Elisabeth Ellegaard

Expert klimaatbeleid
Portret Elisabeth Ellegaard

Kun je jezelf voorstellen? 

Ik werk al sinds 20 jaar als expert rond het klimaatbeleid. Het klimaatbeleid blijft me boeien omdat het één van de grootste uitdagingen vormt van onze samenleving. Het raakt verschillende beleidsdomeinen gaande van transport, gebouwen, energie, industrie en landbouw tot circulaire economie en duurzaam materialengebruik enz. Dat maakt het zeer complex, maar des te uitdagender. Het is altijd mijn bedoeling geweest om zo veel mogelijk mensen mee aan boord te krijgen en te overtuigen van de noodzaak dat we onze leefpatronen moeten aanpassen in de strijd tegen klimaatverandering. Het thema blijft evolueren en kent nieuwe wendingen. Zo kan je als expert continu trachten een steentje bij te dragen en zoeken naar oplossingen die een breed publiek aanspreken. Op die manier kom ik in aanraking met andere beleidsmakers, wetenschappers, stakeholders en zeer gemotiveerde jongeren. 

Wat houdt je werk in? 

Na jarenlang de internationale klimaatonderhandelingen te hebben opgevolgd, meer bepaald voor de bepaling van de regels rond de internationale koolstofmarkt, heb ik mijn focus verlegd op de uitvoering en opvolging van het klimaatbeleid in eigen land, en meer bepaald rond het debat over klimaatgovernance en de manier waarop we in een federaal land het coördinatie- en opvolgingsmechanisme kunnen verbeteren. Zo hebben we een reeks academische seminaries en een grootschalig publiek debat georganiseerd over de manier waarop we de klimaatgovernance in een federaal land kunnen verbeteren. Momenteel bereid ik samen met de collega’s van de Dienst Klimaatverandering een proces uit voor de organisatie van klimaattafels met het oog op de actualisering van het federale energie- en klimaatplan (2021-2030). Dit komt in aanvulling op de consultatieprocessen van de adviesraden en het grote publiek. 
 
Daarnaast heeft onze Dienst Klimaatverandering - in het kader van haar programma over de transitie naar een klimaatneutrale samenleving tegen 2050 een educatieve webtool My2050 ontwikkeld. Dat is een instrument bedoeld om een maatschappelijk debat te stimuleren over de wijze waarop deze transitie kan worden gerealiseerd. Om deze tool te promoten, organiseren we samen met een partnerorganisatie animatiesessies over klimaatverandering en de transitie naar een klimaatneutrale samenleving tegen 2050 met behulp van deze webtool. De sessies worden gegeven door gemotiveerde en ervaren ‘klimaatcoaches’ in de derde graad van het secundair onderwijs. Sinds 2017 hebben we al meer dan 25.000 leerlingen kunnen bereiken verspreid over het hele land. 
 
In afwachting van de actualisering van de My2050 webtool en rekening houdend met de recente technologische, maatschappelijke en beleidsontwikkelingen voor het realiseren van een klimaatneutrale samenleving tegen 2050, zullen de activiteiten van de klimaatcoaches worden verdergezet. In aanvulling daarop zal worden nagegaan wanneer en hoe de doelgroep kan uitgebreid worden om nog meer organisaties en personen te betrekken. 

Wat vind je bijzonder leuk aan je werk? 

Het werk is zeer divers en multidisciplinair. 
De voornaamste bouwstenen en boodschappen zijn constant, maar het beleidsproces en de instrumenten blijven evolueren in die zin dat ze zeer verrijkend en uitdagend blijven. Ook kan je een breed netwerk opbouwen waardoor de interacties en de uitwisseling van gedachten en standpunten blijven groeien. 

Wat vind je van de missies van de afdeling Milieu? 

Die zijn naar mijn mening zeer integer. Je krijgt weliswaar een duidelijke missie en plaats toegewezen binnen de organisatie, maar we zetten ons met zijn allen in voor een betere gezondheid, een beter milieu, een beter klimaat dat enorme uitdagingen kent, en we werken met zijn allen aan een positieve benadering van deze thema’s.     

We zetten ons met zijn allen in voor een betere gezondheid, een beter milieu en een beter klimaat dat enorme uitdagingen kent.

Ontdek deze werkgever