Sébastien Bastaits

Medewerker statistiek
Related Organization
Portret Sébastien Bastaits

Overtuigd van het belang van het openbaar ambt en, meer nog, van het systeem van de sociale bescherming, trok een vacature van de FOD jaren geleden mijn aandacht, en ik slaagde voor de selectieprocedure. Intussen maak ik binnen de DG Analyse en monitoring deel uit van het team “ Statistics IMPact Assessment “ (of kortweg SIMPA).

Samen met mijn collega's analyseren we o.a. de jaarlijkse evolutie van de sociale situatie en de sociale bescherming in België. In de huidige samenleving is het verstrekken van degelijke informatie van essentieel belang om het openbare/politieke debat te informeren.

Het doet mij dan ook deugd dat onze jaarlijkse analyse regelmatig wordt geciteerd, bijvoorbeeld in de pers of in een parlementair debat. Om dezelfde reden ben ik blij deel te kunnen uitmaken van het "Dashboard"-project, dat tot doel heeft een dashboard van de belangrijkste indicatoren voor sociale bescherming op de website van onze FOD op te zetten.

Ik heb ook de gelegenheid om op enkele ‘internationale’ dossiers te werken, wat me toelaat om mijn blik op sociale thema’s te verruimen en ze in een breder perspectief te plaatsen. Ik volg bijv. o.a. de OESO-werkzaamheden op het vlak van sociale bescherming. Ik maak ook deel uit van de Belgische delegatie in de werkgroep voor de redactie van het volgende ‘Pension adequacy rapport’ (PAR) van het Europees comité voor sociale bescherming en de Europese Commissie. Ook vertegenwoordig ik België binnen de Standing Working Group on Ageing (SWGA) van de Europese economische commissie van de Verenigde Naties (UNECE). Sinds kort ben ik ook ‘armoedeambtenaar’ van de FOD binnen het federaal netwerk van armoedeambtenaren. In die functie coördineer ik de opvolging van de in werking treding van een reeks acties in het vierde federaal actieplan armoede dat de ministerraad goedkeurde in juli 2022. 
 

Het doet mij deugd dat onze jaarlijkse analyse regelmatig wordt geciteerd.

Ontdek deze werkgever

Related Organization