Koen

Sociaal inspecteur welzijn op het werk
Icoon medewerker zonder foto

Vertel eens over je job…

Mijn job houdt concreet in dat ik inspecties uitvoer in bedrijven. Daarbij ga ik na of een werkgever het nodige doet om het welzijn van zijn werknemers te verzekeren. Zo’n inspectie bestaat uit een administratieve controle en een rondgang op de werkvloer. Tijdens mijn inspectiebezoek focus ik steevast op het psychosociale luik van de welzijnswetgeving. Ik laat een gelegenheid niet passeren om aandacht te hebben voor het psychosociaal welzijn van werknemers en de werkgever te verplichten om ook die specifieke welzijnsverplichtingen te implementeren.

Zo’n inspectiebezoek resulteert daarna in adviezen aan de werkgever of een waarschuwing wanneer ik inbreuken heb vastgesteld. In sommige gevallen is het nodig om repressief op te treden door bijvoorbeeld maatregelen op te leggen of een pro-justitia op te stellen. De meeste bezoeken verlopen echter constructief waardoor het niet moet eindigen in zo een repressief optreden.

Los van die bezoeken geef ik adviezen over welzijn op het werk die een antwoord zijn op vragen van onder meer werkgevers, werknemers, preventieadviseurs, vakbondsafgevaardigden, … Zo heb ik contact met een breed publiek hetgeen bijdraagt tot een gevarieerde maar soms ook uitdagende job. 

Waarom koos je ervoor om te werken voor de federale overheid?

Het is een job met uitgesproken variatie, zowel qua inhoud als werkomgeving, en dat spreekt mij aan. Ik bezoek zeer uiteenlopende werkomgevingen en kom zo op plaatsen die de meeste mensen nooit te zien krijgen. Verder apprecieer ik de grote mate van autonomie die ik heb. Ik kan mijn agenda grotendeels zelf plannen en beslissen welke dossiers ik als prioritair beschouw. Dat brengt heel wat flexibiliteit met zich mee en draagt bij tot een goede werk/privébalans.

Dat bepaalde van de adviezen die ik geef onmiddellijk of op korte termijn toegepast worden, geeft mij voldoening. Zo zie je meteen het resultaat van het werk dat je doet: je werkt mee aan een veiligere en gezondere arbeidsplaats, vaak voor grote groepen werknemers. Dat geeft veel job satisfactie. 

Wat doe je concreet? 

Mijn doorsnee werkdag start op het moment dat ik mijn voordeur dicht trek en in de wagen stap om op inspectie te vertrekken. Ik heb mijn inspectie voordien, van thuis uit, voorbereid zodat ik min of meer weet in welk soort bedrijf ik zal terecht komen en dus al in gedachten heb op welke welzijnsdomeinen ik mij zeker moet focussen.
Het soort inspectie en de grootte van het bedrijf zal meebepalend zijn voor de tijd van een inspectiebezoek. Dit betekent dat ik op sommige dagen maar 1 inspectie zal kunnen uitvoeren en op andere dagen meerdere bezoeken kan plannen.
Na afloop van de inspectie(s) keer ik huiswaarts waar ik dan de dag eindig met nog wat administratief werk.Er zijn ook dagen dat ik naar kantoor ga, bijvoorbeeld om de maandelijkse dienstvergadering bij te wonen. Dat is dan het moment dat ik mijn collega’s van de regionale directie fysiek kan ontmoeten. 

Vanuit mijn specialisatie in het psychosociaal welzijnsdomein maak ik deel uit van de kennisdirectie psychosociale risico’s. Dit is een groep van inspecteurs die gespecialiseerd is in het behandelen van psychosociale dossiers. Zo heb ik dan ook vaak contact met collega’s over de grenzen van de regionale directies heen.

Hoe verloopt zo’n inspectie?

Een inspectiebezoek is telkens een beetje open bedrijvendag maar dan zonder in de rij te hoeven staan om binnen te mogen.

In principe kan je steeds onaangekondigd een bedrijf binnenstappen maar in de huidige tijd, waar iedereen het druk heeft, maak ik bij voorkeur een afspraak. De werkgever kan dan op voorhand de nodige tijd inplannen om mij te woord te staan.

In het bedrijf word ik doorgaans ontvangen door de preventieadviseur en de werkgever. Vermits mijn inspectiebezoeken vaak kaderen in de behandeling van een psychosociale klacht die bij TWW werd ingediend, is ook de HR-manager meestal aanwezig.

Een inspectie start met nazicht van een aantal documenten waaruit moet blijken dat de werkgever een (psychosociaal) welzijnsbeleid voert. Daarna doe ik een rondgang in het bedrijf om vast te stellen of papier en realiteit wel met elkaar stroken. Er zijn immers bedrijven die op papier weinig kunnen voorleggen maar in de praktijk wel hun best hebben gedaan. En omgekeerd zijn er ook bedrijven die op papier een geweldig welzijnsbeleid documenteren maar waar in de praktijk toch tal van inbreuken worden vastgesteld. Naast het nazicht van de documenten en de rondgang maak ik ook tijd voor een contact met de vakbondsafvaardiging.

Het komt zelden voor dat er in een bedrijf helemaal geen inbreuken worden vastgesteld. Dit betekent dat er altijd wel een vervolg komt aan een inspectie. Hoe dat gevolg eruitziet, zal afhangen van het verloop van de inspectie. In het merendeel van de bedrijven verlopen de inspecties gelukkig constructief. Dan beperk ik mij dus tot het geven van een advies of het schrijven van een waarschuwing. We werken immers vanuit het principe ’constructief waar het kan, repressief waar het moet’. Enkel als het niet anders kan, zal ik repressief optreden door het vastleggen van formele afspraken tot en met een stopzetting of het opstellen van een proces-verbaal van overtreding.

Dit betekent concreet dat de meeste inspecties zullen resulteren in een waarschuwingsbrief waarin de belangrijkste vaststellingen en tekortkomingen worden opgenomen. Ik verwacht dan van de werkgever dat hij een actieplan opstelt om de vastgestelde inbreuken te regulariseren. Tijdens een opvolgingsbezoek wordt gecontroleerd of deze acties effectief zijn uitgevoerd door het bedrijf.

Naast het inspectiebezoek zelf spendeer ik ook tijd aan de voorbereiding van het bezoek en aan het opstellen van de brief. Dit is perfect mogelijk vanuit mijn thuisbureau (telewerk). Het rapportagesysteem is volledig gedigitaliseerd waardoor ik vanop mijn laptop steeds alle informatie ter beschikking hebt.

Wat maakt de job aantrekkelijk en waarom zou iemand hiervoor moeten solliciteren?

Veel elementen maken de job boeiend en aantrekkelijk:

  • Tijdens de inspecties kan je je vaardigheden en kennis voortdurend toepassen en ontplooien. 
  • Rekening houdend met je eigen interesses, word je gestimuleerd om je expertise op te bouwen en om je daarin te verdiepen.
  • Je draagt bij tot meer welzijn voor werknemers en kan op deze manier het verschil maken. Dat brengt veel voldoening!
  • De bedrijven die we bezoeken, zijn ook heel verschillend. Er is dus veel variatie in de job.
  • Deze job is ideaal voor mensen die niet continu op dezelfde plaats willen werken of geen bureau job van ‘9 to 5’ willen. Je komt dagelijks in bedrijven waar je anders nooit zou komen, je bent regelmatig op de baan.
  • Verder sta je zelf in voor het inplannen van je inspecties. Je werkt zeer zelfstandig en hebt ook veel flexibiliteit.
  • Je hebt job zekerheid en voor wie op termijn toch graag iets anders wil gaan doen, zijn er heel wat mogelijkheden via de interne markt.

We hebben veel autonomie in onze job, maar maken toch deel uit van een hecht team van inspecteurs. We komen regelmatig samen voor overleg, om inspectie-ervaringen uit te wisselen, enz. Heb je advies nodig? Dan kan je altijd bij je collega’s terecht.

Als je nieuw in de job bent, krijg je een jaar begeleiding voordat je een eigen sector toegewezen wordt. Je gaat dan samen met collega’s de baan op om de nodige ervaring op te doen.

We hebben een goede verloning en een kilometervergoeding. Bovendien is je eigen wagen via het werk omnium verzekerd voor verplaatsingen in het kader van dienstopdrachten. Onze standplaats is ons thuisadres en we krijgen ook een bureau- en internetvergoeding en maandelijks een onkostenvergoeding. 

Ik bezoek zeer uiteenlopende werkomgevingen en kom zo op plaatsen die de meeste mensen nooit te zien krijgen.

Ontdek deze werkgever