Registrator Internationale bescherming voor Dienst Vreemdelingenzaken (startbaanovereenkomst) (m/v/x)

FOD Binnenlandse Zaken
Enkel voor starters (-26j)

Selectiecode

XNT24121

Taal

Nederlands

Diploma

Hoger secundair

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

C

Type aanwerving

Startbaanovereenkomst

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) is op zoek naar versterking voor het Registratiecentrum voor Internationale bescherming.

Jaarlijks behandelen onze diensten duizenden migratiedossiers en nemen ze beslissingen over de toegang, het verblijf, de vestiging en terugkeer van vreemdelingen.

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) registreert ook duizenden verzoeken om internationale bescherming. Een persoon dat zijn land ontvlucht omwille van vrees voor vervolging (bijv. omwille van de geaardheid, religie, ...) of risico op ernstige schade (bijv. door oorlog) kan internationale bescherming in een ander land krijgen. Als Registrator ben jij hier het eerste gezicht en aanspreekpunt van de verzoekers om internationale bescherming.

Dus ben jij op zoek naar een job met pit waarin de mens centraal staat? Dan ben jij misschien de geschikte kandidaat!

Hoe ziet jouw werkdag er doorgaans uit?

 • Je staat in voor het onthaal van de verzoeker om internationale bescherming.
 • Je registreert en neemt akte van het verzoek.
 • Je verzamelt, al dan niet met behulp van een tolk, alle noodzakelijke identiteitsgegevens van de verzoeker.
 • Je maakt een dossier aan.
 • Je verwerkt en klasseert de gegevens en bewijsstukken in het dossier om een beslissing te staven.
 • Je bezorgt de juiste proceduredocumenten aan de verzoeker.
 • Indien van toepassing lever je een attest af dat bewijst dat de verzoeker een (tijdelijke) bescherming heeft aangevraagd.
 • Je werkt nauw samen met de dossierbehandelaar van de Afdeling Internationale Bescherming en andere diensten van DVZ.
 • Samen met het veiligheidspersoneel van de zaalwacht zorgen jullie als één team voor een vlot en rustig verloop van de registraties.
 • Je werkt ook samen met enkele externe partners zoals Fedasil, de dienst Voogdij, de politie, …

Deze functie houdt een rechtstreeks en zichtbaar contact met het publiek in. In dit geval vereist de regelgeving (artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen enkel zichtbaar teken van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuigingen draagt om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

Je waakt er dan ook over dat jouw dienstverlening aan de burgers neutraal is en als neutraal ervaren wordt.

Ben je geprikkeld door deze vacature? Aarzel niet langer en schrijf je in (zie sollicitatieprocedure) of neem contact op met ons voor meer info over de jobinhoud en de selectieprocedure:

Dienst Selecties en Rekrutering

Dienst Vreemdelingenzaken

FOD Binnenlandse Zaken

02/488.97.05

SelectiesDVZ@ibz.fgov.be

Werkgever

Er zijn 2 vacante plaatsen voor de dienst Registraties Internationale Bescherming van Dienst Vreemdelingnzaken (Pachecolaan 44, 1000 Brussel), FOD Binnenlandse Zaken.

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), beheert de migratiestromen in samenwerking met verschillende partners, zoals o.a. het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV), politie, Justitie, enz.

DVZ staat in voor de registratie, de toegang tot het grondgebied en het verblijf van vreemdelingen. DVZ stimuleert daarenboven de vrijwillige terugkeer, maar staat ook in voor de verplichte verwijdering van personen in onrechtmatig verblijf.

Het CGVS behandelt dossiers van vreemdelingen die vrezen voor vervolging of die een risico lopen op ernstige schade bij terugkeer naar hun land van herkomst. Zij oordelen over de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus. Bij de RvV kan vervolgens beroep aangetekend worden tegen die beslissing.

In afwachting van de terugkeer of verwijdering van personen in onrechtmatig verblijf vangt DVZ hen op in de gesloten centra of woonunits. Hier verlenen wij de bewoners opvang, psychologische, medische en sociale begeleiding met respect voor de fundamentele menselijke waarden zoals veiligheid, privacy, gezondheid, religieuze beleving en persoonlijke ontwikkeling. De gesloten centra vormen zo een sterk gegeven in de strijd tegen onwettig verblijf.

Het opvangcentrum Zaventem is sinds augustus 2022 operationeel. Dit centrum vangt uitsluitend verzoekers om internationale bescherming op waarvoor de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een Eurodac 1-hit heeft vastgesteld. Deze hit duidt op een voorgaand verzoek om internationale bescherming in een andere Europese lidstaat.

Het opvangcentrum Zaventem functioneert als een open centrum met oog op terugkeer. De bewoners verblijven gedurende hun Dublinprocedure in het centrum. In afwachting van de beslissing (26quater) die door DVZ genomen wordt, hebben bewoners onder voorwaarden de mogelijkheid zich vrij buiten het centrum te verplaatsen.

Momenteel werken er ongeveer duizend personeelsleden voor de centrale diensten in Brussel en nog eens een duizendtal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de gesloten centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas, Holsbeek en Vottem.

Meer informatie over Dienst Vreemdelingenzaken vind je terug in deze video: Dienst Vreemdelingenzaken

FOD Binnenlandse Zaken

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen …FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan zesduizend medewerkers verdeeld over de zes algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie, Identiteit & Burgerzaken en Digitale Innovatie & Oplossingen), de overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale diensten van de Gouverneurs).

https://dofi.ibz.be/nl

Competenties

We hechten veel belang aan een goede motivatie.  Er is geen ervaring vereist.

Belangrijke vaardigheden:

 • Je bent een echte teamplayer. Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je draagt een correcte en persoonlijke dienstverlening hoof in het vaandel. Je begeleidt de burgers op een transparante, integere en objectieve manier.
 • Je bent organisatorisch sterk. Je structureert je werk door prioriteiten te stellen en je taken op een systematische manier uit te voeren.
 • Je werkt resultaatgericht en je bent in staat je emoties te controleren, ook in stresserende omstandigheden. Je neemt verantwoordelijkheid op voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.

Pluspunten:

 • Je bent vertrouwd in de omgang met vreemde culturen.
 • Je hebt interesse in de asiel- en migratieproblematiek.
 • Je hebt een goede kennis van de meest courante informaticatoepassingen (Word, Excel,...).
 • De kennis van de tweede landstaal, Engels en/of andere talen is zeker een pluspunt.
 • Je beschikt over kennis van veiligheidsnormen en medische hulpverlening

Deelnemingsvoorwaarden

 1. Je bent jonger dan 26 jaar. Gezien de aard van het contract (startbaanovereenkomst - Rosetta), moet je geboren zijn na 1 oktober 1998.
 2. Je behaalde je diploma van het hoger secundair onderwijs in een Nederlandstalige onderwijsinstelling:
 • Getuigschrift uitgereikt na het slagen "met vrucht" van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan (algemeen, technisch, beroepssecundair onderwijs, duaal leren, buitengewoon onderwijs).
 • Getuigschrift van hoger secundair onderwijs (algemeen, technisch, beroepssecundair onderwijs, duaal leren, buitengewoon onderwijs) of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs.
 • Diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden.
 • Diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.
 • Beroepscertificeringen van niveau 3 of 4 van de Vlaamse Kwalificatiestructuur (VKS, CFC of KDG)

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om in dienst te komen – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn 
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • Jonger zijn dan 26 jaar en geboren zijn na 01/10/1998
 • Medisch geschikt zijn verklaard.*

* Tijdens de aanwervingsprocedure zal een voorafgaande gezondheidsbeoordeling plaatsvinden. Dit houdt in dat je medische geschiktheid voor deze functie zal worden onderzocht door een arbeidsgeneesheer. Je kan enkel in dienst treden indien je medisch geschikt wordt verklaard.

Aanbod

Je wordt aangeworven met een contract i.k.v. een startbaanovereenkomst als administratief assistent (niveau C) met de bijhorende weddeschaal C1.  

Minimum aanvangswedde: € 29.699,91 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • 26 dagen verlof + 12 recuperatiedagen en afhankelijk van de dienstregeling vrij tussen Kerst en Nieuwjaar (met een permanentieregeling)
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop

Procedure

1. We screenen jouw diploma, ID, motivatiebrief en cv. Is jouw sollicitatie onvolledig? Dan kan er met jouw kandidatuur geen rekening worden gehouden.

2. Je legt een interview met schriftelijke proef af.

 • Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.
 • Vóór het interview krijg je een schriftelijke proef die je schriftelijke vaardigheden en je beeld van de organisatie test. Hierover kunnen bijkomende vragen worden gesteld tijdens het interview.

Je cv wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview. Vul deze dus grondig aan.

Het selectiegesprek gaat door bij de centrale diensten van Dienst Vreemdelingenzaken in het Pachecogebouw (Pachecolaan 44, 1000 Brussel).

Resultaat

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Na de selectie worden de beste kandidaten weerhouden. De aandacht zal hierbij gaan naar het meest gepaste profiel voor de functie.

Je kan niet solliciteren via de website van werkenvoor.be (gebruik dus niet de knop ‘solliciteren’).

De indiensttreding is zo snel mogelijk voorzien.

Solliciteren

Stuur je cvmotivatiebrief en een kopie van jouw diploma en ID voor 10/07/2024 door via mail naar selectiesdvz@ibz.be.

Vermeld in het onderwerp van jouw mail: Sollicitatie Registrator Internationale bescherming DVZ

Extra info

Wij voeren een actief diversiteitsbeleid en waken over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert. Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo
 • Portret Armand
  Als we levens hebben kunnen redden, dat zijn natuurlijk goede dagen op het werk !
  Armand
  Calltaker bij de 112-centrale
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Armand