Sappeur beroeps (m/v/x) voor de Algemene Directie Civiele Veiligheid

FOD Binnenlandse Zaken

Selectiecode

ANG19206

Taal

Nederlands

Diploma

 • Hoger secundair
 • Lager secundair of geen diploma

Contracttype

Statutair

Functieniveau

C

Type aanwerving

Niet van toepassing

Duur

Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Niet van toepassing

Jobinhoud

Je voert nationale en internationale opdrachten , interventies en oefeningen uit en werkt mee aan de correcte uitvoering van het werk om de kwaliteit van de prestaties van de dienst te verhogen en de doelstellingen van de eenheid realiseren.
Het gaat onder meer om de volgende taken:

 • Je volgt orders op door de veiligheidsprocedures en -maatregelen strikt toe te passen
 • Je draagt de juiste en wettig voorziene kleding dragen tijdens de diensten
 • Je geeft correct mondeling en schriftelijk verslag over de voortgang van de interventie
 • Je detecteert en signaleert problemen proactief
 • Je houdt je eigen fysieke conditie op peil teneinde steeds operationeel inzetbaar te zijn
 • Je bestuurt diverse voertuigen
 • Je plaatst  divers materiaal in stelling overeenkomstig de missies van de Civiele Bescherming

Je ontwikkelt jezelf om de prestaties van de eenheid te verhogen en advies te geven over specifieke materies om het begrip van de collega's te verhogen.
Het gaat onder meer om de volgende taken:

 • Je neemt deel aan basis en voortgezette opleidingen om kennis te delen en te verfijnen
 • Je neemt deel aan de georganiseerde sportactiviteiten in functie van het op peil houden van de fysieke conditie
 • Je zet de opgedane kennis om in de praktijk
 • Je deelt je kennis, expertise en methodes


Je verzekert het onderhoud van de installaties en het materieel om de goede werking ervan te garanderen
Het gaat onder meer om de volgende taken:

 • Je voert controles uit of de installaties en het materiaal operationeel inzetbaar zijn
 • Je signaleert defecten aan de meerdere en/of de operationele onderofficier
 • Je geeft proactief basisadvies over het beter gebruik van materiaal
 • Je doet suggesties ter verbetering van het materiaal
 • Je maakt het materiaal schoon en staat in voor het onderhoud.

Alle medewerkers in de nieuwe Civiele Bescherming combineren polyvalentie met expertise (in deze volgorde):
Polyvalentie: elke medewerker verwerft alle generieke basiscompetenties en is steeds inzetbaar in alle domeinen.
Expertise: elke medewerker bouwt een expertise op in functie van de behoeften en noodwendigheden van de eenheid.


Meer info over de jobinhoud?

HR Support Team - Select
Contactpersoon FOD Binnenlandse Zaken
E-mail: HRST.SELECT@ibz.fgov.be


Werkgever

Er zijn momenteel 35 vacante functies bij de operationele eenheid van de Civiele Bescherming van Brasschaat.


De Civiele Bescherming is een federale hulpdienst die de bevolking helpt bij rampen. Haar teams interveniëren met gespecialiseerde middelen om de actie van de brandweer, de politie en andere overheden (gouverneurs, burgemeesters, …) te versterken. De beroepsagenten verspreid over twee operationele eenheden (Crisnée & Brasschaat) staan in voor de operaties op het volledige Belgische grondgebied en in het buitenland. De Civiele Bescherming kan ook rekenen op vrijwilligers om haar interventiecapaciteit te versterken.

De Civiele Bescherming beschermt de bevolking:

 • in geval van ongevallen en vervuiling met chemische, biologische, radiologische of nucleaire stoffen.
 • door het redden van personen (redding en berging van personen die bedolven liggen onder puin, redding van personen in levend water, gespecialiseerde zware ontzetting, …).
 • tijdens grootschalige overstromingen (door de afdichting en versterking van dijken, pompwerkzaamheden met grote capaciteit, …).
 • door ondersteuning van het crisisbeheer (via drones en robots voor observatie en metingen, via het ter beschikking stellen van telecommunicatiemiddelen en van een operationele commandopost,…).
 • via gerechtelijke opdrachten op vraag van de politie of gerechtelijke autoriteiten (opsporing van vermiste personen, ontmanteling van druglabo's of cannabisplantages, …).
 • tijdens grootschalige branden in industriële gebouwen, tunnels, ondergrondse parkings of bossen. 

De Civiele Bescherming maakt deel uit van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Ze intervenieert op vraag van de minister van Binnenlandse Zaken, een gouverneur, een burgemeester, de brandweer of de politie.

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken staat centraal in het leven van de burger. Dit filmpje illustreert dat perfect.
Ons motto: “uw veiligheid, ons beroep”.
De FOD Binnenlandse Zaken is verkozen tot Federale Overheidsorganisatie van het Jaar in 2018.


De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft als opdracht het voorbereiden en uitvoeren van het beleid van de federale minister van Binnenlandse Zaken. Deze is bevoegd voor:

 • Politionele en civiele veiligheid (openbare orde en preventie, hulpverlening aan de bevolking en crisisbeheer)
 • Vreemdelingenbeleid
 • Registratie en identificatie van de natuurlijke personen
 • Beheer van de institutionele en reglementaire aspecten en van de uitoefening van bepaalde democratische rechten, voor zover ze betrekking hebben op een federale bevoegdheid: sommige artikels van de grondwet, de Raad van State, het gebruik van talen in bestuurszaken, sommige verkiezingen,...


De FOD Binnenlandse Zaken is uw regisseur op het vlak van de veiligheid en het migratiebeleid.

Deelnemingsvoorwaarden

.style3 { COLOR: #ff0000 }

Competenties


Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden
 • Je hebt geen claustrofobie en beschikt over een goed oriëntatie vermogen.

Redeneervaardigheden

 • Technische redeneervaardigheden

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd.


De competentie "in team werken" en je motivatie wegen harder (x2) door in de eindscore.

Deelnemingsvoorwaarden
Alle certificaten moeten worden opgeladen in je seloraccount voor de uiterste inschrijvingsdatum.


1. Er is geen diploma vereiste.

2. Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland.
 

3. Ten minste 18 jaar oud zijn .

4. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen, de burgerlijke en politieke rechten genieten.

5. In orde zijn met de dienstplichtwetten.

6. Houder zijn van een rijbewijs B.

7. Houder zijn van een federaal geschiktheidsattest (FGA) voor het basiskader, het middenkader of het hoger kader als vermeld in artikel 20.

Federaalgeschiktheidsattest: 
Het Federaal Geschiktheidsattest is voor onbepaalde duur geldig, met uitzondering van de lichamelijke geschiktheidsproeven. Die zijn geldig voor twee jaar (vanaf de datum van het afsluiten van het proces-verbaal van de geschiktheidsproeven waar jij aan deelnam). Je kan ten vroegste zes maanden voor het verlopen van de termijn van twee jaar inschrijven om opnieuw deel te nemen.

Ben je vrijwillig of beroepspersoneelslid van een hulpverleningszone, dan ben je vrijgesteld van de voorwaarde om houder te zijn van het federaal geschiktheidsattest. Je dient dan een attest van tewerkstelling te vragen bij de personeelsdienst van je hulpverleningszone.
Ben je reeds vrijwilliger bij de civiele bescherming, dan ben je eveneens vrijgesteld van deze voorwaarde en dan dien je een attest van tewerkstelling te vragen bij de Directie Operaties van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken op volgend adres : dir.op@ibz.fgov.be

Alle certificaten en bewijzen ( federaal geschiktheidsattest of attest van tewerkstelling bij een hulpverleningszone/als vrijwilliger bij de civiele bescherming, uittreksel strafregister en rijbewijs) moeten worden opgeladen in je seloraccount tegen ten laatste de uiterste inschrijvingsdatum, 31 juli 2019.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als Sappeur-stagiair met de bijhorende weddeschaal B0-0.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 25.898,79EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

 • Premie voor operationaliteit en onregelmatige prestaties

Het bedrag van de premie wordt berekend volgens de volgende formule: xBU. 
De waarde B stemt overeen met het bedrag van het basisuurloon.
De waarde U stemt overeen met het aantal uren van de daadwerkelijk gepresteerde
periode.
De waarde x stemt overeen met de weging van de premie die varieert naar gelang van de
graad van het beroepspersoneelslid : - voor de graden van sappeur is x gelijk aan 0,38.

 • De toelage voor buitenlandse operationele opdracht


Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding.

De Civiele Bescherming heeft een apart administratief en geldelijk statuut. Sommige bepalingen op FedWeb het portaal van het federale personeel zijn niet van toepassing  .


Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen, de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • In orde zijn met de dienstplichtwetten;
 • houder zijn van rijbewijs B
 • Als je slaagt voor de selectieprocedure zal als laatste stap van de aanwervingsprocedure een voorafgaande gezondheidsbeoordeling plaatsvinden. Dit houdt in dat je medische geschiktheid voor deze functie zal worden onderzocht door een arbeidsgeneesheer. Je kan enkel in dienst treden indien je medisch geschikt wordt verklaard.

Benoemingsvoorwaarden


Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. De stage begint met de opleiding voor het behalen van het brevet sappeur en eindigt 1 jaar na het behalen van dit brevet. De stage duurt max 3 jaar.
Tijdens de stage moet het getuigschrift gaspakdrager en het rijbewijs C behaald worden, om benoemd te kunnen worden op het einde van de stage.

Procedure

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.


Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.


Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?

Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).


Meer info over ons diversiteitsbeleid?

Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Opgelet

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online-account ‘Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.


Selectietesten


1. Screening van deelnemingsvoorwaardenJe wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het de vereiste documenten hebt opgeladen. De screening van de deelnemingsvoorwaarden gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor' op de uiterste inschrijvingsdatum.
Op deze datum moet je federaal geschiktheidsattest of attest van tewerkstelling bij een hulpverleningszone/als vrijwilliger bij de civiele bescherming , uittreksel strafregister en rijbewijs (zie rubriek profiel) opgeladen zijn in je seloraccount tegen ten laatste de uiterste inschrijvingsdatum, 31 juli 2019.

2. Functiespecifieke screening


2.1. Event 1: Cognitieve proef(1u)

De eerste test is een technische vaardigheidstest. Met deze technische redeneertest gaan we na hoe snel jij verbanden ziet volgens een bepaalde logica. De test bestaat uit oefeningen met hefbomen en meer algemene oefeningen met tekeningen van objecten of situaties uit het dagelijkse leven.

Er is geen minimum om te slagen voor deze test. Het is wel zo dat na het afleggen van deze proef enkel de 300 best geslaagde kandidaten verder kunnen naar de volgende test.

Deze proef zal plaatsvinden tussen 8 augustus en 6 september 2019. (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het event. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de screening van de deelnemingsvoorwaarden. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.


2.2. Event 2: Lichamelijke proef(1u):

De tweede test, de lichamelijke proef bestaat uit een claustrofobie- en oriëntatietest. Kandidaten moeten al kruipend hun weg zoeken in een doolhof van 50 meter. De doolhof heeft een hoogte van 1 meter, bestaat uit meerdere verdiepingen en bevat verschillende luiken en deuren.

Gedurende de volledige proef dragen de kandidaten een blinddoek en een filtermasker. Er mogen geen hulpmiddelen gebruikt worden.

De kandidaten moeten de doolhof verlaten hebben binnen de 10 minuten na het binnengaan. Deze proef is eliminerend. Enkel de geslaagden (event 2.2), daarvan de 100 best gerangschikte (volgens event 2.1)  gaan verder naar de volgende proef (event 2.3).

Deze proef zal plaatsvinden tussen 20 september en 25 oktober 2019. (onder voorbehoud) .Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het event. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de generieke screening. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.


2.3. Event 3: Mondelinge proef(1u15u):

De mondelinge proef evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 27 punten op 45 behaalt.

Deze proef zal wellicht plaatsvinden tussen 8 november en 6 december 2019(onder voorbehoud- in functie van het aantal geslaagden op de vorige proef kan de timing worden vervroegd en de periode worden ingekort). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.


  Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)

 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

 • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening (event 2.3 mondelinge proef) Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte 'functiespecifieke screening 2.3 "motivatie" voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 100 geslaagden opgesteld, die 2 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap').

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 31 juli 2019.


Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen de deelnemingsvoorwaarden op de uiterste inschrijvingsdatum.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.Extra info

Contactpersoon Selor
Eefje Deweer- Attaché P&O
Tel.: 02/500.20.38
E-mail:eefje.deweer@ibz.fgov.be


Adres en algemene contactgegevens
FOD Binnenlandse Zaken
Leuvenseweg 1,
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo
 • Portret Armand
  Als we levens hebben kunnen redden, dat zijn natuurlijk goede dagen op het werk !
  Armand
  Calltaker bij de 112-centrale
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Armand