Privacyverklaring

Bescherming van je persoonsgegevens

Werkenvoor.be is een initiatief van de FOD Beleid en Ondersteuning, de federale partner op het vlak van IT, organisatiebeheer, integriteitsbeleid, overheidsopdrachten en HR. 

De FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en je privacy. Wanneer je een van onze diensten gebruikt, verzamelt en verwerkt de FOD BOSA een aantal persoonsgegevens. We vinden jouw privacy uitermate belangrijk en willen je dan ook zo goed mogelijk informeren. 

We willen je ook zoveel mogelijk controle geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. 

Deze privacyverklaring gaat uit van de FOD BOSA, met maatschappelijke zetel gevestigd in de Simon Bolivarlaan 30 (WTC III), 1000 Brussel, en met ondernemingsnummer 0671.516.647.

Als je vragen hebt over je persoonsgegevens of over de privacyverklaring kan je ons bereiken via de contactgegevens die hieronder staan vermeld.

Ons beleid rond de bescherming van personen bij de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, ook bekend onder de afkorting AVG.

Welke persoonsgegevens verwerken we en voor welke doeleinden verwerken we die gegevens? 

Werkenvoor.be heeft als opdracht talent aan te trekken en te selecteren en specifieke competenties te beoordelen, met name op het vlak van taal en veiligheid. Wie aan de activiteiten van het Werkvoor.be-platform wil deelnemen moet zich daarvoor vooraf inschrijven en deelt zodoende een aantal persoonsgegevens mee aan de FOD BOSA. De FOD BOSA verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens om de volgende redenen :

Je contact- en identificatiegegevens (RRN, e-mailadres) Om je te kunnen contacteren en identificeren.
Geslacht en geboortedatum Om statistische opzoekingen te kunnen uitvoeren op zijn testen.
Je nationaliteit Om te kunnen beoordelen of je aan de aanstellingsvoorwaarden voldoet. Voor de meeste statutaire betrekkingen (vaste benoemingen) moet je namelijk, wanneer je in dienst treedt, de Belgische of Zwitserse nationaliteit hebben of burger zijn van een land uit de Europese Economische Ruimte.
Rijbewijs Om te kunnen beoordelen of je in aanmerking komt voor de betrekking waarvoor je solliciteert. Voor sommige betrekkingen kan het rijbewijs een toegangsvoorwaarde zijn. 
Je diplomagegevens en gegevens in verband met je beroepservaring

Om te kunnen beoordelen of je in aanmerking komt voor de betrekking waarvoor je solliciteert. Je diploma en/of je beroepservaring kunnen immers deelnemingsvoorwaarden zijn om aan de selectieprocedure te mogen deelnemen. 

Om je te kunnen contacteren als je profiel overeenstemt (als je dat hebt aangeduid) met een vacature.

Om te kunnen beoordelen of je een vrijstelling kan krijgen voor bepaalde taaltesten;

Testresultaten Om te beoordelen in hoeverre je de geteste competenties bezit.
Je gezondheidsgegevens Om de nodige aanpassingen te kunnen doen tijdens de tests die we organiseren, moeten we controleren of je over een correct attest van je handicap beschikt. 
Deze informatie wordt ook gevraagd zodat je voorrang kan vragen bij de aanwerving.
Afkomst

Werkenvoor.be hecht veel waarde aan gelijke kansen. De cultuurneutraliteit van onze tests is een van de pijlers daarvan. Om ons in die aanpak te steunen, kun je ons, op vrijwillige basis uiteraard, meer details bezorgen over je afkomst. Deze informatie doorsturen heeft geen enkele impact op je deelname aan onze procedures. 

We gebruiken die gegevens enkel met het oog op wetenschappelijk onderzoek en monitoring. Al deze gegevens worden anoniem verwerkt. 

De FOD BOSA vraagt steeds je toestemming, maar zodra je ingeschreven bent voor een screeningsprocedure of een taaltest, kan het verzamelen van je gegevens niet stopgezet worden, omdat we de archiveringswetgeving moeten naleven. In dat geval baseren we ons op onze wettelijke grondslag.

De wettelijke grondslagen voor het verzamelen van je persoonsgegevens zijn:

  • het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel
  • het koninklijk besluit tot van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966

Met wie delen we je gegevens?

De FOD BOSA deelt je persoonsgegevens indien nodig met verschillende derden om de overeenkomst uit te voeren en aan een eventuele wettelijke verplichting te voldoen. Met de firma’s die je gegevens op onze vraag verwerken, sluiten we een verwerkingsovereenkomst zodat we je een gelijkwaardig niveau van bescherming en van vertrouwelijkheid van je gegevens kunnen waarborgen. De FOD BOSA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
De partijen waarmee we je gegevens delen, zijn: 

  • de aanwervende (federale) dienst - enkel voor hun eigen selectieprocedure
  • de leveranciers van onze test(platform)en waarmee we een verwerkingsovereenkomst hebben gesloten. 

Hoelang blijven je gegevens bewaard?

De gegevens die worden verwerkt voor de uitvoering van een wettelijke opdracht of een taak van algemeen belang worden bewaard zo lang als nodig is voor de toepassing van de wetgeving  of de uitvoering van de taak van algemeen belang.

De gegevens die op basis van je toestemming worden verwerkt, worden bewaard gedurende de tijd die bij de registratie wordt aangeduid of totdat je je toestemming intrekt.

De wettelijke bewaartermijn van de testresultaten bedraagt 15 jaar. Om zeker te zijn dat we de resultaten 15 jaar bewaren, wordt alles 16 jaar bewaard. Dat is het gevolg van een akkoord met het Rijksarchief. Daarna wordt een deel in het Rijksarchief bewaard en de rest wordt vernietigd. 

Hoe kan je je rechten aanwenden in het kader van de AVG? 

Je hebt het recht om te allen tijde een kopie van je persoonsgegevens op te vragen om na te gaan of de informatie die wordt bewaard juist is en/of om deze informatie te verbeteren of bij te werken. Voor zover dat niet in strijd is met een wettelijke verplichting/het algemeen belang, zal je verzoek worden ingewilligd en verwerkt.

Je hebt het recht om ons te vragen te stoppen met het verwerken van je persoonsgegevens. Voor zover dat niet in strijd is met een wettelijke verplichting/het algemeen belang, zal je verzoek worden ingewilligd en verwerkt.

Je kan ons vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer we de nauwkeurigheid van je persoonsgegevens controleren. Voor zover dat niet in strijd is met een wettelijke verplichting/het algemeen belang, zal je verzoek worden ingewilligd en verwerkt.

In geval je persoonsgegevens verwerkt worden op basis van je toestemming, kun je die toestemming intrekken.     

Ook heb je het recht om ons te vragen je persoonsgegevens te vernietigen. Als de wet ons echter verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren, is het mogelijk dat we dat verzoek niet kunnen inwilligen. 

Indien je vragen hebt of meent dat je rechten worden geschonden, kan je ons dit ook laten weten.
Om je privacy en veiligheid te waarborgen, zullen wij de nodige stappen ondernemen om je identiteit te verifiëren voordat je gegevens kunt bekijken en eventueel verbeteren.
 

Wat doen we om misbruik of ongeoorloofde toegang te voorkomen?

De FOD BOSA heeft een aantal elektronische en administratieve procedures en hardwarevoorzieningen geïmplementeerd. Hij evalueert deze regelmatig opnieuw en voert updates uit om de gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, de beveiliging te garanderen en ervoor te zorgen dat de verzamelde informatie correct wordt gebruikt om de gewenste verwerking uit te voeren.

Het personeel van de FOD BOSA dat toegang heeft tot informatie die identificatie van personen mogelijk maakt, is verplicht deze informatie te beschermen in overeenstemming met deze verklaring over de bescherming van persoonsgegevens. In het bijzonder moet het personeel zich onthouden van het gebruik van deze informatie voor andere doeleinden dan waarvoor deze wordt verwerkt.

De FOD BOSA beschikt over een functionaris voor gegevensbescherming die toeziet op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens en op de naleving van de vereisten van de AVG. Je kan deze functionaris contacteren via DPO@bosa.fgov.be voor al je verzoeken om informatie of vragen rond de uitoefening van je rechten inzake privacybescherming. 

Incidenten en klachten mag je sturen naar privacyincident@bosa.fgov.be.

Cookies

Meer info over het huidige cookiebeleid.

De FOD BOSA registreert bij een bezoek aan de website je IP-adres, je browser en besturingssysteem, de externe dienst die je heeft doorverwezen naar deze dienst en de datum en tijd van elke door jou bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van de website. De aldus ingezamelde gegevens worden in geen geval gekoppeld aan de persoonsgegevens.

Wanneer op sommige webpagina’s van de FOD BOSA andere gegevens zouden worden verzameld, wordt dit aangeduid.
 

Wijziging van de privacyverklaring

Het is mogelijk dat we onze privacyverklaring aanpassen ten gevolge van nieuwe verwerkingen of aanpassingen. We raden je dan ook aan om ze regelmatig te raadplegen. Bij significante wijzigingen aan onze privacyverklaring zullen we een pop-up gebruiken op onze website.