Penitentiair bewakingsassistent Regio Antwerpen (m/v/x)

FOD Justitie

Selectiecode

ANG18071

Taal

Nederlands

Diploma

Hoger secundair

Contracttype

Statutair

Functieniveau

C

Type aanwerving

Niet van toepassing

Duur

Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Niet van toepassing

Jobinhoud

Een job als penitentiair bewakingsassistent vraagt veel verantwoordelijkheidsgevoel. Je zorgt voor een veilige omgeving in een menselijke sfeer. Je volgt hiervoor de reglementaire bepalingen eigen aan de job en toont respect voor iedereen in je werkomgeving: gedetineerden, collega's en de directie. Je gelooft in een zinvolle detentie waarin de focus op herstel en reintegratie ligt.

Teamwerk is erg belangrijk, want je werkt in een continudienst. Je laat je met andere woorden niet afschrikken door ochtend-, namiddag- of nachtdiensten, zelfs op zon- en feestdagen.

Een groot deel van je job bestaat uit het toezien op de veiligheid en dit door:


 • fysieke controles uit te voeren, bijvoorbeeld het fouilleren van personen.
 • de toegang en de aanwezigheid van personen te controleren, bijvoorbeeld bij de verplaatsingen van gedetineerden, medewerkers en bezoekers…
 • gedetineerden alleen of in groep te begeleiden en te observeren, bijvoorbeeld in de werkplaatsen, tijdens bezoek…
 • bewakingsopdrachten uit te voeren op een sectie of een leefeenheid.
 • incidenten te melden, net als informatie die je relevant lijkt voor de directie.
 • de veiligheidsinstallaties te inspecteren.

Daarnaast zorg je ook voor een goede organisatie van het dagelijkse leven binnen de gevangenis door:

 • maaltijden te bedelen, kledij rond te brengen, de kantine te verzorgen, … Hierbij heb je oog voor de hygiënische en sanitaire omstandigheden van de gedetineerden.
 • het telefoongebruik, de briefwisseling, e.d. te organiseren.
 • vragen van gedetineerden te beantwoorden. Indien nodig, geef je hun vragen door aan de verantwoordelijke diensten.
 • toe te zien bij bijzondere activiteiten van een bepaalde groep gedetineerden, zoals mensen met psychische stoornissen.

Het eerste jaar van je loopbaan als penitentiair bewakingsassistent doorloop je als een stage. Tijdens deze stage krijg je heel wat opleidingen en doe je de nodige praktijkervaring op. Na een positieve evaluatie ga je vervolgens volwaardig aan de slag.

Meer info over de jobinhoud en de aanstellingsvoorwaarden?
Cel Selectie en Loopbaan
FOD Justitie
E-mail: DLD.PnO_epi_selectie_loopbaan@just.fgov.be
  

Werkgever

Er zijn 50 plaatsen bij penitentiaire inrichtingen in de regio Antwerpen: Antwerpen, Mechelen en Beveren.

Als je slaagt voor deze selectie, word je tewerkgesteld in één van deze penitentiaire inrichtingen.
Als je tewerkgesteld wil worden als penitentiair bewakingsassistent in een andere regio, solliciteer dan voor de selecties Centrum (ANG18070), West-Vlaanderen (ANG18073), Oost-Vlaanderen (ANG18072) en Kempen (ANG18069).

Het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI) maakt deel uit van de FOD Justitie. België telt 35 penitentiaire inrichtingen, verdeeld over Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Meer dan de helft van de gevangenissen zijn arresthuizen. Dat zijn inrichtingen voor mensen in voorhechtenis, in afwachting van hun definitieve straf.

In andere inrichtingen (strafhuizen) zitten veroordeelden hun straf uit. In praktijk verblijven, wegens de overbevolking, in alle arresthuizen ook veroordeelden.

Gevangenissen verschillen ook volgens veiligheidsniveau: er zijn open, halfopen en gesloten instellingen.

Deelnemingsvoorwaarden

Competenties


Gedragsgerichte competenties

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je toont respect voor anderen, hun ideeën en meningen en aanvaardt procedures en instructies.
 • Je reageert resultaatgericht op stress, controleert de eigen emoties en gaat constructief om met kritiek.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. 


Technische competenties

 • Je hebt een goed observatievermogen.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.
 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden.

Redeneervaardigheden

 • Abstracte redeneervaardigheden

Niet vereist, wel een troef

 • Kennis van kantoorsoftware (MS-Office, …).
 • Kennis van vreemde talen (gezien de aanwezige culturele verscheidenheid in de penitentiaire inrichtingen).

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op 12 april 2018:

OFWEL beschik je over diploma hoger secundair onderwijs:

 • getuigschrift uitgereikt na het slagen met vrucht van het zesde leerjaar van het secundair onderwijs of kwalificatiegetuigschrift van dit zesde leerjaar
 • getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
 • diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' voor je je inschrijft. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.

   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.

  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


Beschik je niet over een diploma hoger secundair onderwijs, maar je beschikt wel over een instapkaart:
Je kan solliciteren als je beschikt over de instapkaart penitentiair bewakingsassistent niveau C. Neem dan contact op met PBA@bosa.fgov.be ten laatste op 12 april 2018 zodat je kan ingeschreven worden voor deze selectie en vermeld voor welke regio's je wenst deel te nemen: regio's Centrum (ANG18070), Antwerpen (ANG18071), West-Vlaanderen (ANG18073), Oost-Vlaanderen (ANG18072) en/of Kempen (ANG18069). Doe je dit niet, kan je niet deelnemen aan de selectie op basis van de instapkaart.

Indien je niet beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs (zie hierboven) of een instapkaart, kan je niet solliciteren voor deze selectieprocedure. 
Later dit jaar kan je je inschrijven voor het behalen van de instapkaart (voorzien zomer 2018, planning onder voorbehoud). Deze instapkaart toont aan dat je kan functioneren op het niveau van hoger secundair onderwijs.


2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.


3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum

Voor de federale ambtenaren

 • Ofwel ben je een Nederlandstalig statutair ambtenaar en werk je niet voor de FOD Justitie. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij:
  • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)

De vacante functie is een functie van niveau C. U dient te voldoen aan: tot het niveau C behoren.

Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit dienen de diplomavoorwaarden niet in te vullen.

Als je geslaagd bent in het specifiek of bijzonder gedeelte van een bevorderingsselectie niveau C en je bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan je op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie. Laad je bewijs van slagen op vóór de uiterste inschrijvingsdatum en neem contact op met de contactpersoon vermeld in de functiebeschrijving zodat je kan ingeschreven worden voor deze selectie. Doe je dit niet, kan je niet deelnemen aan de selectie op basis dit bewijs van slagen en krijg je geen vrijstelling voor de generieke screening.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op niveau C (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) voor de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma's en certificaten) al werd opgeladen in je online-cv, moet je dit niet opnieuw doen.

Voor ambtenaren van de gefedereerde entiteiten:
Om deel te nemen aan deze selectie moet je als Nederlandstalig statutair ambtenaar benoemd zijn binnen een gefedereerde entiteit;

De functie is vacant in niveau C. Je moet dus:

 • je attest van je benoeming per mail versturen naar pba@selor.be  
 • vanaf je inschrijving pba@selor.be contacteren, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.
 • de generieke screening afleggen en ervoor slagen (zie rubriek ‘Selectieprocedure') of je beschikt over een geldige vrijstelling op de uiterste inschrijvingsdatum van deze selectie.

Ambtenaren van een gefedereerde entiteiten die zich kandidaat stellen via mobiliteit dienen ook aan de diplomavoorwaarden te voldoen.

4. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent.

De functie is vacant in niveau C. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad ‘Diploma' in Mijn Selor.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘gegevens van de contactpersoon Selor', om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.
 • de generieke screening afleggen en ervoor slagen (zie rubriek ‘Selectieprocedure') of je beschikt over een geldige vrijstelling op de uiterste inschrijvingsdatum van deze selectie

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als penitentiair bewakingsassistent (niveau C) met de bijhorende weddenschaal (20AP). 
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 25987.90 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Extra premies en toelagen:

 • een premie onaangenaamheden van 25 euro netto per maand
 • een vergoeding voor de avond- en nachtprestaties; zaterdagvergoeding aan 150 %
 • dubbele vergoeding voor prestaties op zon- en feestdagen
 • een toelage voor onregelmatige prestaties (flexipremie)Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie voor Brusselse inrichtingen
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • 26 dagen verlof per jaar
 • het systeem van de 36-urenweek is mogelijk voor statutaire ambtenaren.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn
 • de lichamelijke geschiktheid bezitten, zoals vereist voor deze job (voorafgaandelijk gezondheidstoezicht)
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • ten minste 18 jaar zijn.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent op hetzelfde niveau dan de selectie en je werkt nog niet voor de FOD Justitie, moet je geen stage meer doen.

Procedure

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.

Opgelet

 • Wacht niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de testen, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online-account ‘Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.


Selectietesten


1. Generieke screening (ongeveer 3u30)


De eerste test is een vaardigheidstest. Met deze abstracte redeneertest gaan we na hoe snel jij verbanden ziet volgens een bepaalde logica, iets kan doorgronden of principes en regels ziet.

De tweede test is een 'in-baskettest'. Deze test meet je competenties voor het omgaan met informatie en taken. Vanuit een fictieve e-mailbox moet je in een bepaalde tijd zoveel mogelijk mails behandelen. Je schat de prioriteiten in, welke acties je zal ondernemen, hoe je deze zal plannen en wie je hierbij betrekt.

De derde test is een situatiebeoordelingstest. Deze test meet een aantal competenties voor het omgaan met medewerkers en het omgaan met je eigen functioneren. De test bestaat uit verschillende situaties in een bepaalde context. Bij elke situatie krijg je verschillende reacties waarover je moet oordelen en je geeft telkens aan hoe gepast je die bepaalde reactie vindt.


Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 hebt voor elke test. In totaal moet je ten minste 50 punten op 100 hebben. 


Ben je geslaagd voor deze generieke screening?
Dan ontvang je een vrijstelling voor 3 jaar, te rekenen vanaf de dag dat je je resultaat ontvangt. Opgelet: als je vrijstelling eindigt voor de uiterste inschrijvingsdatum van deze selectie, moet je wel opnieuw deelnemen aan de testen van de generieke screening.

Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening?
Dan mag je gedurende 6 maanden niet deelnemen aan de generieke screening op dit niveau of een hoger niveau. Hier wordt gerekend vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd. Om opnieuw te kunnen inschrijven voor een andere selectie van hetzelfde niveau of van een hoger niveau, moet je development buffer afgelopen zijn voor de uiterste inschrijvingsdatum van de selectie waaraan je wil deelnemen.

Ben je federaal ambtenaar, werk je niet voor de FOD Justitie en ben je benoemd op het niveau van de selectie?
Dan ben je vrijgesteld voor de generieke screening.

Wanneer vinden de testen plaats?


Ik heb nog geen vrijstelling voor de generieke screening
Onmiddellijk na je sollicitatie zal je via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor online zelf een keuze kunnen maken tussen de voorgestelde data en uren voor de generieke screening.

Ik heb een vrijstelling voor de generieke screening
Ten vroegste 10 dagen na de uiterste inschrijvingsdatum kan je dan inschrijven voor de functiespecifieke screening via het postvak 'Mijn berichten en taken' van Mijn Selor. Je zal zien dat er verschillende data beschikbaar zijn in de kalender van de testen. Wacht niet tot het laatste ogenblik om in te  schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

2. Functiespecifieke screening


2.1. Event 1: Computergestuurde proef (ongeveer 2u15)

De eerste test meet de competenties ‘observeren'. Er wordt een video getoond. Nadat je de video geobserveerd hebt, beantwoord je meerkeuzevragen. 

De tweede test is een situatiebeoordelingstest. Deze test meet de competenties problemen oplossen, respect tonen en betrouwbaarheid tonen. De test bestaat uit verschillende situaties in een bepaalde context. Bij elke situatie krijg je verschillende reacties waarover je moet oordelen en je geeft telkens aan hoe gepast je die bepaalde reactie vindt.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 15 punten op 30 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 250 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat. 

Als je ook ingeschreven bent voor andere regio's  Centrum (ANG18070), West-Vlaanderen (ANG18073), Oost-Vlaanderen (ANG18072) en Kempen (ANG18069), moet je deze testen slechts 1 keer afleggen. Je resultaat is dan ook geldig voor al deze selecties.

Deze proef zal plaatsvinden vanaf eind april tot begin mei 2018 (planning onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de testen. Je kan je enkel inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.


2.2. Event 2: Interview (ongeveer 30 minuten + 30 minuten schriftelijke opdracht):

Het interview evalueert of je competenties (zie rubriek ‘Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een schriftelijke opdracht en voldoende tijd om die uit te werken. De schriftelijke opdracht meet je schriftelijke communicatievaardigheden.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 15 punten op 25 behaalt.
 
Als je ook ingeschreven bent voor andere regio's Centrum (ANG18070), West-Vlaanderen (ANG18073), Oost-Vlaanderen (ANG18072) en Kempen (ANG18069), moet je deze testen slechts 1 keer afleggen. Je resultaat is dan ook geldig voor al deze selecties.

Deze proef zal plaatsvinden vanaf eind mei tot begin juni 2018 (planning onder voorbehoud). Afhankelijk van de wervingsbehoeften in de regio Centrum, is het mogelijk dat deze proef later in 2018 plaatsvindt. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten, de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicaal afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken

Medisch onderzoek
Door de bijzondere taakinhoud van deze risicojob eist de FOD Justitie een medisch onderzoek van de geslaagden vóór de indiensttreding. De resultaten van dat medisch onderzoek bepalen of je daadwerkelijk de job zal kunnen uitvoeren.
Informeer je goed over deze aanstellingsvoorwaarde (lichamelijke geschiktheid) vóór je overweegt om te solliciteren. We benadrukken dat deze aanstellingsvoorwaarde uitzonderlijk voor deze selectie van toepassing is, het is geen algemene reglementering.

Niet alle redelijke aanpassingen zijn mogelijk
Deze job van belastende aard in een veiligheidsomgeving wordt niet meegerekend bij de bepaling van de vertegenwoordiging van 3 % personen met handicap van het personeelsbestand in de FOD Justitie (KB over diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie  - KB 6.10.2005, art 3). Voor deze job kan je je dus niet beroepen op die wetgeving.

Door het specifieke karakter van deze operationele job, het verplicht medisch onderzoek en het feit dat de FOD Justitie geen arbeidspostaanpassingen doorvoert, moet je er rekening mee houden dat niet alle redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure, kunnen toegekend worden.

Redelijke aanpassingen vragen
Als je door een handicap, leerstoornis of ziekte gebruik wil maken van aanpassingen aan de selectieprocedure, geef je dat aan in je online-cv bij ‘Persoonlijke gegevens'. Je kan er aanduiden van welke mogelijkheden je gebruik wil maken. Hou er rekening mee dat niet alle redelijke aanpassingen mogelijk zijn, zoals hierboven vermeld.

Je bezorgt ons zo snel mogelijk een gepast attest door het op te laden in het luik “Handicap” .

Nog vragen?

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening Module 2.2 Interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte functiespecifieke screening Module 2.1 computergestuurde proef voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 

De FOD Justitie nodigt je uit voor een medisch onderzoek. Dit onderzoek is verplicht. Als het resultaat positief is, kan je starten met je stage.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 250 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 12 april 2018.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor' zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Contactpersoon Selor
E-mail: pba@selor.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Marianne
  Samen met mijn collega’s reiken we de mensen handvaten aan zodat ze zelf verder kunnen en beter in de maatschappij komen te staan.
  Marianne
  Maatschappelijk assistant gevangenis
  -
  FOD Justitie
  More about Marianne
 • Portret Ann
  Zonder een hecht team, kan je je job niet goed doen in de gevangenis.
  Ann
  Verpleegkundige gevangenis
  -
  FOD Justitie
  More about Ann
 • Portret Nio
  Elke dag kom je wel een andere uitdaging tegen. Het juiste antwoord vinden, geeft tonnen energie!
  Nio
  Medewerker service desk
  -
  FOD Justitie
  More about Nio
 • Portret Ismael
  Als er iemand is op wie ik een invloed heb gehad, dan is mijn carrière geslaagd.
  Ismael
  Penitentiair technisch deskundige
  -
  FOD Justitie
  More about Ismael
 • Portret Dorien
  Tot in de puntjes leren hoe regelgevende procedures in z’n werk gaan, dat kan je nergens anders leren.
  Dorien
  Jurist bij de dienst vermogensrecht en burgerlijk procesrecht
  -
  FOD Justitie
  More about Dorien
 • Portret Iseult
  HR-materie binnen Justitie is misschien minder gekend, maar wel razend interessant omdat je in aanraking komt met zo veel verschillende personen ne materie.
  Iseult
  Juriste P&O
  -
  FOD Justitie
  More about Iseult
 • Portret Sami
  Ik kan hier mee bergen verzetten en mijn stempel drukken, want de organisatie is volop in beweging!
  Sami
  Master managementondersteuning
  -
  FOD Justitie
  More about Sami
 • Portret Yana
  Een saaie bureaujob waarin je elke dag hetzelfde doet, is niets voor mij.
  Yana
  Experte Well-being
  -
  FOD Justitie
  More about Yana