Tweetalig CALLTAKER 112 Brussel (m/v/x)

FOD Binnenlandse Zaken

Selectiecode

ANG17082

Taal

Nederlands

Diploma

Hoger secundair

Contracttype

Statutair

Functieniveau

C

Type aanwerving

Niet van toepassing

Duur

Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Niet van toepassing

Jobinhoud

 • Je beantwoordt oproepen van burgers die gericht zijn aan de nood- en hulpdiensten (Politie, Brandweer of dringende medische hulp).
 • Je stelt de juiste vragen zodat je over alle nodige en nuttige informatie beschikt. Je doet dit aan de hand van bestaande procedures.
 • Je analyseert deze gegevens en brengt ze in het computersysteem in.
 • Je neemt deel aan werkingsprojecten van het callcenter: je verzamelt informatie en bestudeert deze met het oog op voorbereiding van de operationele programmatie.
 • Je doet voorstellen om de werking te verbeteren en maakt deel uit van interne werkgroepen die instaan voor de kwaliteit van de dienstverlening.
 • Je garandeert het beroepsgeheim en het politiegeheim.
 • Je werkt in een volcontinu systeem, 24 uur op 24 en dit 7 dagen op 7. Dit impliceert dat je ook nachten en weekends zal moeten presteren. Je werkt in shifts van maximum 12 uur.

Je krijgt een multidisciplinaire opleiding, zowel theoretisch als praktisch, van ongeveer vier maanden. Daarna word je ofwel toegevoegd aan het Centrum voor Informatie en Communicatie (CIC), waar je zal instaan voor het aannemen van de noodoproepen om dringende politiehulp.

Bekijk hier de filmpjes van enkele calltakers die vertellen over hun job.


Meer info over de jobinhoud?
 Secretariaat HR 112
Contactpersoon FOD Binnenlandse Zaken
Tel.: 02/500.21.69
E-mail: HR112@ibz.fgov.be

Werkgever

Er zijn 5 vacante plaatsen te Brussel. Het aantal vacante plaatsen kan variëren in het kader van de noden.

De Europese Unie vraagt aan de Lidstaten om het gebruik te promoten van het nummer 112 als algemeen oproepnummer voor alle nood- en urgentiediensten.  Het doel van dit project is om de burger een vereenvoudigde toegang te bieden tot de verschillende hulpdiensten, die identiek is over het hele grondgebied.

Ontdek de FOD Binnenlandse Zaken als werkgever.

Deelnemingsvoorwaarden

Competenties


Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je gaat doelgericht om met stress door je eigen emoties onder controle te houden en door constructief om te gaan met kritiek.

Technische competenties

 • Je hebt een goede kennis van de geografie van Vlaanderen:

                Je kan een kaart lezen en je oriënteren.

                Je hebt kennis van het Belgische wegennetwerk.

 • Je hebt een basiskennis van de nood- en veiligheidsdiensten (Politie, Brandweer en dringende medische hulp) in België.
 • Je bent in staat om je op een duidelijke en begrijpelijke manier mondeling uit te drukken.
 • Je slaagt er in om schriftelijk de juiste informatie, ideeën en opinies over te brengen, gebruikt makend van een goede structuur en passende terminologie, en dit zonder schrijffouten.

  Redeneervaardigheden
 • Abstracte redeneervaardigheden
 • Verbale redeneervaardigheden

Opgelet! De competenties in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.


Indien de competenties Informatie analyseren en Communiceren niet voldoen aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden. Indien je het vereiste minimum op de competenties Informatie analyseren en Communiceren niet behaald, is het maximum te behalen punten voor deze proef 44 op 80.

De competenties Service gericht handelen , informatie analyseren, stress beheren, communiceren, geografische kennis en je motivatie wegen harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Je spreekt vlot Engels, andere talen en/of dialecten

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • getuigschrift uitgereikt na het slagen “met vrucht” van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan
 • getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
 • diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.

   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.

  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').
2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.3. Als je al federaal ambtenaar bent en nog niet werkt voor de rekruterende instelling, laad je je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job.

De vacante functie is een functie van niveau C. U dient te voldoen aan:

 • Tot het niveau C behoren

Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit dienen de diplomavoorwaarden niet in te vullen.

Als je geslaagd bent in het specifiek of bijzonder gedeelte van een bevorderingsselectie niveau C en je bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan je op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie. Laad je bewijs van slagen op vóór de uiterste inschrijvingsdatum en neem contact op met de contactpersoon vermeld in de functiebeschrijving zodat je kan ingeschreven worden voor deze selectie. Doe je dit niet, kan je niet deelnemen aan de selectie op basis dit bewijs van slagen en krijg je geen vrijstelling voor de generieke screening.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma's en certificaten) al werd opgeladen in je online-cv, moet je dit niet opnieuw doen.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als technisch assistent (niveau C) met de bijhorende weddeschaal C1.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 23.417,92 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Bijkomende toelagen
toelagen toegekend voor de uitvoering van prestaties op zondag, zaterdag en tijdens de nacht:

 • zondagprestaties worden verricht op een zondag of wettelijk erkende feestdag tussen 0 en 24 uur
 • zaterdagprestaties worden verricht op een zaterdag tussen 0 en 24 uur
 • nachtprestaties worden verricht tussen 22 uur en 4 uur. De prestaties verricht tussen 18 uur en 8 uur, voor zover zij eindigen om of na 22 uur of beginnen om of voor 4 uur, worden gelijkgesteld met nachtprestaties.


De bedragen van de toelage worden als volgt vastgesteld:

 • 1° voor de zondagprestaties: per uur prestatie 1/1976ste van de jaarlijkse wedde
 • 2° voor de zaterdagprestaties: per uur prestatie 0.5/1976ste van de jaarlijkse wedde
 • 3° voor de nachtprestaties: per uur prestatie 2,50 EUR.


Voordelen

 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

•Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
•de burgerlijke en politieke rechten genieten
•een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
•in het bezit zijn van een positief veiligheidsattest of bereid zijn hiertoe een veiligheidsonderzoek te ondergaan VOOR de indiensttreding en dit met verplicht positief resultaat, zoniet betekent dit een grond van uitsluiting (overeenkomstig de Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, gewijzigd door de wet van 03-05-2005). Om het voorwerp uit te maken van een veiligheidsverificatie dient u minstens sedert 5 jaar een officieel verblijf te hebben in België
•de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt – je bent onder andere medisch geschikt om een zittende functie uit te oefenen, je bent niet kleurenblind en je hoort uitstekend.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent op hetzelfde niveau (en dezelfde klasse indien niveau A) dan de selectie en je werkt nog niet voor de rekruterende instelling, moet je geen stage meer doen.

Procedure

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.


Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.


Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?

Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).


Meer info over ons diversiteitsbeleid?

Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.

Opgelet

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online account ‘Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om zich uit te schrijven uiterlijk de dag voor de proef. Je doet dit door in je online account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, indien er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.


Selectietesten


1. Generieke screening (ongeveer 3u30)


De eerste test is een vaardigheidstest. Met deze abstracte redeneertest gaan we na hoe snel jij verbanden ziet volgens een bepaalde logica, iets kan doorgronden of principes en regels ziet.

De tweede test is een 'in-baskettest'. Deze test meet je competenties voor het omgaan met informatie en taken. Vanuit een fictieve e-mailbox moet je in een bepaalde tijd zoveel mogelijk mails behandelen. Je schat de prioriteiten in, welke acties je zal ondernemen, hoe je deze zal plannen en wie je hierbij betrekt.

De derde test is een situatiebeoordelingstest. Deze test meet een aantal competenties voor het omgaan met medewerkers en het omgaan met je eigen functioneren. De test bestaat uit verschillende situaties in een bepaalde context. Bij elke situatie krijg je verschillende reacties waarover je moet oordelen en je geeft telkens aan hoe gepast je die bepaalde reactie vindt.


Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 hebt voor elke test. In totaal moet je ten minste 50 punten op 100 hebben.

Ben je geslaagd voor deze generieke screening?
Dan ontvang je een vrijstelling voor 3 jaar, te rekenen vanaf de dag dat je je resultaat ontvangt. Opgelet: als je vrijstelling eindigt voor de uiterste inschrijvingsdatum van deze selectie, moet je wel opnieuw deelnemen aan de testen van de generieke screening.

Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening?
Dan mag je gedurende 6 maanden niet deelnemen aan de generieke screening op dit niveau of een hoger niveau. Hier wordt gerekend vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd. Om opnieuw te kunnen inschrijven voor een andere selectie van hetzelfde niveau of van een hoger niveau, moet je development buffer afgelopen zijn voor de uiterste inschrijvingsdatum van de selectie waaraan je wil deelnemen.

Ben je federaal ambtenaar en ben je benoemd op het niveau van de selectie?
Dan ben je vrijgesteld voor de generieke screening.

Wanneer vinden de testen plaats?


Ik heb nog geen vrijstelling voor de generieke screening
Onmiddellijk na je sollicitatie zal je via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor online zelf een keuze kunnen maken tussen de voorgestelde data en uren voor de generieke screening.

Ik heb een vrijstelling voor de generieke screening
Vanaf 2 juni kan je dan inschrijven voor de functiespecifieke screening(event 2.1.1 het taalexamen pctest) via het postvak 'Mijn berichten en taken' van Mijn Selor. Je zal zien dat er vele data beschikbaar zijn in de kalender van de testen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.


2. Functiespecifieke screening


2.1. Event 1

2.1.1 Taalexamen pctest

Wanneer je geslaagd bent voor de generieke screening zal je uitgenodigd worden voor de taaltest.

Vermits je tewerkgesteld wordt bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dien je, volgens de taalwetten, in het bezit te zijn van een taalbrevet van kennis van het frans (artikels 8 en 9§2) of van het vroegere certificaat (niveau C) van schriftelijke en mondelinge kennis van het Frans.

Indien je het bovenvermelde bewijs van taalkennis niet bezit, zal je uitgenodigd worden voor de door Selor georganiseerde taalexamens over de elementaire kennis van het Frans, met name:

•Een computergestuurde proef (+/- 1u40). De proef heeft betrekking op de volgende taalkundige componenten: luister -en leesvaardigheid. Om te slagen dien je vijf tienden juiste antwoorden te behalen van het totale aantal vragen dat per onderscheiden taalkundig component wordt gesteld. Deze proef zal plaatsvinden in de periode van 12 tot 23 juni 2017 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor zal je te zien krijgen op welke datum en uur je uitgenodigd wordt voor de computergestuurde test, op voorwaarde dat je geslaagd bent voor de vorige proef.

De kandidaten die geslaagd zijn voor deze taaltesten kunnen deelnemen aan de verdere selectieprocedure.

2.1.2 Infosessie (1uur) + Computergestuurde proef (+/- 1u40)

Als je geslaagd bent voor de generieke screening zal je uitgenodigd worden om deel te nemen aan een van de infosessies die georganiseerd worden door de FOD Binnenlandse Zaken in samenwerking met de betrokken diensten.
Tijdens deze infosessies zal je meer uitleg krijgen over wat een job als calltaker inhoudt. Er zal ook meer informatie gegeven worden over het verdere verloop van de selectieprocedure, het veiligheidsonderzoek, ... . onmiddellijk na de infosessie kan je de pctest afleggen.

Via een geïnformatiseerde test worden de volgende aspecten gemeten:

 • Je verbaal redeneervermogen
 • Je vermogen om op basis van audiofragmenten ontbrekende gegevens aan te vullen
 • Je vermogen om aandachtig oproepen te beluisteren en inhoudelijke vragen te beantwoorden
 • Je vermogen een geografische kaart te lezen en jezelf te oriënteren.
 • Je kennis over de werking van zowel de hulpdiensten als de noodcentrales.


Om je voor te bereiden op deze proef kan je volgende informatie raadplegen :

Je bent voor deze test geslaagd als je in het totaal voor de testen ten minste 60 punten op 100 behaalt en minimum 50/100 behaalt voor de test "Basiskennis 112 en oriëntatievermogen". Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.  De kandidaten die geslaagd zijn voor deze proef, kunnen deelnemen aan de verdere selectieprocedure.

De infosessie met computergestuurde proef zal wellicht plaatsvinden op 13 juli 2017 en 22 augustus 2017(onder voorbehoud van wijziging). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor zal je online zelf een keuze kunnen maken tussen de voorgestelde data en uren. Je zal enkel kunnen inschrijven wanneer je geslaagd bent voor de pctest van het taalexamen (event 2.1.1)

2.1.3 Taalexamen mondelinge proef:

Wanneer je geslaagd bent voor het event 2.1.1 en 2.1.2 zal je uitgenodigd worden om een mondelinge taaltest af te leggen.

Indien je het bovenvermelde bewijs van taalkennis niet bezit, zal je uitgenodigd worden voor de door Selor georganiseerde taalexamens over de elementaire mondelinge kennis van het Frans, met name:

•een mondelinge proef (+/- 10 minuten). De mondelinge proef bestaat een conversatie betreffende je professionele bezigheden. Om te slagen dien je vijf tienden der punten te behalen. Deze proef zal plaatsvinden tussen 4/09/2017en 22/9/2017 (onder voorbehoud).
Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor zal je te zien krijgen op welke datum en uur je uitgenodigd wordt voor de mondelinge test, op voorwaarde dat je geslaagd bent voor de vorige proef.

De kandidaten die geslaagd zijn voor deze taaltesten en voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden, kunnen deelnemen aan de verdere selectieprocedure.


2.2. Event 2: Interview met gevalstudie (+/- 1u)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Tijdens het interview krijg je een gevalstudie die enkele gedragsgerichte competenties, je kennis van de geografie van Brussel en je kennis van het Belgische wegennetwerk zal evalueren.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 48 punten op 80 behaalt.

Voor het interview zal je gevraagd worden om een document te tekenen ter goedkeuring van het veiligheidsonderzoek (zie 'Aanstellingsvoorwaarden').

Deze proef zal wellicht plaatsvinden tussen 16 en 27 oktober 2017(onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor zal je online zelf een keuze kunnen maken tussen de voorgestelde data en uren, op voorwaarde dat je geslaagd bent voor het vorige event. Je wacht beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account ‘Mijn Selor'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@selor.be)
  Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

  Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)

 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

 • Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan diversity@selor.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.


En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van het interview met gevalstudie (Functiespecifieke screening Event 2.2). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor de computergestuurde test (Functiespecifieke screening Event 2.1.2) voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 50 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap').

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 15 mei 2017.


Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor' zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Contactpersoon Selor
Eefje Deweer
Tel.: 02/500.20.38
E-mail:eefje.deweer@ibz.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo