Directeur Stafdienst Personeel en Organisatie (m/v/x)

FOD Financiën

Selectiecode

ANG22742

Taal

Nederlands

Diploma

Contracttype

Mandaat

Functieniveau

A5

Type aanwerving

Managementselectie

Duur

Bepaalde duur

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Doel van de job

De Directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie staat in voor het definiëren en implementeren van een afgestemd personeelsbeleid, inclusief inzake de organisatiemateries met betrekking tot de HR-processen binnen de FOD Financiën, in lijn met het globale beleid van de Federale Overheid, en in nauw overleg en samenwerking met het lijnmanagement. Hij coördineert en volgt de dagelijkse werking van de dienst op met het oog op de correcte uitvoering van zijn kernopdrachten.

Als manager is de Directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen vooropgesteld in het strategisch plan van de organisatie en toegekend aan de Stafdienst Personeel en Organisatie evenals voor het optimaal beheer van de ter beschikking gestelde middelen.    

Als lid van het Directiecomité draagt hij mee de verantwoordelijkheid voor het realiseren van het vooropgestelde (politieke) beleid en het behalen van de doelstellingen op het niveau van de FOD Financiën.

Context van de functie

Interne relaties binnen de organisatie: 

 • Rapporteert aan de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën met betrekking tot de uitvoering van het strategisch plan;
 • Maakt deel uit van het Directiecomité en draagt zo bij tot de realisatie van de vooropgestelde strategische en operationele doelstellingen en het beleid op het niveau van de FOD Financiën;
 • Geeft leiding aan de hoofden van de diensten van de Stafdienst Personeel en Organisatie, gericht op de efficiënte en kwaliteitsvolle uitvoering van de kernopdrachten en de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen;
 • Verzekert de samenwerking tussen de Stafdienst Personeel en Organisatie en de beleidscel van de Minister van Financiën;
 • Verzekert de samenwerking tussen de Stafdienst Personeel en Organisatie, met de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie en de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, in het kader van de gedefinieerde matrixrelaties, met het oog op de implementeerbaarheid van het HR-beleid, het effectief operationaliseren ervan en de optimale aanwending van de beschikbare personeelsmiddelen ;
 • Verzekert de samenwerking tussen de Stafdienst Personeel en Organisatie met de Algemene Administraties, de andere Stafdiensten en de Diensten van de Voorzitter van de FOD Financiën, door de coördinatie van de activiteiten van hun respectievelijke Business partners P&O, met het oog op de implementeerbaarheid van het HR-beleid, het effectief operationaliseren ervan en de optimale aanwending van de beschikbare personeelsmiddelen;
 • Verzekert de omkadering van de managers inzake personeelsmateries en organisatiemateries met betrekking tot HR-processen;
 • Ondersteunt en werkt nauw samen met de cel 'Beheerscontrole' en de 'ICT-business partner' in functie van de vooropgestelde doelstellingen binnen de Stafdienst Personeel en Organisatie en in lijn met het betreffende beleid op het niveau van de FOD Financiën;

Interne relaties binnen de federale overheid: 

 • Maakt deel uit van Beheerscomité van PersoPoint en draagt bij aan het vaststellen, het realiseren en het opvolgen van de strategische en operationele doelstellingen van PersoPoint, aan wie de uitvoering van een deel van de operationele taken met betrekking tot sommige HR-processen voor rekening van de FOD Financiën werd toevertrouwd;
 • Werkt samen met de FOD BOSA, inzake selecties en opleidingen van personeelsleden van de FOD Financiën;
 • Werkt actief mee aan de creatie, de evaluatie en de opvolging van een beleid dat gekoppeld is aan de praktijk en de HR-processen binnen de federale administratie, met name door zijn rol binnen het netwerk van de Directeurs P&O van de federale administraties;
 • Werkt meer in het algemeen samen met de FOD BOSA, Medex, Empreva,…;
 • Werkt samen met de andere betrokken FOD's/POD's voor de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen.

Externe relaties bij de federale overheid: 

 • Vertegenwoordigt de FOD Financiën in haar betrekkingen met andere actoren inzake P&O-beleid binnen de overheid (federaal en andere bestuursniveaus), overeenkomstig de richtlijnen van het Directiecomité van de FOD Financiën dienaangaande;
 • Vertegenwoordigt de FOD Financiën ten overstaan van de syndicale partners, overeenkomstig de richtlijnen van het Directiecomité van de FOD Financiën dienaangaande;
 • Vertegenwoordigt, in voorkomend geval, de FOD Financiën op vlak van HR-beleid bij andere netwerken en nationale en internationale organisaties.

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden: 

 • Bijdragen tot de ontwikkeling en de realisatie van het strategisch plan met het oog op de realisatie van het beleid en de beleidsprioriteiten van de Minister van Financiën;
 • Verzekeren van de operationalisering van het P&O-deel in het strategisch plan binnen de Stafdienst Personeel en Organisatie op basis van de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en voorkomend bijsturing van het 'eigen' operationeel plan;
 • Actief deelnemen aan de voorbereiding, evaluatie en voorkomend bijsturing van het 'algemene Personeel en Organisatie beleid van de Federale Overheid' binnen het netwerk van de Directeurs P&O van de federale administraties;
 • Aansturen van de operationele (lijn) diensten, als manager en binnen de perken van de toegekende middelen, teneinde deze opdrachten effectief, efficiënt en kwaliteitsvol uit te voeren:
  • Bepalen en voeren van een modern personeelsbeleid met name inzake de organisatiemateries met betrekking tot de HR-processen, in functie van de behoeften van de verschillende entiteiten en stafdiensten (evenals de ontwikkeling van de initiatieven en instrumenten die daartoe noodzakelijk zijn), onder andere inzake:
   • Personeelsplanning, werving en selectie;
   • Opleiding en persoonlijke ontwikkeling (met name het globaal ontwikkelingsplan en loopbaanbegeleiding) ;
   • Competentie- en loopbaanbeheer en kennismanagement;
   • Verloningsbeleid en arbeidsvoorwaarden;
   • Mobiliteit.
  • Verzekeren van een adequaat beheer van de personeelsdossiers, in partnerschap met PersoPoint;
  • Bepalen van een afgestemd beleid voor de FOD Financiën inzake diversiteit en welzijn op het werk en de ondersteuning en opvolging van de toepassing ervan verzekeren;
  • Verzekeren van open, constructief en dynamisch sociaal overleg;

  • Verzekeren van de administratieve, logistieke, juridische en persoonlijke ondersteuning (inzake personeelsmateries en organisatiemateries met betrekking tot HR-processen) van de leidinggevenden in hun rol als manager.
 • Coördineren van activiteiten van de Business partners P&O van de verschillende lijn- en andere stafdiensten volgens de doelstellingen eigen aan deze diensten en in lijn met het globale P&O-beleid van de FOD Financiën;
 • Organiseren en aansturen - als manager en eerste evaluator in het kader van de gedefinieerde matrixrelaties - van de dienst Operationele Coördinatie en Communicatie (OCC) op het niveau van de Stafdienst Personeel en Organisatie en het organiseren, evalueren en voorkomend bijsturen van de vereiste interacties tussen deze dienst en de lijndiensten met het oog op de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen: De dienst Operationele Coördinatie en Communicatie is verantwoordelijk voor:
  • Begeleiden en ondersteunen van het management bij het definiëren en opvolgen van de uitvoering van de organisatie- en moderniseringsstrategie;
  • De communicatie-initiatieven eigen aan de Stafdienst Personeel en Organisatie met in acht name van het communicatiekader en -strategie van de FOD Financiën.
 • Resultaatsgericht aansturen, evalueren en ontwikkelen van de directe medewerkers met het oog op het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen;
 • Stuwen van de noodzakelijke veranderingstrajecten specifiek op vlak van personeelsmaterie en de organisatiematerie met betrekking tot de HR-processen (in nauwe samenwerking en afstemming met de Dienst Strategische Coördinatie en Communicatie en de betreffende dienst Operationele Coördinatie en Communicatie (OCC)) van de diverse projecten van de FOD Financiën;
 • Aansturen van de eigen medewerkers met het oog op de realisatie van de noodzakelijke veranderingen, door het vervullen van het sponsorschap en de actieve deelname aan de stuurgroepen van de specifieke projecten van de Stafdienst Personeel en Organisatie.

Tijdelijke resultaatgebieden: 

 • Implementeren, opvolgen, evalueren en voorkomend bijsturen van het programma “PersoPoint 2.0” teneinde de optimalisatiedoelstellingen, vastgelegd in het administratief beheer van de HR-processen van de FOD Financiën, te bereiken, in samenwerking met de FOD BOSA en de andere leden van het Beheerscomité van PersoPoint;
 • Implementeren, opvolgen, evalueren en voorkomend bijsturen van het programma “Finances Ways of Working 2.0” (hybride werken als gevolg van de pandemie covid19) binnen de FOD Financiën, in samenwerking met Stafdienst Begroting en Beheerscontrole en de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie.

Werkgever

Door het uitvoeren van zijn kernopdrachten draagt de FOD Financiën bij tot het economisch en sociaal welzijn van iedere burger en onderneming en bouwt hij mee aan een gezonde, veilige en toekomstgerichte samenleving. De FOD Financiën is transparant, past de fiscaliteit correct toe en zorgt voor rechtszekerheid en financiële stabiliteit.

De FOD Financiën staat in voor verschillende opdrachten:

 • een tijdige en juiste heffing, inning en invordering van de belastingen;
 • de optimale financiering van de staat met het verzekeren van het evenwicht van de Thesaurie;
 • de rechtszekerheid van de juridische omloop van goederen door het verstrekken van patrimoniumdata;
 • toezicht uitoefenen op de in-, door- en uitvoer van goederenstromen;
 • bijdragen tot het voorkomen en het bestrijden van elke vorm van fraude en misdrijven binnen zijn bevoegdheidsdomeinen; 
 • verstrekken van beleidsexpertise en -ondersteuning.

Vier waarden staan centraal bij de FOD Financiën en bij de uitvoering van zijn kernopdrachten. Zijn medewerkers zijn dienstbaar, correct, integer en gedreven. De FOD Financiën voert zijn kernopdrachten uit met belang voor maatschappelijk verantwoord ondernemen door bij te dragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

 

Omvang:

Omvang van de organisatie

 • Aantal medewerkers binnen de FOD Financiën:  18.410 VTE
 • Aantal medewerkers binnen de Stafdienst Personeel en Organisatie:  389 VTE

Budget

 • Totaal functioneringsbudget van de Stafdienst Personeel en Organisatie: 44.050.000 €
 • Eigen werkingsbudget: 18.485.000  €

Competenties

Generieke competenties die geëvalueerd worden tijdens het computergestuurde assessment

Het computergestuurde assessment georganiseerd voor de wegingsklassen 4 en 5 evalueert de volgende competenties:

 • Beïnvloeden

 • Netwerken

 • Teams aansturen

 • Zichzelf ontwikkelen

 • Vernieuwen

 • Beheren van de dienst

 • Objectieven behalen

Specifieke competenties die geëvalueerd worden tijdens de mondelinge test

 • een goed inzicht hebben in de problematiek eigen aan het HR beheer van een grote organisatie met gedecentraliseerde entiteiten;
 • een goed inzicht hebben in de principes van het administratief, geldelijk en syndicaal statuut van de Federale Overheid aangepast aan de FOD Financiën ;
 • een goed inzicht hebben in het politieke besluitvormingsproces;
 • een goed inzicht hebben in de reglementaire, sociale en politieke context van het personeel en de organisatie binnen de Federale Overheid;
 • een goede kennis hebben van en inzicht hebben in de ontwikkelingen inzake HR-managementtechnieken en veranderingsbeheer

Generieke competenties inzake management en leidinggeven die geëvalueerd worden tijdens de mondelinge test

Manier van denken

 • Analytisch vermogen
 • Flexibel en vernieuwend denken
 • Visie en integrerend vermogen.

 

Manier van omgaan binnen de HR-omgeving

 • Coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
 • Aansturen van groepen.

 

Interactie met de omgeving

 • Samenwerken en uitbouwen van netwerken
 • Gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.

 

Doelstellingen

 • Verantwoordelijkheidszin
 • Realiseren van doelstellingen
 • Overtuigen en onderhandelen.

 

Varia

 • Mondeling en schriftelijk communiceren
 • Loyaliteit en integriteit.

Deelnemingsvoorwaarden

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure van het DG R&O (Rekrutering en Ontwikkeling) van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je:

 • ·       
  houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van het universitair onderwijs of van het hoger onderwijs van academisch niveau (op te laden in je online account) of houder zijn van een functie van niveau A (benoemingsbesluit op te laden in je online account).

 • ·       
  en over minimum 5 jaar nuttige professionele ervaring beschikken (aan te tonen in de specifieke rubrieken in je online account).

  • Onder nuttige professionele ervaring wordt verstaan een ervaring in één of meerdere van de volgende domeinen: 
   • het beheer van Business Process Re-engineering (BPR) in human resources;
   • het definiëren en implementeren van een HR-proces zoals personeelsplannen, rekrutering, promoties, opleidingen, carrièrebegeleiding, arbeidsvoorwaarden, enz.;
   • organisatieontwikkeling (realiseren van een nieuwe organisatiestructuur, de aanstelling van het personeel, enz.);
   • het realiseren van een geïnformatiseerd HR-systeem;
   • het definiëren en realiseren van een beleid voor het beheer van competenties;
   • het definiëren van een remuneratiebeleid;
   • het beheer van relaties met de sociale partners (organiseren van syndicale raadplegingen, syndicaal overleg en syndicale onderhandelingen over alle aspecten van het HR-beheer).

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA

Als een diploma vereist is:

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je je diploma hebt behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, lees dan de informatie over de bijkomende deelnemingsvoorwaarden op deze pagina.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen? Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij Top Team (topteam@bosa.fgov.be).

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

Brutosalaris op jaarbasis, geïndexeerd: €171.336,42 (salarisband 5).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Taalvereisten

 

Om deze management/staffunctie te kunnen uitoefenen, moet je ten laatste zes maanden na je aanstelling, op straffe van vroegtijdige beëindiging van je mandaat, het bewijs leveren van:

 1. 1.     
  het slagen voor de test artikel 11 bis over de kennis van de tweede taal, aangepast aan een functie die de eenheid in de rechtspraak moet verzekeren. Deze test is gebaseerd op een syllabus die je terugvindt via de bovenstaande link.

 2. 2.     
  en van het slagen voor de test artikel 10 bis tot vaststelling van de functionele kennis van de tweede landstaal. Deze functionele kennis van de andere taal, aangepast aan de evaluatie, beoogt een actieve en een passieve mondelinge kennis evenals een passieve schriftelijke kennis van deze taal (lezen en analyseren van complexe teksten), met als doel de communicatie en de samenwerking tussen het management, de evaluator en zijn medewerkers te verbeteren.

Meer informatie over de samenstelling van deze testen, hun moeilijkheidsgraad en de slaagdrempel vind je door op bovenstaande links te klikken.

 

Opgelet:

Je dient eerst voor de test met betrekking tot de eenheid van de rechtspraak te slagen (artikel 11 bis) en vervolgens de test met betrekking tot de functionele kennis (artikel 10 bis).

 • ·       
  Het is ten zeerste aangeraden om je nu al in te schrijven voor deze testen. Als je niet slaagt voor het artikel 11 bis (eenheid van rechtspraak), kan je deze onmiddellijk opnieuw afleggen.

 • ·       
  Als je niet slaagt voor het artikel 10 bis (evaluatietaak), kan je de test niet opnieuw afleggen gedurende de drie volgende kalendermaanden na ontvangst van het resultaat (ontwikkelingsperiode). Deze periode laat je toe je taalcompetenties verder te ontwikkelen.

 

Vrijstellingen:

Als je houder bent van een taalcertificaat artikel 7 niveau A (grondige kennis), artikel 7 niveau B (grondige kennis) of artikel 12 (voldoende kennis van de tweede taal), ben je vrijgesteld van deze proeven.

Als je twee diploma’s van het niveau A (licentie, master, doctoraat) hebt, het ene (verkregen) in het Nederlands en het andere (verkregen) in het Frans, neem dan contact op met het

 team taalcertificering, zodat ze de mogelijkheden tot vrijstelling kunnen onderzoeken. Voeg een kopie van je diploma's en de diplomasupplementen toe bij je aanvraag.

 

Inschrijving:

Schrijf je in voor de taaltesten (artikel 11 bis en artikel 10 bis) via je online account, onder de rubriek “Taaltesten”.

 

Selecteer de volgende elementen in de dropdownmenu's:

 • ·       
  Type taaltest: bestuurszaken ;

 • ·       
  Taal van het diploma (taalrol): de taal waarin je diploma is opgesteld ;

 • ·       
  Taal van de test: de taal waarin je getest wil worden ;

 • ·       
  Artikel: Artikel 11 bis of Artikel 10 bis.

Procedure

Tips bij het inschrijven voor testen

 • ·       
  Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat. Bij de inschrijving selecteer je een testdatum naar keuze wanneer er verschillende testdata zijn.

 • ·       
  Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in de rubriek ‘screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.

 • Opgelet: de uitnodigingen voor de proeven ontvang je uitsluitend per e-mail en/of in je online account.
 • ·       
  Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum vindt. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.

 • ·       
  Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test? Neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure vermeld in de rubriek 'Contact'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.

 • ·       
  We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 • ·       
  Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

We willen je ook wijzen op de gevolgen van laattijdige annulaties voor het goede verloop van onze selecties, zeker wat de mondelinge testen betreft. We zijn er ons van bewust dat onvoorziene omstandigheden een gegronde reden kunnen zijn om niet mee te doen aan een geplande test. We vragen je evenwel om je indien mogelijk vooraf uit te schrijven - zo kunnen we nog wijzigingen doorvoeren aan de organisatie van de selectie. De selectiecommissie bestaat uit 8 à 10 experten die zich vrijgemaakt hebben om de kandidaten te ontmoeten.

Redelijke aanpassingen:

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina.

Selectietesten

Voorselectie

Het DG R&O van de FOD BOSA gaat eerst na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel:

 • op basis van het in jouw online account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit;
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze managementfunctie (vereiste ervaring), in jouw online account.

Er wordt enkel rekening gehouden met de informatie zoals die verschijnt in jouw online account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

 

Computergestuurd assessment: ongeveer 4 uur

De kandidaten die toelaatbaar zijn verklaard, leggen een computergestuurde assessmentproef af die de generieke managementcompetenties meet en aangepast is aan het niveau (bestaande uit) van de wegingsklassen 4 en 5. Ter informatie, het Koninklijk Besluit definieert drie niveaus:

 • 1° het niveau bestaande uit de wegingsklassen 6 en 7
 • 2° het niveau bestaande uit de wegingsklassen 4 en 5
 • 3° het niveau bestaande uit de wegingsklassen 1, 2 en 3.

Het computergestuurde assessment bestaat uit twee onderdelen, namelijk een postbakoefening en een situationele beoordelingstest.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

 

Ben je geslaagd voor deze assessmentproef?

 • Dan kan je deelnemen aan de mondelinge proef.

 • Je krijgt een vrijstelling voor 2 jaar, te rekenen vanaf de dag van slagen voor deze proef. Deze vrijstelling is geldig voor alle andere managementfuncties van hetzelfde niveau of van een lager niveau.

 

Ben je niet geslaagd voor het computergestuurde assessment?

 • Dan kan je niet deelnemen aan de mondelinge proef.

 • Je krijgt een competentie-ontwikkelingsperiode van 6 maanden te rekenen vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd. Gedurende deze periode kan je niet deelnemen aan een computergestuurd assessment van hetzelfde niveau of van een hoger niveau.

 

Ben je houder van een management- of staffunctie van hetzelfde niveau of een hoger niveau dan de functie waarvoor je solliciteert?

 • Dan ben je vrijgesteld voor het computergestuurde assessment.

 

Feedback

Je feedbackaanvraag moet schriftelijk worden ingediend, binnen 2 maanden vanaf de datum van de verzending van de eindresultaten (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Je kan je resultaten van de computergestuurde proef inkijken.

 

Mondelinge test + voorbereidingstijd: ongeveer 3 uur

Deze test evalueert, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de betrokken managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie. Je krijgt tijd om je voor te bereiden.

Je competenties worden door een selectiecommissie van 8 tot 10 experten geëvalueerd.

 

Syndicale vertegenwoordiging

Elk onderdeel van een selectie georganiseerd door het DG R&O, kan worden bijgewoond door een syndicaal afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Eindresultaat

Na de mondelinge test, de vergelijking van de diploma’s en de verdiensten van de kandidaten, worden de kandidaten ingedeeld:

 • hetzij in groep A 'zeer geschikt'
 • hetzij in groep B 'geschikt'

 • hetzij in groep C 'minder geschikt'

 • hetzij in groep D 'niet geschikt'.

Deze indeling wordt gemotiveerd. In groep A en groep B worden de kandidaten gerangschikt. Het DG R&O deelt het resultaat van de procedure mee volgens het Koninklijk Besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten. 

De bevoegde instantie organiseert een aanvullend gesprek met de kandidaten in groep A 'zeer geschikt'. Bij uitputting van groep A wordt een aanvullend gesprek georganiseerd met de kandidaten in groep B 'geschikt'. De rekrutering gebeurt met strikte inachtneming van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 10/01/2023, de uiterste inschrijvingsdatum. Wacht niet tot het laatste moment om je in te schrijven.

 

Je moet absoluut onderstaande inschrijvingsprocedure volgen, anders zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen.

 1. 1.     
  Als je nog geen online account hebt, maak er dan een aan. Vergeet vooral niet het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit op te laden (zie rubriek 'Deelnemingsvoorwaarden' van de vacature).
  Je moet deze documenten eerst uploaden in je online account. 

  Opgelet! Om je benoemingsbesluit te kunnen opladen, moet je bij “Werkervaring / Mijn huidige werksituatie” aanduiden dat je statutair ambtenaar bij de federale overheid bent.

 2. Klik op de knop 'Solliciteren' van de vacature. Klik dan op 'Mijn kandidatuur valideren'. Als je de vereiste documenten (stap 1) al hebt opgeladen in je account, zal je een bericht ontvangen in je account, onder 'Berichten en taken', waarin je wordt gevraagd om de specifieke rubrieken voor deze vacature in te vullen in je online account, onder 'Mijn screeningsprocedures'.
 3. 3.     
  Vul de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken in en dit uitsluitend in de taal van de selectieprocedure (in dit geval in het Nederlands).
  Opgelet: vergeet niet om regelmatig op 'Bewaren' (knop onderaan links) te klikken.

Tot aan de uiterste inschrijvingsdatum kan je de informatie in je online account en in de specifieke rubrieken aanpassen. Vergeet niet om na elke aanpassing in je online account op te slaan.

 

Het DG R&O gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel:

 • ·       
  op basis van het in jouw online account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit

 • ·       
  op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze managementfunctie (vereiste ervaring), in jouw online account.

Opgepast: er wordt enkel rekening gehouden met de informatie zoals die verschijnt in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum, vermeld in de vacature.

Je kan niet solliciteren via e-mail of een ander communicatiemiddel.

 

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen

Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contact’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact

Meer info over de jobinhoud?
Hans D’HONDT - Voorzitter van het Directiecomité 
Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 0257/66921
E-mail: hans.dhondt@minfin.fed.be

Meer info over de selectieprocedure?
Topteam
Contactpersoon Werkenvoor.be
E-mail: topteam@bosa.fgov.be 

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Hans D'Hondt
  We zijn van een formele top-down hiërarchie overgestapt naar een model dat mensen als volwassenen behandelt en gebaseerd is op vertrouwen en accountability.
  Hans D'Hondt
  Voorzitter van het Directiecomité
  -
  FOD Financiën
  More about Hans D'Hondt
 • Portret Gaëtan Crepin
  Je hebt heel wat mooie projecten zoals Tax-on-web, SEDA voor de douane en nog andere voor het kadaster.
  Gaëtan Crepin
  Functioneel analist
  -
  FOD Financiën
  More about Gaëtan Crepin
 • Portret Gamal Khaldi
  Dankzij een cultuur waarin interne mobiliteit zijn plaats heeft, kan je je makkelijk gaan toeleggen op een andere rol.
  Gamal Khaldi
  Verantwoordelijke databeheer
  -
  FOD Financiën
  More about Gamal Khaldi
 • Portrait Angélique Minacapelli
  Voor mijn leidinggevende ben ik een stagiair als een ander.
  Angélique Minacapelli
  Expert beheer van juridische dossiers
  -
  FOD Financiën
  More about Angélique Minacapelli