Adjuncten v/d directeur (m/v/x)

FOD Binnenlandse Zaken

Selectiecode

ANG24059

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A2

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

 • 1000 Brussel
 • 1820 Steenokkerzeel
 • 1930 Zaventem

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

DVZ is op zoek naar versterking. We zoeken niet zomaar versterking, maar iemand die net als wij graag de mens centraal stelt. Iemand die op het terrein de dagelijkse werking in goede banen leidt en het beste uit zijn of haar team naar boven haalt.

Meer specifiek zijn wij op zoek naar adjuncten van de directeur voor de centra van Zaventem en Steenokkerzeel en een adjunct ter ondersteuning van de dienstverantwoordelijke van Bureau Transfer in Brussel. Want achter elke leider staan er sterke adjuncten. Samen staan jullie in voor het beheer en de coördinatie van het centrum en/of de dienst. Zo teken jij mee de beleidslijnen uit en bepaal je de prioriteiten en doelstellingen. 

Adjunct van de centrumdirecteur

Als adjunct van de centrumdirecteur zal je verantwoordelijk  zijn voor een beleidsdomein waarin je je gaandeweg ook meer in zal kunnen verdiepen. Zo zal je als adjunct ofwel verantwoordelijke zijn voor het logistieke aspect of het personeelsbeleid. 

Kwaliteit en veiligheid zijn de grootste prioriteiten binnen de centra van DVZ. Je zet alle beschikbare budgettaire, menselijke en materiële middelen zo efficiënt mogelijk in. Enerzijds sta je in voor de dagelijkse aansturing van je diensten, zorg je voor een goede taakverdeling en werk je procedures- en werkprocessen uit. Je neemt ook deel aan allerlei vergaderingen, deelt jouw expertise, rapporteert en maakt de nodige analyses. Anderzijds ben jij ook een geknipte coach en motivator voor je medewerkers.

Indien je verantwoordelijk bent voor het logistieke luik, voorzie je in de logistieke behoeften van het centrum om een kwaliteitsvolle opvang en een maximale bescherming van het personeel en de bewoners na te streven.

Kan je goed jongleren met cijfers? Dan heb je een troef, want het is jouw taak om jaarlijks nieuwe gemotiveerde en onderbouwde budgetvoorstellen te doen met het oog op de vooropgestelde KPI’s. Ook het efficiënt beheer van de budgettaire middelen en het voorbereiden, opvolgen en controleren van lange- en kortetermijncontracten met externe firma’s vallen onder jouw takenpakket.

Daarnaast beheer je ook de infrastructuur (met inbegrip van de veiligheid) en organiseer je regelmatige overlegvergaderingen met de Regie der Gebouwen of andere partners.

Indien je verantwoordelijk bent voor het luik personeelsbeleid en –beheer, dan ondersteun je de centrumdirecteur bij het inzetten, sturen, evalueren, motiveren en ontwikkelen van de medewerkers om de operationele doelstellingen van het centrum te verzekeren.

Je helpt mee met het opstellen van het personeelsplan, werkt mee aan een coherent personeelsbeleid, bepaalt mee de aanwervingsnoden, brengt de opleidingsnoden en de organisatie van interne en externe opleidingen in kaart, evalueert medewerkers en tot slot ondersteun je de centrumdirecteur bij overleg en onderhandelingen met de representatieve vakorganisaties.

Kortom als adjunct van de directeur heb je een gevarieerd takenpakket waarbij je je verschillende competenties kan benutten of extra kan ontwikkelen. 

Samen met de andere directieleden zal je beurtelings van wacht (minimum 1 week op de 4, in samenspraak met de andere leden van de centrumdirectie) zijn.  Dit houdt in dat je tijdens de kantooruren aanwezig bent in het centrum en je 24/24 uur bereikbaar en beschikbaar bent om ter plaatste problemen op te lossen en dringende beslissingen te nemen. 


Adjunct van het diensthoofd Bureau Transfer 

Bureau Transfer versterkt de werking van de centra en organiseert verschillende vervoersopdrachten van onder meer vreemdelingen, kaderleden en belangrijke poststukken.

Als adjunct organiseer, plan en coördineer jij de werkzaamheden van de dienst in overleg met het diensthoofd. Jij stuurt een team van veiligheidsassistenten-teamleiders en veiligheidsmedewerker-chauffeurs aan. Jij geeft duidelijke instructies en richtlijnen en garandeert zo de continuïteit en kwaliteit van onze dienst.

Wij willen vervoersopdrachten zo efficiënt, veilig en humaan mogelijk uitvoeren. Daarvoor rekenen wij op jouw advies en ondersteuning zowel op organisatorisch, inhoudelijk, administratief als beleidsmatig vlak.

Je zet onze organisatie op punt. Zo steek je regelmatig de koppen samen met de teamleiders, vertaal je de actieplannen naar werkprocessen en koppel je terug naar het diensthoofd.

Als coach motiveer en evalueer je de persoonlijke groei van medewerkers. Je geeft raad en daad aan jouw team. Zowel intern als extern ben je het centrale aanspreekpunt en bouw je vervolgens een sterk netwerk uit.

Je neemt ook enkele administratieve taken voor jouw rekening. Zo beheer je de afwezigheden en verloven van de medewerkers en waar nodig stel je werkschema’s van vervoersopdrachten op.

Je bent samen met de andere adjuncten beurtelings van wacht (ongeveer één keer per maand gedurende een week en afhankelijk van het aantal attachés). Dit houdt in dat je 24/24 uur bereikbaar en beschikbaar bent voor de problemen die zich kunnen stellen. 

Benieuwd naar meer? Aarzel niet langer en neem contact op met ons of schrijf je in voor deze selectieprocedure.

 

Deze functie houdt een rechtstreeks en zichtbaar contact met het publiek in. In dit geval vereist de regelgeving (artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen enkel zichtbaar teken van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuigingen draagt om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn verschillende vacante plaatsen bij de Dienst Vreemdelingenzaken van

de FOD Binnenlandse Zaken:

We leggen ook een wervingsreserve aan voor de gesloten centra in Steenokkerzeel (Tervuursesteenweg 300, 1820 Steenokkerzeel). 

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) beheert de migratiestromen in samenwerking met verschillende partners, zoals o.a. het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS), de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV), politie, Justitie, enz. Samen vormen zij één front in het humaan én rechtvaardig vreemdelingenbeleid.

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) staat in voor de uitvoering van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. DVZ stimuleert daarenboven de vrijwillige terugkeer en verzekert de verwijdering van personen in onrechtmatig verblijf.

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) staat in voor de registratie, het verblijf en de terugkeer van vreemdelingen. DVZ stimuleert vrijwillige terugkeer, maar staat ook in voor een verplichte verwijdering van het grondgebied. In afwachting van de terugkeer, vangt DVZ vreemdelingen op in de gesloten centra of woonunits. Hier verlenen wij de bewoners opvang, psychologische, medische en sociale begeleiding met respect voor de fundamentele menselijke waarden zoals veiligheid, privacy, gezondheid, religieuze beleving en persoonlijke ontwikkeling. De centra vormen zo een sterk gegeven in de strijd tegen illegale immigratie.

Het opvangcentrum Zaventem is sinds augustus 2022 operationeel. Dit centrum vangt uitsluitend verzoekers om internationale bescherming op waarvoor de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een Eurodac 1-hit heeft vastgesteld. Deze hit duidt op een voorgaand verzoek om internationale bescherming in een andere Europese lidstaat.

Het opvangcentrum Zaventem functioneert als een open centrum met oog op terugkeer. De bewoners verblijven gedurende hun Dublinprocedure in het centrum. In afwachting van de beslissing (26quater) die door DVZ genomen wordt, hebben bewoners onder voorwaarden de mogelijkheid zich vrij buiten het centrum te verplaatsen.

Vanaf juli 2024 valt het beheer van het centrum volledig onder de verantwoordelijkheid van de Dienst Vreemdelingenzaken. DVZ staan in voor het opstarten van de dossiers met oog op terugkeer. De ondersteunende functie die Fedasil eerder vervulde, met betrekking tot logistiek en opvang binnen het kader van de opvangwet van 12 januari 2007, wordt nu overgenomen door DVZ.

Bureau Transfer staat in voor het organiseren van de verschillende vervoersopdrachten die verbonden zijn aan de werking van de gesloten centra die deel uitmaken van Dienst Vreemdelingenzaken. Zo staat Bureau Transfer onder meer in voor het vervoer van de vreemdelingen van en naar de gesloten centra (onder meer vervoer van en naar ziekenhuis, consulaat, ambassade, luchthaven, grens, gevangenis, ander gesloten centrum).

DVZ telt meer dan tweeduizend collega's en is daarmee de grootste directie binnen de FOD Binnenlandse Zaken. Zo werken er ongeveer duizend personeelsleden voor de centrale diensten in Brussel en nog eens een duizendtal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de gesloten centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas, Holsbeek en Vottem.

Meer informatie over Dienst Vreemdelingenzaken vind je terug op de website (www.dofi.fgov.be). Bekijk ook de filmpjes over DVZ en de gesloten centra.FOD Binnenlandse Zaken

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen … FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan zesduizend medewerkers verdeeld over de zes algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie, Identiteit & Burgerzaken en Digitale Innovatie & Oplossingen), de overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale diensten van de Gouverneurs).

 

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van master (of gelijkwaardig). 
 • Je hebt min. 2 jaar ervaring in domein leidinggeven/management. 
 • Een goede kennis van de tweede landstaal en andere talen is een meerwaarde.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma. 
 2. We screenen jouw ervaring.
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel.
 4. Je legt een interview af met een assessment bij DVZ in Brussel en/of Zaventem.  

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché/adjunct (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 52.792,61 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Premies

Als adjunct heb je recht op een wachttoelage (KB 13/07/2017). Afhankelijk van de standplaats waarin je terecht komt, kunnen er bijkomende premies toegekend worden. 

 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • 26 dagen verlof + 12 compensatiedagen (bij een voltijdse tewerkstelling)
  • bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop en tussenkomst in de gsm-kosten

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Jente De Bondt
  Attaché P&O - Dienst Vreemdelingenzaken
  FOD Binnenlandse Zaken
  /

Over de procedure

 • Dienst Planning & Selectie
  Stafdienst P&O
  FOD Binnenlandse Zaken
  /

Volledige beschrijving

Jobinhoud

DVZ is op zoek naar versterking. We zoeken niet zomaar versterking, maar iemand die net als wij graag de mens centraal stelt. Iemand die op het terrein de dagelijkse werking in goede banen leidt en het beste uit zijn of haar team naar boven haalt.

Meer specifiek zijn wij op zoek naar adjuncten van de directeur voor de centra van Zaventem en Steenokkerzeel en een adjunct ter ondersteuning van de dienstverantwoordelijke van Bureau Transfer in Brussel. Want achter elke leider staan er sterke adjuncten. Samen staan jullie in voor het beheer en de coördinatie van het centrum en/of de dienst. Zo teken jij mee de beleidslijnen uit en bepaal je de prioriteiten en doelstellingen. 

Adjunct van de centrumdirecteur

Als adjunct van de centrumdirecteur zal je verantwoordelijk  zijn voor een beleidsdomein waarin je je gaandeweg ook meer in zal kunnen verdiepen. Zo zal je als adjunct ofwel verantwoordelijke zijn voor het logistieke aspect of het personeelsbeleid. 

Kwaliteit en veiligheid zijn de grootste prioriteiten binnen de centra van DVZ. Je zet alle beschikbare budgettaire, menselijke en materiële middelen zo efficiënt mogelijk in. Enerzijds sta je in voor de dagelijkse aansturing van je diensten, zorg je voor een goede taakverdeling en werk je procedures- en werkprocessen uit. Je neemt ook deel aan allerlei vergaderingen, deelt jouw expertise, rapporteert en maakt de nodige analyses. Anderzijds ben jij ook een geknipte coach en motivator voor je medewerkers.

Indien je verantwoordelijk bent voor het logistieke luik, voorzie je in de logistieke behoeften van het centrum om een kwaliteitsvolle opvang en een maximale bescherming van het personeel en de bewoners na te streven.

Kan je goed jongleren met cijfers? Dan heb je een troef, want het is jouw taak om jaarlijks nieuwe gemotiveerde en onderbouwde budgetvoorstellen te doen met het oog op de vooropgestelde KPI’s. Ook het efficiënt beheer van de budgettaire middelen en het voorbereiden, opvolgen en controleren van lange- en kortetermijncontracten met externe firma’s vallen onder jouw takenpakket.

Daarnaast beheer je ook de infrastructuur (met inbegrip van de veiligheid) en organiseer je regelmatige overlegvergaderingen met de Regie der Gebouwen of andere partners.

Indien je verantwoordelijk bent voor het luik personeelsbeleid en –beheer, dan ondersteun je de centrumdirecteur bij het inzetten, sturen, evalueren, motiveren en ontwikkelen van de medewerkers om de operationele doelstellingen van het centrum te verzekeren.

Je helpt mee met het opstellen van het personeelsplan, werkt mee aan een coherent personeelsbeleid, bepaalt mee de aanwervingsnoden, brengt de opleidingsnoden en de organisatie van interne en externe opleidingen in kaart, evalueert medewerkers en tot slot ondersteun je de centrumdirecteur bij overleg en onderhandelingen met de representatieve vakorganisaties.

Kortom als adjunct van de directeur heb je een gevarieerd takenpakket waarbij je je verschillende competenties kan benutten of extra kan ontwikkelen. 

Samen met de andere directieleden zal je beurtelings van wacht (minimum 1 week op de 4, in samenspraak met de andere leden van de centrumdirectie) zijn.  Dit houdt in dat je tijdens de kantooruren aanwezig bent in het centrum en je 24/24 uur bereikbaar en beschikbaar bent om ter plaatste problemen op te lossen en dringende beslissingen te nemen. 


Adjunct van het diensthoofd Bureau Transfer 

Bureau Transfer versterkt de werking van de centra en organiseert verschillende vervoersopdrachten van onder meer vreemdelingen, kaderleden en belangrijke poststukken.

Als adjunct organiseer, plan en coördineer jij de werkzaamheden van de dienst in overleg met het diensthoofd. Jij stuurt een team van veiligheidsassistenten-teamleiders en veiligheidsmedewerker-chauffeurs aan. Jij geeft duidelijke instructies en richtlijnen en garandeert zo de continuïteit en kwaliteit van onze dienst.

Wij willen vervoersopdrachten zo efficiënt, veilig en humaan mogelijk uitvoeren. Daarvoor rekenen wij op jouw advies en ondersteuning zowel op organisatorisch, inhoudelijk, administratief als beleidsmatig vlak.

Je zet onze organisatie op punt. Zo steek je regelmatig de koppen samen met de teamleiders, vertaal je de actieplannen naar werkprocessen en koppel je terug naar het diensthoofd.

Als coach motiveer en evalueer je de persoonlijke groei van medewerkers. Je geeft raad en daad aan jouw team. Zowel intern als extern ben je het centrale aanspreekpunt en bouw je vervolgens een sterk netwerk uit.

Je neemt ook enkele administratieve taken voor jouw rekening. Zo beheer je de afwezigheden en verloven van de medewerkers en waar nodig stel je werkschema’s van vervoersopdrachten op.

Je bent samen met de andere adjuncten beurtelings van wacht (ongeveer één keer per maand gedurende een week en afhankelijk van het aantal attachés). Dit houdt in dat je 24/24 uur bereikbaar en beschikbaar bent voor de problemen die zich kunnen stellen. 

Benieuwd naar meer? Aarzel niet langer en neem contact op met ons of schrijf je in voor deze selectieprocedure.

 

Deze functie houdt een rechtstreeks en zichtbaar contact met het publiek in. In dit geval vereist de regelgeving (artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen enkel zichtbaar teken van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuigingen draagt om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn verschillende vacante plaatsen bij de Dienst Vreemdelingenzaken van

de FOD Binnenlandse Zaken:

We leggen ook een wervingsreserve aan voor de gesloten centra in Steenokkerzeel (Tervuursesteenweg 300, 1820 Steenokkerzeel). 

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) beheert de migratiestromen in samenwerking met verschillende partners, zoals o.a. het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS), de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV), politie, Justitie, enz. Samen vormen zij één front in het humaan én rechtvaardig vreemdelingenbeleid.

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) staat in voor de uitvoering van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. DVZ stimuleert daarenboven de vrijwillige terugkeer en verzekert de verwijdering van personen in onrechtmatig verblijf.

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) staat in voor de registratie, het verblijf en de terugkeer van vreemdelingen. DVZ stimuleert vrijwillige terugkeer, maar staat ook in voor een verplichte verwijdering van het grondgebied. In afwachting van de terugkeer, vangt DVZ vreemdelingen op in de gesloten centra of woonunits. Hier verlenen wij de bewoners opvang, psychologische, medische en sociale begeleiding met respect voor de fundamentele menselijke waarden zoals veiligheid, privacy, gezondheid, religieuze beleving en persoonlijke ontwikkeling. De centra vormen zo een sterk gegeven in de strijd tegen illegale immigratie.

Het opvangcentrum Zaventem is sinds augustus 2022 operationeel. Dit centrum vangt uitsluitend verzoekers om internationale bescherming op waarvoor de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een Eurodac 1-hit heeft vastgesteld. Deze hit duidt op een voorgaand verzoek om internationale bescherming in een andere Europese lidstaat.

Het opvangcentrum Zaventem functioneert als een open centrum met oog op terugkeer. De bewoners verblijven gedurende hun Dublinprocedure in het centrum. In afwachting van de beslissing (26quater) die door DVZ genomen wordt, hebben bewoners onder voorwaarden de mogelijkheid zich vrij buiten het centrum te verplaatsen.

Vanaf juli 2024 valt het beheer van het centrum volledig onder de verantwoordelijkheid van de Dienst Vreemdelingenzaken. DVZ staan in voor het opstarten van de dossiers met oog op terugkeer. De ondersteunende functie die Fedasil eerder vervulde, met betrekking tot logistiek en opvang binnen het kader van de opvangwet van 12 januari 2007, wordt nu overgenomen door DVZ.

Bureau Transfer staat in voor het organiseren van de verschillende vervoersopdrachten die verbonden zijn aan de werking van de gesloten centra die deel uitmaken van Dienst Vreemdelingenzaken. Zo staat Bureau Transfer onder meer in voor het vervoer van de vreemdelingen van en naar de gesloten centra (onder meer vervoer van en naar ziekenhuis, consulaat, ambassade, luchthaven, grens, gevangenis, ander gesloten centrum).

DVZ telt meer dan tweeduizend collega's en is daarmee de grootste directie binnen de FOD Binnenlandse Zaken. Zo werken er ongeveer duizend personeelsleden voor de centrale diensten in Brussel en nog eens een duizendtal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de gesloten centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas, Holsbeek en Vottem.

Meer informatie over Dienst Vreemdelingenzaken vind je terug op de website (www.dofi.fgov.be). Bekijk ook de filmpjes over DVZ en de gesloten centra.FOD Binnenlandse Zaken

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen … FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan zesduizend medewerkers verdeeld over de zes algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie, Identiteit & Burgerzaken en Digitale Innovatie & Oplossingen), de overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale diensten van de Gouverneurs).

 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van jouw expertise.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Medewerkers ontwikkelen: Je begeleidt medewerkers in hun groei en geeft gericht feedback over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling).
 • Stress beheren: Je reageert resultaatgericht op stress waarbij je de eigen emoties controleert en constructief omgaat met kritiek.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competenties in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Je beschikt over een goede kennis van de tweede landstaal en andere talen.

 

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van master (of gelijkwaardig). 
 • Je hebt min. 2 jaar ervaring in domein leidinggeven/management. 
 • Een goede kennis van de tweede landstaal en andere talen is een meerwaarde.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante beroepservaring in het domein van leidinggeven/management van minimaal 2 jaar, verdeeld over ten minste 2 van de volgende taken:

 • organisatie en werkplanning van de teams;

 • coaching van medewerkers;
 • organiseren van overlegvergaderingen;

 • vastleggen van werkprocedures;
 • uitwerken, invoeren en coördineren van een beleid;
 • opmaak, opvolging, evaluatie en aanpassing van strategische en operationele processen.

Vul je online-cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché/adjunct (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 52.792,61 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Premies

Als adjunct heb je recht op een wachttoelage (KB 13/07/2017). Afhankelijk van de standplaats waarin je terecht komt, kunnen er bijkomende premies toegekend worden. 

 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • 26 dagen verlof + 12 compensatiedagen (bij een voltijdse tewerkstelling)
  • bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop en tussenkomst in de gsm-kosten

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • medisch geschikt zijn. Dit houdt in dat je zal onderzocht worden door een arbeidsgeneesheer. Je kan enkel in dienst treden als je medisch geschikt wordt verklaard.

 

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma. 
 2. We screenen jouw ervaring.
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel.
 4. Je legt een interview af met een assessment bij DVZ in Brussel en/of Zaventem.  

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

 

Stap 3: Specifieke screening - PC proef (+/- 1u30)

Via een dossierbehandelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.

 

Deze proef zal plaatsvinden tussen 19/04/2024 - 30/04/2024 (onder voorbehoud) in Brussel. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 25 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen via jobs.nl@ibz.be.

Stap 4: Specifieke screening - Interview met assessment (+/- 1u30 & 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een assessmentoefening (rollenspel) en voldoende tijd om deze voor te bereiden. Tijdens deze oefening vergelijken de leden van de selectiecommissie je gedrag met het vooropgesteld competentieprofiel.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden tussen 15/05/2024 - 07/06/2024 (onder voorbehoud) in Brussel en/of Zaventem.

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 4 - interview met assessment. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 25 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 05/04/2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • Jente De Bondt
  Attaché P&O - Dienst Vreemdelingenzaken
  FOD Binnenlandse Zaken
  /

Over de procedure

 • Dienst Planning & Selectie
  Stafdienst P&O
  FOD Binnenlandse Zaken
  /

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo
 • Portret Armand
  Als we levens hebben kunnen redden, dat zijn natuurlijk goede dagen op het werk !
  Armand
  Calltaker bij de 112-centrale
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Armand