Diverse profielen voor het Nationaal Crisiscentrum (via Talent Exchange) (m/v/x)

FOD Binnenlandse Zaken
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT24058

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Het Nationaal Crisiscentrum is op zoek naar 5 verschillende profielen op niveau A:

Attaché Beleidsondersteuningsteam voor de directie BOT (Beleidsondersteuning team)

Het beleidsondersteuningsteam rapporteert rechtstreeks aan de directeur-generaal en zijn adjuncten en bevindt zich in het middelpunt van de organisatie. Ze ondersteunt het management.

Als lid van het beleidsondersteuningsteam, ondersteun je het management bij de dagelijkse administratieve en organisatorische werkzaamheden. Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding van de strategische bijeenkomsten van de directeur-generaal (zoals het Directiecomité van de FOD Binnenlandse zaken en het Directiecomité van het NCCN). Je bent ook het aanspreekpunt voor het behandelen van externe vragen betreffende de verschillende interne directies. Je houdt ook toezicht op de realisatie van de strategische en operationele doelstellingen van het NCCN.

Het beleidsondersteuningsteam speelt ook een belangrijke rol in de organisatieontwikkeling van het NCCN. Als lid van het beleidsondersteuningsteam neem je deel aan de initiatieven van de FOD Binnenlandse Zaken met betrekking tot organisatiebeheersing. Hierbij ondersteun je het proces- en risicomanagement, de ontwikkeling van het Project Management Office (PMO), de ontwikkeling van het Business Continuity Management (BCM) en het opstellen van Business Continuity Plans (BCP).

Je hebt dan ook regelmatig contact met collega's van de verschillende directies binnen het NCCN en neemt actief deel aan projecten, werkgroepen en vergaderingen.

Attaché Content creator voor de Directie Communicatie

Als medewerker van de directie communicatie van het Nationaal Crisiscentrum ben je mee verantwoordelijk voor het creëren van degelijke inhoudelijke berichten voor de interne en externe communicatie van het Nationaal Crisiscentrum. Afhankelijk van jouw sterktes en interesses kan dit gaan om:

 • Het schrijven degelijke artikels voor interne of externe communicatie op de websites van het Nationaal Crisiscentrum
 • Het creëren van infographics of visuele ondersteuning bij artikels en documenten
 • Het aanleveren van scripts voor en het eventueel uitwerken van infofilmpjes, interviews…
 • Het schrijven van impactvolle posts op sociale media
 • Het visueel verrijken van powerpoint presentaties

Je oefent deze taken uit in overleg met de andere teamleden, maar staat zelf in voor de planning en organisatie van jouw werk.

Tijdens deze periode krijg je een unieke inkijk in de interne keuken van het Nationaal Crisiscentrum en crisisbeheer in België.

Attaché Jurist-beleidsmedewerker voor de Directie NTTC (National Travel Targeting Center) 

Deze dienst omvat zowel de « BelPIU - Belgian Passenger Information Unit » (Passagiersinformatie-Eenheid) als het projectteam « ETIAS - European Travel Information Authorisation System ».

De BelPIU heeft als opdracht passagiersgegevens te verwerken met het oog op preventie, opsporing, onderzoek en vervolging van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit in samenwerking met de bevoegde diensten die er deel van uitmaken (Geïntegreerde Politie, Veiligheid van de Staat, Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid en Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen) en met internationale instellingen zoals Europol, de PIU’s van andere lidstaten en de PIU’s van derde landen.

Het project ETIAS heeft tot doel de Nationale ETIAS-eenheid uit te bouwen die belast zal zijn met het behandelen van de dossiers met aanvragen tot reistoelating van toekomstige reizigers uit niet-Europese landen met een visavrijstelling, en dat om migratie-, veiligheids- en gezondheidsrisico’s te bestrijden.

Taken

 • Je formuleert en verleent (juridische) antwoorden en adviezen.
 • Je ondersteunt het NTTC in haar relaties met de externe partners en de autoriteiten bevoegd voor de bescherming van persoonlijke gegevens.
 • Je neemt actief deel aan de implementatie van complexe projecten waar je zowel vanuit een adviesverlenende functie als vanuit een voortrekkersrol taken kan toebedeeld krijgen.
 • Je neemt deel aan en vertegenwoordigt de standpunten van het NTTC in Europese en internationale vergaderingen, werkgroepen, platformen, … evenals de voorbereiding en organisatie ervan.
 • Je bent in staat om probleemoplossend te werken ; nieuwe, onbekende of onverwachte situaties schrikken je niet af.
 • Je blijft op de hoogte van de nieuwe en recente ontwikkelingen op het gebied van nieuwe regelgeving en reglementering, rechtsleer en rechtspraak relevant voor het NTTC. Je ontwerpt of wijzigt juridische teksten (wet, KB’s…) en protocolakkoorden indien nodig.
 • Je bouwt je eigen netwerk uit met mensen van binnen en buiten de organisatie en onderhoudt goede werkrelaties.


Attaché Jurist voor de Juridische dienst van het Nationaal Crisiscentrum

Je maakt deel uit van de juridische dienst van het Nationaal Crisiscentrum waar je de directie bijstaat en juridische dossiers behandelt binnen alle bevoegdheidsdomeinen van het Nationaal Crisiscentrum (openbare orde, bescherming van personen en goederen, crisisbeheer, noodplanning, alarmering, ...) en waarbij de aanvragen uitgaan van verschillende actoren.

Je ondersteunt op juridisch vlak de pilootprojecten van het Nationaal Crisiscentrum en geeft juridisch advies.

Het kan zowel om routinetaken als om projecten gaan, bijvoorbeeld:

 • Je stelt wettelijke of reglementaire initiatieven voor en werkt de desbetreffende projecten uit;
 • Je beantwoordt briefwisseling en parlementaire vragen;
 • Je volgt werkzaamheden op die een impact hebben op de reglementering die betrekking heeft op de opdrachten van het Nationaal Crisiscentrum (Ministerraad, Parlementaire werkzaamheden, Staatsblad, ...) op en organiseert de verspreiding van desbetreffende informatie;
 • Je geeft advies over vragen met betrekking tot Europees en internationaal recht (bijv. omzetting van de ERC, PNR, ondersteuning van het Europese voorzitterschap, enz.)
 • Je beheert de juridische documentatie van het Nationaal Crisiscentrum;
 • Je onderhoudt structurele contacten met de juridische dienst van de FOD Binnenlandse Zaken en volgt de beroepen en de gerechtelijke procedures binnen ons bevoegdheidsdomein, waarbij de Belgische Staat partij is, op;
 • Je verleent juridisch advies aan de verschillende diensten binnen het Nationaal Crisiscentrum, aan het Kabinet Binnenlandse Zaken en aan externe partners (ministers, gouverneurs, burgemeesters, organisatoren van evenementen, bevolking, ...);
 • Je begeleidt het sluiten en uitvoeren van de overheidsopdrachten van het Nationaal Crisiscentrum in nauwe samenwerking met de cel Overheidsopdrachten van het departement;
 •  Je ontwikkelt proactief individuele projecten binnen de juridische dienst van het Nationaal Crisiscentrum.
 • Je werkt in principe volgens een uurrooster dat overeenstemt met de gebruikelijke kantooruren, met een variabel uurrooster tussen 7.30 u. en 18.30 u.
 • Je bent flexibel en bereid om in uitzonderlijke situaties buiten de kantooruren opgeroepen te worden en te werken .Er bestaat ook een actieve wachtdienst waar je op vrijwillige basis aan kan deelnemen.

Het Nationaal Crisiscentrum is een organisatie met transversale werking. Dit betekent dat het mogelijk is dat je naast het takenpakket beschreven in deze functiebeschrijving, andere taken zal moeten uitvoeren voor andere diensten van het Crisiscentrum. De omvang van deze bijkomende taken mag evenwel niet meer dan 20% van je eigen taken verschillen. Bovendien zal de inhoud van deze taken in onderling overleg worden bepaald, rekening houdend met je competenties en persoonlijke voorkeur.


Attaché Risicoanalist voor de Directie Operational Security & Crisis Support

Als Attaché Openbare Orde en Risicoanalyse werk je bij de Directie Crisisbeheer die bestaat uit de permanentie en de dienst openbare orde:

 • Als dossierbeheerder maak je deel uit van een team dat belast is met het uitvoeren van risicoanalyses voor het aspect "Security", en dit zowel voor personaliteiten als voor evenementen.  
 • Je bent verantwoordelijk voor themadossiers in verband met de strategische doelstellingen van het Crisiscentrum;
 • Je bent verantwoordelijk voor dossiers met betrekking tot het beheer van de openbare orde;
 • Je werkt in een tweetalige omgeving. Een actieve kennis van de andere landstaal is een echt pluspunt.

 

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Opgelet: werknemers van de FOD Binnenlandse Zaken kunnen niet deelnemen.

Werkgever

NATIONAAL CRISISCENTRUM 

Het Nationaal Crisiscentrum waakt 24/7 over de veiligheid van ons land. Als nationaal en internationaal meldpunt voor alarmeringen verzamelt en analyseert het NCCN alle meldingen die van invloed kunnen zijn op onze veiligheid en geeft deze informatie door aan de relevante autoriteiten.

Naast deze actieve waakfunctie helpt het NCCN ook de weerbaarheid van onze samenleving te versterken. Elk jaar voeren we preventieve informatiecampagnes om het bewustzijn van de risico's in België en de juiste reflexen in noodsituaties te verhogen.

Op nationaal niveau zijn we verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van de noodplanning en het crisisbeheer. Het NCCN coördineert ook de beveiliging van grote evenementen en de bescherming van personen en instellingen in België.

In de strijd tegen terrorisme en zware en georganiseerde misdaad verzamelt, verwerkt en registreert de Belgische Passagiersinformatie-eenheid (BelPIU) gegevens over passagiers die internationale reizen maken. Reizigers die vrijgesteld zijn van de visumplicht moeten voortaan ook via ETIAS een voorafgaande toelating (reistoestemming) aanvragen om naar de EU te reizen.

Om al deze taken uit te voeren en crisissituaties het hoofd te bieden, moet het NCCN beschikken over een efficiënte, geschikte en adequate infrastructuur, personeel en procedures.

Het Nationaal Crisiscentrum maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en telt ongeveer 200 personeelsleden. In ons Jaarrapport 2022 - Crisiscentrum kan je meer informatie vinden over onze missies en ambities.

FOD BINNENLANDSE ZAKEN

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen … FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over de zes algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie, Digitale Innovatie & Oplossingen en Identiteit & Burgerzaken), de overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale diensten van de Gouverneurs).
 

Competenties

Generieke competenties:

Attaché Beleidsondersteuningsteam voor de directie BOT (Beleidsondersteuning team)

 • Je beschikt over de inzet, wil en ambitie om resultaten te boeken en neemt de verantwoordelijkheid op voor de correctheid van de ondernomen acties.
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt definitieve conclusies.
 • Je reageert resultaatgericht op stress waarbij je de eigen emoties controleert en constructief omgaat met kritiek.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door jouw meningen en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.

Attaché Content creator voor de Directie Communicatie

 • Je vindt je weg in een grote hoeveelheid aan informatie: je legt verbanden, je bedenkt meerdere alternatieven, je bent pro-actief en je bent in staat sluitende conclusies te vormen.
 • Je handelt servicegericht: je geeft adviezen en bouwt een vertrouwensrelatie op met de partners van het crisiscentrum op basis van je expertise.
 • Je werkt graag in team en je bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen tot oplossingen.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken, zichzelf te ontwikkelen en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je bent flexibel en stressbestendig, in het bijzonder in noodsituaties.

Attaché Jurist-beleidsmedewerker voor de Directie NTTC (National Travel Targeting Center) 

 • Je bent in staat beslissingen te nemen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartner en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op, op basis van je expertise.
 • Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, je respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s.

Attaché Jurist voor de Juridische dienst van het Nationaal Crisiscentrum

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door jouw meningen en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's;
 • Je beschikt over de inzet, wil en ambitie om resultaten te boeken en neemt de verantwoordelijkheid op voor de correctheid van de ondernomen acties;
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, je respecteert de vertrouwelijkheid, je komt verbintenissen na en je vermijdt elke vorm van partijdigheid;
 • Je bent stressbestendig om resultaten te boeken binnen korte termijnen voor het antwoorden op verzoeken die evolutief en soms buiten de diensturen zijn;
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je bent in staat beslissingen te nemen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.

Attaché Risicoanalist voor de Directie Operational Security & Crisis Support

 • Je slaagt erin om een grote hoeveelheid informatie te beheren; je legt verbanden tussen verschillende gegevens, bedenkt alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je aarzelt niet om doelgerichte en proactieve beslissingen te nemen en om doelgerichte en proactieve acties te ondernemen, om de beslissingen uit te voeren.
 • Je houdt van teamwerk en je bevordert de groepsgeest door je meningen en ideeën te delen en door bij te dragen tot de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je geeft advies aan je partners en bouwt een vertrouwensrelatie op op basis van je expertise.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, je respecteert de vertrouwelijkheid, je komt verbintenissen na en je vermijdt elke vorm van partijdigheid;
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en je neemt de verantwoordelijkheid op jou voor de kwaliteit van de ondernomen acties. 

Technische competenties:

Attaché Beleidsondersteuningsteam voor de directie BOT (Beleidsondersteuning team)

 • Je hebt een goede kennis van de meest gebruikelijke IT-applicaties (Word, Excel, PowerPoint, enz.)
 • Je bent in staat om je duidelijk en verstaanbaar uit te drukken, zowel mondeling als schriftelijk, en zorgt ervoor dat gegevens correct worden gecommuniceerd.

Attaché Content creator voor de Directie Communicatie

 • Vlot gebruik van de gangbare Microsoft Office toepassingen (bv. Word, Powerpoint, Teams…)
 • Je beschikt over een vlotte schrijfstijl, met respect voor correct taalgebruik.
 • Je bent in staat jouw werk zelfstandig te organiseren (bv. opmaak agenda, prioriteiten aftoetsen…)
 • Je drukt jezelf vlot uit in team meetings en gaat actief op zoek naar de antwoorden die je nodig hebt

Attaché Jurist-beleidsmedewerker voor de Directie NTTC (National Travel Targeting Center)

 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je hebt kennis van wetgevingstechniek: je bent in staat om teksten zoals wetten, koninklijke en ministeriële besluiten, omzendbrieven… op te stellen en het dossier gedurende het hele besluitvormingsproces (IF, IKW, Ministerraad, Raad van State, Parlement…) te begeleiden.

Attaché Jurist voor de Juridische dienst van het Nationaal Crisiscentrum

 • Je kan vlot schriftelijk en mondeling communiceren.

Attaché Risicoanalist voor de Directie Operational Security & Crisis Support

 • Je volgt de actualiteit via alle beschikbare kanalen;
 • Je begrijpt hoe de Belgische Staat, met zijn federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten, georganiseerd is en hoe die werkt. Je begrijpt hoe de provinciale en lokale overheden (basiskennis van het administratief en grondwettelijk recht) en de politie- en hulpdiensten werken.
 • Je hebt een basiskennis van het internationaal systeem en van de instellingen die er deel van uitmaken.
 • Je bereidt verslagen voor en stelt verslagen op met betrekking tot de identificatie, de evaluatie, de detectie en de behandeling van de risico's.

 

Troeven:

Attaché Beleidsondersteuningsteam voor de directie BOT (Beleidsondersteuning team)

 • Je hebt voldoende kennis van het Frans om in een tweetalige omgeving te kunnen werken.
 • Je hebt kennis van projectmanagement (bijv. Prince2, PMI).
 • Je hebt kennis van risicoanalyse en beoordeling van organisatievolwassenheid.
 • Je bent vertrouwd met IT-tools voor gegevensbeheer en projectevaluatie: SharePoint, Access, M.S. Project, PowerBI.

Attaché Content creator voor de Directie Communicatie

 • Ervaring met programma’s voor visuele opmaak (bv. Canva, Adobe Illustrator…) is een pluspunt, geen must.

Attaché Jurist-beleidsmedewerker voor de Directie NTTC (National Travel Targeting Center)

 • Je beschikt over een relevante ervaring met wetgevingstechnieken.
 • Je communiceert vlot, zowel mondeling als schriftelijk, in beide landstalen alsook in het Engels.
 • Je volgt de actualiteit en je beschikt over een basiskennis over de organisatie van de administratieve overheden, politie- en inlichtingendiensten en douane.
 • Je hebt een goede kennis van de privacywetgeving en toont interesse in het begeleiden van de implementatie ervan in een concrete werkomgeving.
 • Je hebt ervaring met project management.

Attaché Jurist voor de Juridische dienst van het Nationaal Crisiscentrum

 • Je hebt minstens een passieve kennis van het Frans en het Engels.
 • Je volgt de actualiteit op en beschikt over een basiskennis wat de opdrachten van het Nationaal Crisiscentrum betreft.
 • Een goede kennis van het Belgisch grondwettelijk en administratief recht is een pluspunt. Daarnaast toon je interesse voor de materies in verband met de bestuurlijke politie, gerechtelijke procedures, de taalwetgeving, openbaarheid van bestuur, de reglementering inzake overheidsopdrachten.

Attaché Risicoanalist voor de Directie Operational Security & Crisis Support

 •  Je hebt ervaring op het gebied van risicoanalyse.

 • Je hebt ervaring op het gebied van hulpdiensten en/of veiligheidsdiensten.

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Aanbod

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Duur van de opdracht: maximum 12 maanden.

Het arbeidsregime is bespreekbaar, met het oog op flexibiliteit. 

Telewerk is mogelijk.

Contract: terbeschikkingstelling via een Talent Exchange-overeenkomst.

Je behoudt jouw huidige weddeschaal en voordelen. Afhankelijk van de functie en dienst waarin je terechtkomt kunnen er bijkomende premies toegekend worden. 

Aanstellingsvoorwaarden

 • houder zijn van een veiligheidsmachtiging  of bereid te zijn een veiligheidscontrole en een veiligheidsonderzoek te ondergaan overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. De meerderjarige personen die met u samenwonen, zullen worden verwittigd dat zij, mits zij hiermee akkoord gaan, eveneens het voorwerp zullen uitmaken van een veiligheidsonderzoek.  De gegevens en informatie die kunnen worden geraadpleegd, zijn beschreven in artikel 22sexies, §1, van de wet van 11 december 1998 wat de veiligheidsverificatie betreft, en in artikel 19 van de wet wat de veiligheidsmachtiging betreft. Het afgeven van een positief veiligheidsadvies en vervolgens een voor je functie vereiste veiligheidsmachtiging door de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) (overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen), is een absoluut noodzakelijke voorwaarde om een functie op het NCCN te kunnen uitoefenen:  Je treedt enkel in dienst als, en vanaf het moment dat je een positief veiligheidsadvies hebt gekregen van de NVO en je zal enkel in dienst kunnen blijven als je de vereiste veiligheidsmachtiging verkrijgt en behoudt.
 • Veiligheidsverificatie: Je zal enkel in dienst treden als u over een positief veiligheidsadvies beschikt.
 • Veiligheidsonderzoek:
  • Na je indiensttreding zal de NVO een veiligheidsonderzoek uitvoeren;
  • Na afloop van het veiligheidsonderzoek brengt de NVO een gemotiveerde beslissing uit over het al dan niet toekennen van de voor uw functie vereiste veiligheidsmachtiging;
  • Je zal enkel in dienst kunnen blijven als je de veiligheidsmachtiging verkrijgt en behoudt;
  • De NVO kan de machtiging intrekken;
  • Overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, kan je, in voorkomend geval, beroep aantekenen tegen een negatieve beslissing van de NVO.

Procedure

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie: gelieve je kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken
 2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.

Solliciteren

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent CV naar Jobs.NL@ibz.bemet vermelding van de jobtitel. Gezien er verschillende functies zijn, dien je in je sollicitatie duidelijk te vermelden voor welke functie je graag wilt solliciteren. Gelieve ook zeker aan te geven in welke organisatie je momenteel werkt en met welk statuut.

Extra info

De deelnemende organisaties van het Talent Exchange-netwerk zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing,...

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo
 • Portret Armand
  Als we levens hebben kunnen redden, dat zijn natuurlijk goede dagen op het werk !
  Armand
  Calltaker bij de 112-centrale
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Armand