Gebruiksvoorwaarden

Hierna volgen de algemene gebruiksvoorwaarden van de website werkenvoor.be. De toegang en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de hieronder beschreven voorwaarden. Je wordt verzocht om ze zorgvuldig te lezen voordat je gebruik maakt van deze website. Door deze website te bezoeken of te gebruiken, ga je uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met de inhoud ervan, dan verzoeken we je om het gebruik van deze website stop te zetten.

Doel en inhoud van de website

Werkenvoor.be gaat uit van de FOD Beleid en Ondersteuning, de federale partner op het vlak van IT, organisatiebeheersing, integriteitsbeleid, overheidsopdrachten en human resources.

Op deze website vind je de recentste informatie over de diensten en activiteiten van werkenvoor.be. Deze website is bedoeld om je een eenvoudige, snelle en betere toegang te geven tot informatie over werkenvoor.be en de bijhorende diensten.

Contactgegevens

Met bijkomende informatie of opmerkingen kan je terecht bij de FOD BOSA op het volgende adres: 

FOD BOSA – werkenvoor.be
Simon Bolivarlaan 30, bus 1
1000 Brussel

of via ons contactformulier

Gelieve dit formulier in te vullen als je een klacht wenst in te dienen.

Aard van de aangeboden informatie

De informatie die beschikbaar is op deze website, is van algemene aard. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en het gaat dus geenszins om professionele adviezen of aanbevelingen. 

Deze website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn in hun huidige staat, zonder dat er enige garantie geleverd wordt. Het gebruik van de website en de informatie die erop staat gebeurt dan ook volledig op eigen risico.

Deze website is louter informatief en geen enkele aanwerving of aanvraag voor diensten zal ooit worden gefinaliseerd door loutere toegang tot deze website. De website vormt dus geen vast aanbod. Voor elke aanwerving, vraag om inlichtingen, inschrijving voor een selectieproef, enz. is er altijd een schriftelijke bevestiging nodig. 

Aansprakelijkheid

De FOD BOSA stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, correct, nauwkeurig en up-to-date zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie niet beschikbaar zou zijn, zullen wij trachten dit zo snel mogelijk recht te zetten. Indien je onjuistheden ontdekt in de ter beschikking gestelde informatie, kan je ons steeds contacteren.

De FOD BOSA spant zich in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen, en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel mogelijk te beperken. De mogelijkheid dat er toch verkeerde of niet-toegestane interventies gebeuren, kan echter niet worden uitgesloten. Om die redenen kan de FOD BOSA niet garanderen dat de toegang tot de site niet zal worden onderbroken of anderszins zal worden beïnvloed door soortgelijke problemen.

De FOD BOSA kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of van de ter beschikking gestelde informatie. Je bent zelf verantwoordelijk voor schade aan je computersysteem of voor gegevensverlies veroorzaakt door het downloaden van informatie.

Intellectuele eigendom

Tenzij anders vermeld, behoren de intellectuele eigendomsrechten van de teksten en gegevens op deze website toe aan de FOD BOSA.

De teksten, foto's, lay-outs, slogans, illustraties en andere elementen die op de website werkenvoor.be staan, zijn eigendom van de FOD BOSA of van onderaannemers. Ze mogen dus niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de FOD BOSA. 

De FOD BOSA geeft de bezoeker van de website toestemming om de gegevens van de website te gebruiken, maar enkel op voorwaarde dat ze aangewend worden voor informatieve doeleinden, zonder dat ze gereproduceerd, verspreid of gecommercialiseerd worden.

Wijzigingen

De FOD BOSA behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op eender welk moment te veranderen. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren welke de toepasselijke voorwaarden zijn. Deze gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 23/02/2023.

Bescherming van je persoonsgegevens

De FOD BOSA respecteert je privacy. De gegevens die je invoert op de website worden vertrouwelijk behandeld. Meer informatie vind je in onze gegevensbeschermingsverklaring.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtscolleges

Deze gebruiksvoorwaarden en vertrouwelijkheidsverklaring worden beheerst door het Belgische recht. Door gebruik te maken van deze website, ga je ermee akkoord dat bij een geschil alleen de Brusselse rechtbanken bevoegd zijn.