Directeur Zorg en Organisatie voor de penitentiaire inrichtingen (m/v/x)

FOD Justitie

Selectiecode

ANG23151

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A3

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Interne promotie
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1060 Sint-Gillis

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Wil je vanuit je hart voor gezondheidszorg en je organisatorisch talent, samen met 900 zorgverstrekkers, je schouders zetten onder een kwaliteitsvolle zorg binnen de gevangenissen? De dienst Medische Zorgverlening van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie is op zoek naar een dynamische leidinggevende.

Je ondersteunt en adviseert het management op strategisch en operationeel gebied, en werkt mee aan de realisatie van de strategische organisatiedoelstellingen van het Directoraat-generaal Penitentiaire inrichtingen inzake gezondheidszorg. Je werkt hiervoor nauw samen met diverse interne stakeholders:

 • de lokale medische diensten van de penitentiaire inrichtingen, transitie- en detentiehuizen

 • het management: de directeur-generaal, de lokale en regionale directies en het diensthoofd

 • de medewerkers van je team gezondheidszorg.

 

Dit betekent dat je als leidinggevende van de dienst, verantwoordelijk bent voor een reeks van kerntaken:

 • Je geeft directe leiding aan een team van een 15-tal personen. Je coacht en ondersteunt je teamleden, faciliteert hun werk en laat hen voldoende autonomie. Je neemt je leiderschap op een authentieke manier op en stimuleert interactie en dialoog in je team waardoor je de motivatie en de betrokkenheid van je medewerkers voedt en verhoogt. Je hebt oog voor hun verdere ontwikkeling en hun loopbaanpad, en volgt hun evaluatiecycli op. Je staat open voor innovatie en stimuleert informatie- en kennisdeling in het team. Daarnaast coördineer je ook de activiteiten van de zelfstandige zorgverleners en aligneert ze met de activiteiten van de andere medewerkers binnen het team gezondheidszorg.

 

 • Je adviseert het management en andere betrokkenen bij het uittekenen van het strategisch plan en bij de evaluatie van de operationele acties voor de gezondheidszorg. Jouw gefundeerd advies en kritische blik stelt het management in staat om beslissingen te nemen of bij te sturen. Je slaagt erin om de beleidslijnen te vertalen voor de medewerkers zodat ze mee zijn in het verhaal, en in samenspraak stuur je acties bij waar nodig. Je initieert voorstellen en verbeterprojecten om de strategische en operationele doelstellingen opgenomen in het managementplan te optimaliseren.

 

 • Je leidt en coördineert projecten en proefprojecten die behoren tot de bevoegdheid van de sector gezondheidszorgvoorzieningen. Je bepaalt de projectdoelstellingen en stelt een -plan op rekening houdend met de voorziene deadlines en beschikbare budgetten. Je ziet toe op de vooruitgang van het project en past aan waar nodig. Je stuurt de stuurgroep aan en werkt nauw samen met de projectmedewerkers. Op regelmatige basis evalueer en rapporteer je over de projectontwikkelingen.

 

 • Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de dagelijkse operationele taken en draagt bij aan een efficiënt beheer van de gezondheidszorg in de gevangenissen. Je ziet er op toe dat de beschikbare middelen en uitgaven op een correcte manier besteed worden. Je beheert ook de aannemingsovereenkomsten met zelfstandige zorgverleners, interims en andere zorgverleners verbonden aan externe werkgevers.

 

 • Je toont interesse en blijft up-to-date van wetenschappelijke en organisatorische evoluties in het zorglandschap buiten de gevangenis evenals in het penitentiaire milieu in het buitenland. Je neemt o.a. deel aan multidisciplinaire vergaderingen van het Comité Gezondheidszorg van de Dienst voor Gezondheidszorg Gevangenissen, congressen, symposia,…

 

 • Je bent samen met het management het gezicht en het aanspreekpunt van de dienst en de organisatie ten aanzien van interne en externe stakeholders. Als medevertegenwoordiger van de medische gezondheidszorg verduidelijk je het standpunt van de organisatie om de continuïteit en de kwaliteit van onze penitentiaire gezondheidszorg te waarborgen. Als directeur Zorg en Organisatie bouw je een netwerk uit en zet je onze penitentiaire zorg mee op de kaart.

 

Te beheren projecten:

 • Voor de lopende hervorming van de penitentiaire gezondheidszorg van de gevangenissen, waar ook het regeerakkoord uitdrukkelijk naar verwijst, fungeert de directie Zorg als een rechtstreeks aanspreekpunt en volgt ze dit van zeer nabij op.

 • De aanschaf van het nieuw elektronisch patiëntendossier en het uitwerken van systemen voor het opslaan van medische beeldvorming op een wijze die eHealth compatibel is, vergt een nauwgezette opvolging.

 • Voor de uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen medische diensten in de gevangenissen en externe zorgverstrekkers wil de dienst een contactpersoon hebben op het centrale niveau, net als voor de coördinatie van externe ziekenhuisopnames en het terug overnemen van patiënten in onze eigen instelling wanneer deze gedetineerden een hoger veiligheids-/risicoprofiel hebben.
 • Het penitentiaire landschap is in beweging, ook infrastructureel. De dienst Medische Zorgverlening wordt geconsulteerd bij de ontwikkeling en opstart van nieuwe penitentiaire inrichtingen, op dit moment o.a. voor het nieuwe gevangenisdorp te Haren en de nieuwe gevangenis te Dendermonde. De dienst adviseert bij nieuwbouw- en verbouwingsprojecten over de medische ruimtes en de technische uitrusting ervan. Daarnaast ziet ze toe op de organisatie, uitrol, evaluatie en optimalisatie van de medische dienstverlening in de (toekomstige) nieuwe inrichtingen, detentie- en transitiehuizen, en gaat binnen de regio op zoek naar partnerschappen met externe zorgverleners.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 vacature bij de Dienst Medische Zorgverlening van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie (Gulden Vlieslaan 87/3, 1000 Brussel).

De Dienst Medische Zorgverlening is één van de diensten die zich situeert onder de directie Medico-psychosociale diensten onder leiding van een adviseur-generaal. De dienst ondersteunt en stuurt vanuit het centrale niveau de lokale medische centra aan.

Op de centrale administratie werken een 15-tal medewerkers waaronder zorgverstrekkers, apothekers, administratief ondersteuners en financieel experten. Er is ook een centrale apotheek.

Op lokaal niveau kunnen gedetineerden terecht bij een team van verpleegkundigen en kunnen ze dagelijks op doktersbezoek. Er kan ook een beroep gedaan worden op een psychiater, tandarts, kinesitherapeut, enz. die op bepaalde momenten in de inrichting is. Er zijn ook speciale afdelingen en medische centra voor aangepaste of tweedelijnszorg. In dringende gevallen worden gedetineerden overgebracht naar een ziekenhuis.

 

De missie van deze dienst is de organisatie van en controle op de verstrekking van de gezondheidszorg bedoeld in artikelen 87 tot 99 van de basiswet van 12 januari 2005.

De dienst beheert de menselijke en materiële middelen voor de gezondheidszorg, en ziet toe op de kwaliteit ervan overeenkomstig de geest van de wettelijke voorschriften. Alle medewerkers zetten zich samen in zodat de gedetineerden kunnen rekenen op een gezondheidszorg die gelijkwaardig is met de gezondheidszorg in de vrije samenleving.

De gezondheidszorg in de gevangenis omvat de curatieve zorgen verstrekt door de zorgverleners met het oog op het bevorderen, vaststellen of verbeteren van de lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand van de patiënt. De zorgverleners moeten ook bijdragen tot de gezondheids-preventie en de -bescherming van het personeel en van de gedetineerden, en tot de sociale re-integratie van de gedetineerden.

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de situatie van de gedetineerden die lijden aan een psychiatrische aandoening waaronder de geïnterneerden. In de psychiatrische afdelingen en in de inrichtingen tot bescherming van de maatschappij zorgen specifieke zorgteams voor de gedetineerden.

 

De FOD Justitie speelt een actieve rol met betrekking tot wetgevende, uitvoerende en gerechtelijke bevoegdheden. Het doel is bij te dragen tot een harmonieuzere relatie tussen de persoon in de straat en justitie. Ze biedt haar 25.000 medewerkers een aangename werkomgeving en een bedrijfscultuur die gericht is op de burger maar ook op de eigen medewerkers. Samen zetten al deze medewerkers zich dagelijks in voor een betere justitie.

Consulteer de website van de FOD Justitie om de verschillende diensten te leren kennen.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je beschikt over een master diploma.
 • Je hebt minstens 6 jaar beroepservaring; waarvan minimum 3 jaar in een gezondheidszorgberoep en minimum 3 jaar als leidinggevende. 
 • Organiseren zit jou in het bloed. Je bent resultaatgericht, betrouwbaar en je bevordert de ontwikkeling en prestaties van jouw team. 
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring 
 3. Je legt een test op computer af bij de FOD BOSA in Brussel
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 4. Je legt een interview af met een assessment in Brussel.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Adviseur - Directeur Zorg en Organisatie (klasse A3) met de bijhorende weddeschaal NA31.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 64.756,76 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar, 
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Werner Vanhout
  Adviseur-generaal (Directie Kernopdrachten - Dienst medische zorgverlening)
  FOD Justitie
  0495/58 77 59

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Wil je vanuit je hart voor gezondheidszorg en je organisatorisch talent, samen met 900 zorgverstrekkers, je schouders zetten onder een kwaliteitsvolle zorg binnen de gevangenissen? De dienst Medische Zorgverlening van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie is op zoek naar een dynamische leidinggevende.

Je ondersteunt en adviseert het management op strategisch en operationeel gebied, en werkt mee aan de realisatie van de strategische organisatiedoelstellingen van het Directoraat-generaal Penitentiaire inrichtingen inzake gezondheidszorg. Je werkt hiervoor nauw samen met diverse interne stakeholders:

 • de lokale medische diensten van de penitentiaire inrichtingen, transitie- en detentiehuizen

 • het management: de directeur-generaal, de lokale en regionale directies en het diensthoofd

 • de medewerkers van je team gezondheidszorg.

 

Dit betekent dat je als leidinggevende van de dienst, verantwoordelijk bent voor een reeks van kerntaken:

 • Je geeft directe leiding aan een team van een 15-tal personen. Je coacht en ondersteunt je teamleden, faciliteert hun werk en laat hen voldoende autonomie. Je neemt je leiderschap op een authentieke manier op en stimuleert interactie en dialoog in je team waardoor je de motivatie en de betrokkenheid van je medewerkers voedt en verhoogt. Je hebt oog voor hun verdere ontwikkeling en hun loopbaanpad, en volgt hun evaluatiecycli op. Je staat open voor innovatie en stimuleert informatie- en kennisdeling in het team. Daarnaast coördineer je ook de activiteiten van de zelfstandige zorgverleners en aligneert ze met de activiteiten van de andere medewerkers binnen het team gezondheidszorg.

 

 • Je adviseert het management en andere betrokkenen bij het uittekenen van het strategisch plan en bij de evaluatie van de operationele acties voor de gezondheidszorg. Jouw gefundeerd advies en kritische blik stelt het management in staat om beslissingen te nemen of bij te sturen. Je slaagt erin om de beleidslijnen te vertalen voor de medewerkers zodat ze mee zijn in het verhaal, en in samenspraak stuur je acties bij waar nodig. Je initieert voorstellen en verbeterprojecten om de strategische en operationele doelstellingen opgenomen in het managementplan te optimaliseren.

 

 • Je leidt en coördineert projecten en proefprojecten die behoren tot de bevoegdheid van de sector gezondheidszorgvoorzieningen. Je bepaalt de projectdoelstellingen en stelt een -plan op rekening houdend met de voorziene deadlines en beschikbare budgetten. Je ziet toe op de vooruitgang van het project en past aan waar nodig. Je stuurt de stuurgroep aan en werkt nauw samen met de projectmedewerkers. Op regelmatige basis evalueer en rapporteer je over de projectontwikkelingen.

 

 • Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de dagelijkse operationele taken en draagt bij aan een efficiënt beheer van de gezondheidszorg in de gevangenissen. Je ziet er op toe dat de beschikbare middelen en uitgaven op een correcte manier besteed worden. Je beheert ook de aannemingsovereenkomsten met zelfstandige zorgverleners, interims en andere zorgverleners verbonden aan externe werkgevers.

 

 • Je toont interesse en blijft up-to-date van wetenschappelijke en organisatorische evoluties in het zorglandschap buiten de gevangenis evenals in het penitentiaire milieu in het buitenland. Je neemt o.a. deel aan multidisciplinaire vergaderingen van het Comité Gezondheidszorg van de Dienst voor Gezondheidszorg Gevangenissen, congressen, symposia,…

 

 • Je bent samen met het management het gezicht en het aanspreekpunt van de dienst en de organisatie ten aanzien van interne en externe stakeholders. Als medevertegenwoordiger van de medische gezondheidszorg verduidelijk je het standpunt van de organisatie om de continuïteit en de kwaliteit van onze penitentiaire gezondheidszorg te waarborgen. Als directeur Zorg en Organisatie bouw je een netwerk uit en zet je onze penitentiaire zorg mee op de kaart.

 

Te beheren projecten:

 • Voor de lopende hervorming van de penitentiaire gezondheidszorg van de gevangenissen, waar ook het regeerakkoord uitdrukkelijk naar verwijst, fungeert de directie Zorg als een rechtstreeks aanspreekpunt en volgt ze dit van zeer nabij op.

 • De aanschaf van het nieuw elektronisch patiëntendossier en het uitwerken van systemen voor het opslaan van medische beeldvorming op een wijze die eHealth compatibel is, vergt een nauwgezette opvolging.

 • Voor de uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen medische diensten in de gevangenissen en externe zorgverstrekkers wil de dienst een contactpersoon hebben op het centrale niveau, net als voor de coördinatie van externe ziekenhuisopnames en het terug overnemen van patiënten in onze eigen instelling wanneer deze gedetineerden een hoger veiligheids-/risicoprofiel hebben.
 • Het penitentiaire landschap is in beweging, ook infrastructureel. De dienst Medische Zorgverlening wordt geconsulteerd bij de ontwikkeling en opstart van nieuwe penitentiaire inrichtingen, op dit moment o.a. voor het nieuwe gevangenisdorp te Haren en de nieuwe gevangenis te Dendermonde. De dienst adviseert bij nieuwbouw- en verbouwingsprojecten over de medische ruimtes en de technische uitrusting ervan. Daarnaast ziet ze toe op de organisatie, uitrol, evaluatie en optimalisatie van de medische dienstverlening in de (toekomstige) nieuwe inrichtingen, detentie- en transitiehuizen, en gaat binnen de regio op zoek naar partnerschappen met externe zorgverleners.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 vacature bij de Dienst Medische Zorgverlening van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie (Gulden Vlieslaan 87/3, 1000 Brussel).

De Dienst Medische Zorgverlening is één van de diensten die zich situeert onder de directie Medico-psychosociale diensten onder leiding van een adviseur-generaal. De dienst ondersteunt en stuurt vanuit het centrale niveau de lokale medische centra aan.

Op de centrale administratie werken een 15-tal medewerkers waaronder zorgverstrekkers, apothekers, administratief ondersteuners en financieel experten. Er is ook een centrale apotheek.

Op lokaal niveau kunnen gedetineerden terecht bij een team van verpleegkundigen en kunnen ze dagelijks op doktersbezoek. Er kan ook een beroep gedaan worden op een psychiater, tandarts, kinesitherapeut, enz. die op bepaalde momenten in de inrichting is. Er zijn ook speciale afdelingen en medische centra voor aangepaste of tweedelijnszorg. In dringende gevallen worden gedetineerden overgebracht naar een ziekenhuis.

 

De missie van deze dienst is de organisatie van en controle op de verstrekking van de gezondheidszorg bedoeld in artikelen 87 tot 99 van de basiswet van 12 januari 2005.

De dienst beheert de menselijke en materiële middelen voor de gezondheidszorg, en ziet toe op de kwaliteit ervan overeenkomstig de geest van de wettelijke voorschriften. Alle medewerkers zetten zich samen in zodat de gedetineerden kunnen rekenen op een gezondheidszorg die gelijkwaardig is met de gezondheidszorg in de vrije samenleving.

De gezondheidszorg in de gevangenis omvat de curatieve zorgen verstrekt door de zorgverleners met het oog op het bevorderen, vaststellen of verbeteren van de lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand van de patiënt. De zorgverleners moeten ook bijdragen tot de gezondheids-preventie en de -bescherming van het personeel en van de gedetineerden, en tot de sociale re-integratie van de gedetineerden.

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de situatie van de gedetineerden die lijden aan een psychiatrische aandoening waaronder de geïnterneerden. In de psychiatrische afdelingen en in de inrichtingen tot bescherming van de maatschappij zorgen specifieke zorgteams voor de gedetineerden.

 

De FOD Justitie speelt een actieve rol met betrekking tot wetgevende, uitvoerende en gerechtelijke bevoegdheden. Het doel is bij te dragen tot een harmonieuzere relatie tussen de persoon in de straat en justitie. Ze biedt haar 25.000 medewerkers een aangename werkomgeving en een bedrijfscultuur die gericht is op de burger maar ook op de eigen medewerkers. Samen zetten al deze medewerkers zich dagelijks in voor een betere justitie.

Consulteer de website van de FOD Justitie om de verschillende diensten te leren kennen.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.

 • Organiseren: Je stelt proactief objectieven, tekent nauwgezet actieplannen uit en schakelt daarbij de juiste middelen in, binnen de beschikbare tijd.

 

 • Medewerkers ontwikkelen: Je begeleidt medewerkers in hun groei en geeft gericht feedback aan medewerkers over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling).
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van je expertise.
 • Objectieven behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • In team werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Betrouwbaarheid tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen harder door in de eindscore (x2).

Niet vereist, wel een troef

 • Je beschikt over een goede actieve kennis van het Frans.

 • Je hebt een goede kennis van project- en changemanagement.

 • Je hebt een goede kennis van financieel- en personeelsmanagement.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je beschikt over een master diploma.
 • Je hebt minstens 6 jaar beroepservaring; waarvan minimum 3 jaar in een gezondheidszorgberoep en minimum 3 jaar als leidinggevende. 
 • Organiseren zit jou in het bloed. Je bent resultaatgericht, betrouwbaar en je bevordert de ontwikkeling en prestaties van jouw team. 
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies

 • diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.

 • getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

De vacante functie is een functie van klasse A3. Je moet :

 • ofwel behoren tot de klasse A3
 • ofwel minstens 4 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2 en A1 samen
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben enkel in de klasse A1.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling en nog niet benoemd bent in het niveau en klasse van de vacature, dien je enkel aan de anciënniteitsvoorwaarden te voldoen. 

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau A - klasse A3. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante professionele ervaring van minstens 6 jaar, waarvan minstens :

 • 3 jaar in een gezondheidszorgberoep, verdeeld over ten minste 2 van volgende taken :
  • verantwoordelijke van een patiëntenafdeling voor somatische zorg
  • verantwoordelijke van een patiëntenafdeling voor mentale zorg
  • coördinator voor ambulante en residentiële zorg voor een pathologie gebonden patiëntengroep
  • coördinator voor ziekenhuishygiëne, moeder/kind zorg, polykliniek, …
 •  3 jaar als leidinggevende en coördinator, waarin je ten minste 3 van volgende taken uitgevoerd hebt :
  • beheer van teamvergaderingen in een dienst
  • vastleggen en opvolgen van de doelstellingen van de dienst

  • evaluatie van de medewerkers van het team
  • aansturen, coachen ontwikkelen van teamleden
  • rapportering aan het management op basis van vastgelegde indicatoren en op basis van het operationeel plan.

 

Vul je online CV volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Adviseur - Directeur Zorg en Organisatie (klasse A3) met de bijhorende weddeschaal NA31.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 64.756,76 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar, 
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring 
 3. Je legt een test op computer af bij de FOD BOSA in Brussel
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 4. Je legt een interview af met een assessment in Brussel.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen worden in fysieke aanwezigheid (face-to-face) georganiseerd. 
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

 

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Voor de federale statutaire ambtenaren in de klasse A1, A2 en A3, wordt de verificatie van je statuut nagegaan via het benoemingsbesluit en je werkervaring (behalve voor de personen die werken voor de rekruterende instelling).

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor AFG23088?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 45 minuten)

Deze proef wordt georganiseerd als er na de vorige stap meer dan 15 kandidaten overblijven.

Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties of redeneervaardigheden gemeten:

 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van je expertise.
 • Objectieven behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Deze proef zal plaatsvinden vanaf eind april 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je dient voor deze test geen minimumscore te behalen. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 15 hoogst gerangschikte kandidaten toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 1u30 + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een assessmentoefening (analyse- en presentatieoefening) en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De assessmentoefening wordt besproken tijdens je interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Indien Stap 3 niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden vanaf eind april 2023 (onder voorbehoud).
Indien Stap 3 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden vanaf begin mei tot midden mei 2023 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt verstuurd naar de voorzitter van het directiecomité van de FOD Justitie die met het directiecomité de rangschikking opmaakt.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 3 april 2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • Werner Vanhout
  Adviseur-generaal (Directie Kernopdrachten - Dienst medische zorgverlening)
  FOD Justitie
  0495/58 77 59

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Ann
  Zonder een hecht team, kan je je job niet goed doen in de gevangenis.
  Ann
  Verpleegkundige gevangenis
  -
  FOD Justitie
  More about Ann
 • Portret Marianne
  Samen met mijn collega’s reiken we de mensen handvaten aan zodat ze zelf verder kunnen en beter in de maatschappij komen te staan.
  Marianne
  Maatschappelijk assistant gevangenis
  -
  FOD Justitie
  More about Marianne
 • Portret Nio
  Elke dag kom je wel een andere uitdaging tegen. Het juiste antwoord vinden, geeft tonnen energie!
  Nio
  Medewerker service desk
  -
  FOD Justitie
  More about Nio
 • Portret Ismael
  Als er iemand is op wie ik een invloed heb gehad, dan is mijn carrière geslaagd.
  Ismael
  Penitentiair technisch deskundige
  -
  FOD Justitie
  More about Ismael
 • Portret Dorien
  Tot in de puntjes leren hoe regelgevende procedures in z’n werk gaan, dat kan je nergens anders leren.
  Dorien
  Jurist bij de dienst vermogensrecht en burgerlijk procesrecht
  -
  FOD Justitie
  More about Dorien
 • Portret Iseult
  HR-materie binnen Justitie is misschien minder gekend, maar wel razend interessant omdat je in aanraking komt met zo veel verschillende personen ne materie.
  Iseult
  Juriste P&O
  -
  FOD Justitie
  More about Iseult
 • Portret Sami
  Ik kan hier mee bergen verzetten en mijn stempel drukken, want de organisatie is volop in beweging!
  Sami
  Master managementondersteuning
  -
  FOD Justitie
  More about Sami
 • Portret Yana
  Een saaie bureaujob waarin je elke dag hetzelfde doet, is niets voor mij.
  Yana
  Experte Well-being
  -
  FOD Justitie
  More about Yana