Projectbeheerder voor de Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken (m/v/x)

FOD Binnenlandse Zaken
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT24055

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Context van de functie 

De in te vullen functie staat open binnen de Directie Support for Identity (DSI) van de ADIB. Deze directie heeft als opdracht om de noodzakelijke identificatietools ter beschikking te stellen van de burger om zijn rechten en plichten te kunnen uitoefenen, rekening houdend met zijn huidige en toekomstige maatschappelijke omgeving.  Dit houdt het beheer in van de levensduur van de identiteits- en verblijfsdocumenten, maar ook van de digitale identiteit van de burgers.

Jobinhoud

 

Beheren van een project (of delen van een project) van beperkte complexiteit, dat interacties tussen de DSI en verschillende publieke en private partners met zich meebrengt, volgens de overeenstemmende normen op het vlak van planning en kwaliteit en in functie van de richtlijnen van de leidinggevenden. Meer bepaald, het beheren van projecten met betrekking tot de identiteit.

Taken en verantwoordelijkheden: 

 •  Je staat in voor het beheer en plannen van het project van het begin tot het einde om het project in goede banen te leiden binnen de voorziene termijnen en overeenkomstig de gedetailleerde bepalingen en richtlijnen.
 • Je voert de operationele coördinatie en de planning van de uitvoering van het project uit , overeenkomstig de gedetailleerde bepalingen en richtlijnen om een efficiënte uitvoering van het project te garanderen.
 • Je maakt een analyse van de processen en gegevens afkomstig van verschillende bronnen in functie van de te behalen doelstellingen, om de aan het project verbonden processen te herdefiniëren op basis van een analyse van deze gegevens.
 • Je vervult de rol van contactpersoon voor het project  teneinde inlichtingen door te sturen naar de verschillende belanghebbenden over de inhoud en het verloop van het project.
 •  Je verstrekt technische raadgevingen in een specifiek kennisdomein om zo operationele of strategische beslissingen te ondersteunen aan de hand van gefundeerd advies.

Nog vragen over de jobinhoud? 

Christel Haex, attaché
Christel.Haex@rrn.fgov.be
024882132

Werkgever

De Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken (ADIB) heeft zeer verschillende taken en bevoegdheden.  Deze bevoegdheden kunnen onderverdeeld worden in volgende domeinen:

 • Ze waakt over de identiteit van de burger: ze produceert en verdeelt de elektronische identiteitskaart (eID), de vreemdelingenkaart en de Kids-ID;
 • Ze beheert het Rijksregister, de centrale databank waarin alle bevolkingsgegevens zijn opgeslagen;
 • Ze verzekert ook onze belangrijkste democratische rechten door bijvoorbeeld het organiseren van de federale, regionale en Europese verkiezingen;
 • Tot slot organiseert haar Protocoldienst onder andere de feestelijkheden van 21 juli, staatsbegrafenissen en nationale herdenkingsplechtigheden.

FOD BINNENLANDSE ZAKEN

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen,… FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse Zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over zes algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie, Digitale Innovatie & Oplossingen en Identiteit & Burgerzaken), de overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale diensten van de Gouverneurs).

https://www.ibz.be/nl

Competenties

 • Je doet er alles aan om je doelstellingen te behalen
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
 • Je werkt graag in teamverband én autonoom
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, bedenkt alternatieven en trekt sluitende conclusies.

Troeven

 • Ervaring op het gebied van projectbeheer of functionele analyse/Businessanalyse.
 • Kennis en/of expertise inzake het Rijksregister en de identiteitsdocumenten (eID, Verblijfstitel).
 • Kennis van de tweede landstaal.

Aanbod

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Duur van de opdracht: maximum 12 maanden.

Je behoudt jouw huidige salarisschaal. De FOD waar je momenteel tewerkgesteld bent, blijft verantwoordelijk voor de uitbetaling van jouw loon.

Je behoudt jouw voordelen en wedde.

Contract: terbeschikkingstelling via een Talent Exchange-overeenkomst

Ontwikkelingsaanbod

 • Uitgebreid aanbod aan opleidingen en leertrajecten.
 • Mogelijkheid om te werken in een nieuwe structuur die in volle ontwikkeling is.

Procedure

1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie: gelieve in je kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken

2. Gesprek (max. 1 uur): als jouw profiel overeenstemt met het gevraagde profiel, word je uitgenodigd voor een gesprek bij de Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken.

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.

Solliciteren

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief EN een recent CV naar jobs.nl@ibz.be
Gelieve ook zeker aan te geven in welke organisatie je momenteel werkt en met welk statuut.

Extra info

Wij voeren een actief diversiteitsbeleid en waken over gelijke kansen, een gelijke behandeling eneen gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgenvoor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale toolen instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van jecompetenties

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Armand
  Als we levens hebben kunnen redden, dat zijn natuurlijk goede dagen op het werk !
  Armand
  Calltaker bij de 112-centrale
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Armand
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo