Kelly Herremans

Sociaal inspecteur
Portret Kelly Herremans

Wat is het leukste aan werken bij de federale overheid?

De federale overheid biedt over het algemeen inhoudelijk interessante jobs die binnen de privésector niet altijd voorhanden zijn.

Waarom maakte je de overstap naar de federale overheid?

De overheid is een stabiele werkgever die waakt over de balans tussen werk en privé. Ook tijdens de covidperiode was ik dankbaar dat ik op een veilige manier kon verderwerken en niet plots in een zwart gat belandde.

Wat is het leukste aan werken bij je huidige werkgever?

De FOD WASO biedt aan al zijn werknemers ruime ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden aan, zowel horizontaal, binnen je eigen functie, als verticaal, binnen de organisatie. Het is een rechtlijnige FOD met plaats voor discussie en vooral voor de samenwerking die hieruit voortvloeit.

Wat betekent flexibiliteit op het werk voor jou?

Flexibiliteit op het werk betekent voor mij het vinden van de balans tussen werk en privé qua tijdsinvulling maar ook quainvulling van de job. Het feit dat ik mijn werk kan benaderen vanuit verschillende invalshoeken en zo expertise kan opbouwen, verhoogt voor mij de flexibiliteit in mijn werk.

Strookt het beeld dat je nu hebt van de federale overheid nog met het beeld dat je had voor je hier begon te werken?

Toen ik startte bij de FOD WASO had ik schrik om in een oud muf ambtenarenkantoor terecht te komen om vervolgens op pad te gaan met een lange bruine jas en aktentas. Dat beeld is natuurlijk achterhaald, ik kwam terecht in een dynamisch team met verschillende persoonlijkheden en harde werkers waarbij de instromers goed werden (en nog steeds worden) opgevangen door de meer ervaren inspecteurs en worden begeleid bij de invulling van hun job.

Je werkt als sociaal inspecteur. Wat doe je precies en wat is het leukste aan je job?

Ik werk als sociaal inspecteur in het team sociale fraude. Dit houdt enerzijds in dat wij controleren op de naleving van de sociale wetgeving, controles uitvoeren op zwartwerk en niet aangegeven prestaties én anderzijds dat wij hierbij het grotere plaatje van georganiseerde en meer grootschalige fraude verder onderzoeken en opvolgen.

Wij oefenen hierbij telkens een informerende, adviserende, verzoenende en controlerende functie uit.

Het leukste aan mijn job vind ik de veelzijdigheid en de onvoorspelbaarheid ervan. Ik weet altijd hoe en wanneer mijn dag start maar ik weet niet altijd hoe en wanneer of waar deze eindigt. Ook de mooie samenwerking met de politie en andere inspectiediensten maakt mijn job heel interessant en multidisciplinair. Ik heb gewoon dé beste job.

Op welke van jouw realisaties of projecten ben je het meest trots?

Ik bouwde binnen mijn team de expertise in mensenhandel op. Zo slaagde ik er al meermaals in om mensen die zich in precaire leef- en werkomstandigheden bevonden in veiligheid te brengen en hen te laten krijgen waar ze recht op hebben. Ik ben er trots op dat ik mensen kan helpen.

Hoe lang denk je nog te werken voor de federale overheid?

Ik hoop in deze FOD te kunnen blijven werken tot aan mijn pensioen.

In welke zin maak je met je job het verschil voor de samenleving?

Onze maatschappij is gebaseerd op ons sociale zekerheidssysteem. Wanneer een werkgever fraude pleegt en op deze manier niet bijdraagt tot deze sociale zekerheid, berokkent dit schade voor eenieder die genoodzaakt is beroep te doen op deze universele zekerheid (bvb voor het krijgen van uitkeringen wegens ziekte, werkloosheid, pensioen, … ) Door de uitvoering van mijn job kan ik ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen solidair zijn en meehelpen ons socialezekerheidssysteem en dus ook onze maatschappij verder uit te bouwen.

Hoe voelt het om met je job het verschil te maken voor de samenleving?

Mijn job bevat een specifieke maatschappelijke invulling die je niet kan vinden in de privésector. Dagdagelijks kom ik met mensen in contact die minstens het gevoel hebben dat ze oneerlijk behandeld werden door hun werkgever. Mijn job draait erom deze mensen een oplossing te kunnen bieden. Dit geeft me energie.

Welk professioneel parcours heb je afgelegd voor je bij de FOD WASO kwam?

Ik startte als jobstudent bij een uitzendkantoor waar ik na mijn studies vast aan de slag ging. Ik werkte me op tot commercieel verantwoordelijke en vervolgens tot Office manager van een volledige regio waarbij ik leiding diende te geven aan meerdere mensen en ook op de baan ging voor het commerciële aspect. Dit commerciële luik komt trouwens nog alle dagen goed van pas in mijn huidige functie als sociaal inspecteur. Na 6 jaar in de uitzendsector werd het tijd om mijn horizon te verruimen en deed ik mee aan een sollicitatieronde bij De FOD WASO. Ik ben er niet meer weggegaan.

Wil je een leuk anekdote vertellen, van iets dat je meegemaakt hebt in je carrière bij de federale overheid?

Enkele jaren geleden voerde ik een onaangekondigde controle uit in een typisch dorpscafé. Ik probeer mijn controles steeds zeer vriendelijk aan te pakken, zo weinig mogelijk te storen bij klanten of werkzaamheden en efficiënt te werk te gaan.

Tijdens deze controle hadden de klanten dan ook niet door dat het aanwezige personeel en de zaakvoerder aan een controle werden onderworpen. Eén van de vaste klanten had een glaasje te veel op en meende me te herkennen als zangeres Dana Winner… Ik probeerde de man ervan te overtuigen dat ik Dana Winner niet was maar hij wilde me niet geloven en ging zijn kameraden op café mee proberen te overtuigen dat ik het tóch was…hij probeerde dit ook bij de aanwezige politiemannen in burger die me waren komen helpen.

Natuurlijk vonden al mijn collega’s deze situatie bijzonder grappig waarop één van hen vroeg om samen ‘De oude man en de zee’ te zingen. De aanwezige klanten gaven me vervolgens een mooie serenade waarop ik uiteraard zelf ook inpikte. De controle werd beëindigd, alles was in orde, de klanten waren blij, de cafébaas was gelukkig en mijn collega’s geven me soms nog serenades …

Ik slaagde er al meermaals in om mensen in veiligheid te brengen die zich in precaire leef-en werkomstandigheden bevonden.

Ontdek deze werkgever