Gemeenteontvanger (m/v/x)

Stad Brussel

Selectiecode

XNS23042

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Missie:

 • Verantwoordelijk zijn voor het houden van de boekhouding en het financieel beheer van de gemeente onder het gezag van het College van Burgemeester en Schepenen
 • Ook hoofd zijn van het departement Budget en Financiën (+/- 90 medewerkers). Al de activiteiten leiden en coördineren van het departement om de strategische en operationele objectieven te verwezenlijken, afgestemd op de objectieven van de politieke overheid
 • Loyaal deelnemen aan de voorbereiding van de politiek en erop waken coherent te blijven ten opzichte van al de beslissingen genomen voor de administratie
 • Het departement vertegenwoordigen en op zijn best het naleven verzekeren van de wetgeving en de procedures, de kwaliteit van het werk en de tevredenheid van het publiek

Taken:

 • Objectieven, strategische en operationele acties opstellen t.a.v. de politieke verantwoordelijken door voorstellen en oplossingen te formuleren om het nemen van de aangepaste beslissingen te bevorderen. De risico's en de opportuniteiten evalueren.
 • Een actieplan ontwikkelen met de verschillende verantwoordelijken om de vastgestelde objectieven te verwezenlijken. De nodige middelen bepalen om ze aan te wenden.
 • De strategische en operationele objectieven structureren, opvolgen en erover communiceren
 • Het budget van de Stad en van het departement opstellen met de verantwoordelijken van de verschillende organisatorische eenheden en de schepenkabinetten
 • De verschillende directies coördineren en superviseren door ze te coachen en door de uitvoering van de activiteiten van de diensten kwalitatief en kwantitatief te controleren (briefwisseling valideren, jaarlijks rapport goedkeuren, disciplinaire rapporten herlezen, ...). Projecten superviseren.
 • De gemeentelijke boekhouding bijhouden alsook het opmaken van de jaarrekeningen. Een jaarlijks rapport opmaken ivm de financiële situatie van de gemeente die bijgevoegd is aan het ontwerpbegroting
 • De ontvangsten van de Stad uitvoeren op basis van regelmatige bevelschriften en binnen de grenzen van de begrotingskredieten
 • Er voor zorgen dat de interne controle systemen opgesteld worden in de verschillende diensten en het efficiënte en economische gebruik van middelen en de bescherming van activa waarborgen
 • De inning van de regelmatige schuldvorderingen opvolgen
 • Overgaan tot de betaling van de uitgaven op basis van regelmatige bevelschriften en binnen de grenzen van de begrotingskredieten
 • De rechtsgeldigheid en de regelmatigheid van de documenten die betrekking hebben op de ontvangsten controleren, maar ook de facturen, documenten en bewijsstukken met betrekking tot de uitgaven
 • Zo nodig, overgaan tot de gedwongen invordering van de gemeentelijke belastingen
 • De vastleggingen centraliseren
 • Rekeningen geopend op naam van de gemeente beheren en van de algemene thesaurie van de gemeente, de lokale overheden betrouwbare informatie verschaffen over de financiële situatie van de gemeente
 • Verantwoordelijk zijn voor het kasgeld en voor alle beschikbare of geïnvesteerde fondsen en waarden en zich ervan vergewissen dat de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen correct werden toegepast
 • Het beleggen op korte termijn van de thesauriemiddelen
 • De schuld van de Stad op proactieve wijze beheren, onder leiding van het College van Burgemeester en Schepenen, teneinde de last ervan te verlichten
 • Relevante informatie meedelen (projectfiches, tabellen, balansen,...) aan de bevoegde schepen, aan de Stadssecretaris, het directiecomité en aan het College, verslag opmaken over de stand van zaken in de verwezenlijking van de objectieven

Werkgever

Het Departement Financiën van de Stad Brussel is verantwoordelijk voor het beheer van de boekhouding en de begroting. Dit departement is verantwoordelijk voor de opvolging van de boekhouding en de voorbereiding van de jaarlijkse rekening, het opstellen van de begroting en voert de controle uit over de wettelijkheid en de regelmaat van de uitgaven. Het departement centraliseert ook de opvolging en de controle van alle inkomsten uit schuldvorderingen en taksen. Vallen ook onder de bevoegdheden van dit departement: de inning van vorderingen en heffingen, het beheer van de thesaurie, het vermijden van verjaring van rechten en vorderingen en het overgaan tot inbeslagname en overdrachten.

https://jobs.brussel.be

Competenties

 1. De Belgische nationaliteit hebben
 2. Houder zijn van een diploma van master, een diploma van de tweede cyclus universitair onderwijs of daarmee gelijkgesteld hoger onderwijs, in een economische richting
  of
  de specifieke interne bevorderingsvoorwaarden vervullen
 3. Relevante ervaring hebben in een leidinggevende functie op universitair niveau
 4. Relevante ervaring hebben in financieel beheer
 5. Kennis hebben inzake gemeentelijke boekhouding, fiscaal recht en de Nieuwe Gemeentewet
 6. Voldoen aan de vereisten over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik van talen in de bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 (artikel 11 of gelijkwaardig)

Aanbod

 • Tewerkstelling in statutair verband
 • Uurrooster: voltijds (flexibiliteit op het vlak van uurrooster)
 • Plaats van tewerkstelling: Brussel
 • Maandelijks nettoloon: 6.991,75 € (minimum)/10.124,77 € (maximum) (weddeschaal A11) (toelage Directiecomité inbegrepen). Een berekening van het loon, rekening houdend met de familiale toestand, vroegere diensten, enz., kan bekomen worden bij de O.E. Loopbaan van het Departement HR, alle dagen tussen 8u30 en 12u30, op het nummer 02 279 24 40.
 • Bijkomende voordelen:  dienstwagen of mobiliteitsbudget, smartphone, maaltijdcheques, vrijstelling van het remgeld bij het UVC  Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

Procedure

De selectieprocedure bestaat uit twee gedeelten.
Het eerste gedeelte bestaat uit een assessment center dat de gedrags- en cognitieve vaardigheden van de kandidaten test (strategische visie, problemen analyseren, problemen oplossen, plannen en organiseren, leiden, verandering sturen, mondelinge communicatie). Dit gedeelte wordt door een extern selectiebureau georganiseerd.
Het tweede gedeelte bestaat uit een gesprek met de leden van het College, die de technische vaardigheden en de algemene geschiktheid van de kandidaten test.
De kandidaten dienen een tiental dagen voor het tweede gedeelte een nota in te dienen, waarbij zij hun visie van de missie van de dienst en van de functie, alsook van de materie weergeven.

Solliciteren

Om te solliciteren moet een sollicitatiedossier ingediend worden bij het Departement HR, samengesteld uit:

 • een brief waarin de sollicitatie wordt gemotiveerd;
 • een c.v.;
 • een kopie van het vereiste diploma;
 • een kopie van het door selor uitgereikt bewijs van taalkennis (artikel 11 of gelijkwaardig).

Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden.

De afsluitingsdatum van de indiening van de kandidaturen is 26/05/2023.

https://jobs.brussel.be/nl/vacature/87112/gemeenteontvanger-m-v-x-/

Extra info

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.
Het koninklijk besluit van 23 december 1977 in verband met de sociale reclassering van de personen met een handicap in de gemeenten zal toegepast worden. De kandidaten worden verzocht bij hun kandidatuurstelling een attest te voegen van de bevoegde organisatie, waarin hun handicap erkend wordt.
Het programma van de selectieprocedure kan worden aangepast aan de aard van de handicap van de kandidaat.