Maatschappelijk assistent, gevangenis Brugge (m/v/x)

Via contract van bepaalde duur

Selectiecode

XNC23114

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

B

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Niet van toepassing

Plaats van tewerkstelling

8200 Sint-Andries

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Hebt u een passie voor sociale betrekkingen en de problemen die daarmee gepaard gaan, belangstelling voor het gevangenismilieu en zin om uw vaardigheden ten dienste te stellen van de FOD Justitie? Ook voor jou zijn gevangenissen niet alleen een plaats waar gevangenen hun straf moeten uitzitten. Dan ben jij de persoon die we zoeken!

Als maatschappelijk assistent draagt u bij tot de veilige en humane reïntegratie van elke gedetineerde in de samenleving door geïndividualiseerde zorg te verlenen, met respect voor de gedetineerde, het slachtoffer en de samenleving. Om deze doelstellingen te bereiken, moet u rekening houden met de persoonlijke en sociale context waarin de gedetineerde zich ontwikkelt. U formuleert adviezen voor de bevoegde autoriteiten over aspecten van het gevangenisregime, over de wijze waarop de straf moet worden uitgezeten en over beslissingen betreffende eventuele invrijheidstelling.

De taken van een maatschappelijk assistent expertise:

 • Je staat in voor het onthaal en de opvang van iedere binnenkomende gedetineerde in de gevangenis.
 • Je volgt de gedetineerde op gedurende zijn verblijf in de gevangenis, met het oog op het voorkomen van de negatieve effecten van de
 • opsluiting en het uitwerken van een detentieplan met het oog op het voorbereiden van de re-integratie.
 • Je werk bestaat hoofdzakelijk uit het uitbrengen van adviezen (via rapportage) in het kader van mogelijke strafuitvoeringsmodaliteiten
 • (penitentiair verlof, uitgangsvergunning, beperkte detentie, voorlopige en voorwaardelijke invrijheidsstelling).
 • Je aandeel als maatschappelijk assistent richt zich hoofdzakelijk op het uitwerken van een grondig sociaal onderzoek. Op basis van
 • gesprekken met de gedetineerde, dossierstudie, externe contacten krijg je zicht op de gedetineerde en zijn sociale omgeving, zijn
 • functioneren binnen het persoonlijk en sociaal netwerk.
 • Je detecteert zijn probleemgebieden, brengt zijn mogelijkheden en capaciteiten in kaart, werkt aan het bevorderen van het probleeminzicht
 • en motiveert hem stappen te ondernemen naar een effectieve aanpak van deze probleemgebieden in functie van het bevorderen van de reintegratie
 • en het herstel aan de slachtoffers en de maatschappij.
 • Je werkt mee aan een risico-inschatting op basis van de gegevens uit het psychosociaal onderzoek en aan de uitwerking van een individueel aangepast reclasseringsplan, om herval te vermijden en bij te dragen tot een veiligere samenleving
 • Je werkt in een multidisciplinair team samen met psychologen en een psychiater.

Werkgever

Er is 1 plaats beschikbaar in de gevangenis van Brugge.

Indien je geslaagd bent voor de selectie, word je tewerkgesteld in deze inrichting.

De psychosociale dienst (PSD)

 • voorziet in een professionele adviesverlening over verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten en regimeaspecten van gedetineerden, rekening houdend met de risico’s op recidive en tegemoetkomend aan zowel de belangen van de slachtoffers, de samenleving en de veroordeelde;
 • omkadert en begeleidt de gedetineerde met oog op het voorbereiden van de psychosociale reïntegratie en de evaluatie van het reclasseringsplan;
 • verleent haar medewerking aan een rechtsconforme, veilige en humane uitvoering van de vrijheidsberovende straffen en maatregelen.

Maatschappelijk assistenten (zorg) worden tewerkgesteld bij de Dienst gezondheidszorg (GZG) van de inrichting. Gedetineerden die geestesstoornissen vertonen of onder de wet tot bescherming van de maatschappij vallen worden zoveel als mogelijk ondergebracht in psychiatrische afdeling van de gevangenis of in een instelling voor Sociaal Verweer. Deze afdelingen staan mee in voor de psychiatrische behandeling en bejegening van gedetineerden met een psychiatrische kwetsbaarheid. In deze secties of instellingen wordt de zorg verzekerd door een multidisciplinair team onder leiding van een psychiater en gecoördineerd door een psycholoog. Dit team bestaat uit volgende disciplines: psycholoog, psychiater, opvoeder, psychiatrisch verpleegkundige, bewegingstherapeut, maatschappelijk assistent en ergotherapeut.

De directeur van de inrichting is verantwoordelijk voor de penitentiaire aspecten (zoals veiligheid,…). Een bijzonder kenmerk van de opdracht is de gezondheidszorg te organiseren binnen de grenzen die opgelegd worden door de veiligheid van de inrichting.

De Dienst voor Gezondheidszorg Gevangenissen heeft als leidend en sturend orgaan de opdracht de gezondheidszorg in de strafinrichtingen te organiseren, te leiden, te verdelen en te controleren. De dienst verzorgt de medische zorg van opgesloten personen en onderzoekt kwesties van medische aard. 

Het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (EPI) is belast met de tenuitvoerlegging van de straffen en de vrijheidsberovende maatregelen. Daarbij leeft het DG wettelijkheid op strikte wijze na, waarborgt het de bescherming van de samenleving, het personeel en de gedetineerden met oog voor de menselijke waardigheid en werkt het herstelgericht. Het directoraat-generaal verstrekt op grond van zijn deskundigheid advies op penitentiair vlak.

De FOD Justitie biedt zijn 23 000 medewerkers een aangename werkomgeving en een bedrijfscultuur die gericht is op de burger maar ook op de eigen medewerkers.

Samen zetten al deze medewerkers zich dagelijks in voor een betere justitie.

De verscheidenheid aan jobs, de uitdagingen en de talrijke loopbaanperspectieven dragen bij tot het welzijn van onze medewerkers. Onze organisatie legt de nadruk op kennis uitwisselen, talenten ontwikkelen en ideeën verzilveren, om samen onze doelstellingen te bereiken.

Maatschappelijk engagement is voor ons net zo belangrijk. De FOD Justitie streeft ernaar een open en moderne organisatie te zijn die meegaat met zijn tijd en rekening houdt met de veranderingen in de maatschappij.

https://werkenbijjustitie.be

Competenties

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 •  Diploma van maatschappelijk assistent uitgereikt door een Belgische hogeschool

Gedragsgerichte competenties:

 • Je reageert resultaatgericht op stress, controleert de eigen emoties en gaat constructief om met kritiek.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt met hem een vertrouwensrelatie op, op basis van je expertise. 

Opgelet! Een goede motivatie en een correcte visie op de dienst/FOD Justitie en de functie zijn belangrijk (x2).

Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden.

Pluspunten:

 • Gezien de tweetalige context van de werkomgeving en de samenwerking met internationale regelgevers is kennis van het Frans een pluspunt
 • Je beschikt over een goede informaticakennis. (Word, Excel, Outlook)

Aanbod

Binnen de penitentiaire instellingen word je aangeworven als maatschappelijk assistent (niveau B) via een contract van bepaalde duur, met eventueel kans op verlenging, met de bijhorende weddeschaal BS1.

Minimum aanvangswedde: 33.606,32 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Extra premies en toelagen:

 • een premie onaangenaamheden van 25 euro netto per maand
 • specificiteitstoelage van 669,31 EUR (bruto per jaar)
 • een toelage voor onregelmatige prestaties (flexipremie)

Voordelen:

 • mogelijkheid tot telewerk
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie (enkel voor de Brusselse inrichtingen)
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • 26 dagen verlof per jaar en bijkomend 3 reglementaire feestdagen, 2 brugdagen en recuperatiemogelijkheid van de verlofdagen tussen kerst en nieuwjaar
 • glijdende werkuren in een 38-uren week

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op Werken bij de overheid | BOSA (belgium.be), het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden:

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Procedure

Screening deelnemingsvoorwaarden:

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie profiel).

Interview:

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Profiel’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

En als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van het interview.

Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor de motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Solliciteren

Solliciteren kan je tot en met 15/06/2023.

Lijkt deze functie iets voor jou? Stuur dan jouw CV, motivatiebrief en een kopie van je diploma naar DLD.per.brugge@just.fgov.be. Vermeld de referentie (referentienummer - functie) in het onderwerp van je mail.

Zorg ervoor dat uw aanvraag bevat:

 • Uw CV en motivatiebrief
 • Een kopie van uw diploma (zie deelnemingsvoorwaarden)
 • Uw geboortedatum
 • de juiste formulering van functie en referentienummer
 • de juiste contactpersoon

Wil je meer te weten komen over de job? Neem dan zeker een kijkje op onze website (https://werkenbijjustitie.be)                                                             

https://werkenbijjustitie.be

Extra info

FOD Justitie voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.