijk staan we voor steeds meer geopolitieke uitdagingen die samenwerkingen, met landen buiten Europa in het bijzonder, complexer maken.                                                                                                                                                              

De gewenste faciliteit  betreft enerzijds continue actuele informatieverlening, sensibilisering en sturing t.a.v. kennisinstellingen en overheden (bvb. rond omgaan met buitenlandse inmenging of  tracking van incidenten) en anderzijds  het efficiënt aanbieden van vraag-gestuurde expertise (bvb. dossiers rond visa van buitenlandse experts of van samenwerkingsvoorstellen in domeinen van of met actoren die dual use zouden kunnen inhouden) of ook bieden van toegang tot trainings o.a. ivm. risico-inschatting,   -preventie  en -beheer.

Het is de bedoeling dat alle relevante Belgische belanghebbenden (wetenschapsbeleid, onderzoeks-en innovatie financierende diensten, onderzoeksinstellingen, bedrijven) via deze faciliteit, die geldt als referentiepunt voor informatie en expertise, over dezelfde informatie kunnen beschikken ten gepaste tijde en over specifieke informatie of adviezen voor vraag-gestuurde (probleem/sensitieve )‘cases’.                                                                     

Er zijn al gefragmenteerde maatregelen of voorzieningen beschikbaar op verschillende niveaus (bvb. screening van onderzoeksvoorstellen, screening van exportcontrole van technologische producten, specifieke commissies bij de universiteiten die zoveel mogelijk zelfregulerend moeten optreden). Er is een harmonisatie en een vooruitziende doeltreffende faciliteit vereist om aan de complexe of gevoelige uitdagingen te beantwoorden, met klaarheid en richtinggeving, op een systematische coherente wijze.

Je voert, in nauwe interactie met je supervisor, de volgende taken uit:

 • Je werkt de kartering af van de behoeften van verschillende Belgische instanties en van beschikbare diensten op verschillende niveaus die bevoegd zijn voor wetenschaps-en innovatiebeleid, financiering van onderzoek en innovatie (O&I), implementering van O&I ;
 • Je werkt een ontwerpvoorstel uit voor een haalbare faciliteit op basis van voornoemde kartering, van Europese aanbevelingen (o.a. aanbeveling van de Raad voor versterkte onderzoeksveiligheid https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9097-2024-REV-1/en/pdf en gidsdocumenten, alsook van analyse van goede praktijken in andere Europese landen
 • Je werkt in nauw overleg met de dienst coördinatie, in het bijzonder met de beheerder van het dossier ‘kennisveiligheid’ binnen BELSPO;

------------------------

 • Je ondersteunt de CIS- kennisveiligheid die nu al fungeert als uitwisselingsplatform qua  dialoog tussen kennis-en veiligheidsgerelateerde gemeenschappen, qua systematische voorziening van gidsende informatie of goede praktijken en die samenwerking tussen entiteiten aanmoedigt inzake kennisveiligheid, rekening houdend met de belangrijkheid en urgentie van het onderwerp;
 • Je bent het aanspreekpunt voor communicatie met alle relevante entiteiten in ons land voor vragen met betrekking tot de op te richten dienst;
 • Je contacteert relevante entiteiten voor eventuele bijkomende informatie;
 • Je werkt aan een voorstel van tekst van een samenwerkingsakkoord tussen betrokken federale en interfederale actoren, in samenwerking met juristen binnen BELSPO .

Werkgever

De Dienst federale, interfederale en internationale coördinatie van de POD Wetenschapsbeleid (BELSPO) heeft onder andere als opdracht de Belgische deelname aan Europese onderzoeksprogramma’s (Horizon Europe) en de onderzoekinfrastructuren te coördineren, de deelname aan internationale samenwerkingsinitiatieven te beheren en het federale overleg te organiseren over onderzoek en innovatie tussen de verschillende Belgische overheden. In deze context staat de Dienst ook in voor de werking van de CIS-CFS, de Commissie Internationale Samenwerking & Commissie Federale Samenwerking (en haar subgroepen).

http://www.belspo.be

Competenties

Je hebt een masterdiploma en een juridische- of veiligheidsbackground of opleiding in internationale politiek en basiskennis of interesse voor onderzoek en innovatie in België en Europa en voor de activiteiten van BELSPO.

Je hebt voeling met ethische- en veiligheidsuitdagingen in het kader van internationale samenwerking in onderzoek, technologie en innovatie. 

Pluspunten

 • Je hebt kennis van de globale structuur van de Belgische overheden en gemengde bevoegdheden (zoals onderzoek en innovatie);
 • Je hebt ervaring in het analyseren van processen en het in kaart brengen ervan;
 • Je hebt aanleg voor projectwerking;
 • Je hebt ervaring in het schrijven van handleidingen, het geven van demo’s en het werken in teamverband (coördinatie)

Procedure

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie
  Gelieve uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken
 2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken en die geen deel uitmaken van de deelnemende organisaties van Talent Exchange. 

Solliciteren

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties (www.talentexchange.be)

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 23/06/2024 naar het volgende e-mailadres: TalentExchange@belspo.be - met de functietitel als referentie - Talent Exchange.

Extra info

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...